Translate

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Ο Φανατισμός και οι φατρίες στον χώρο της Ψαλτικής Τέχνης, ως αποτέλεσμα της μουσικής μας ανελευθερίας. Του Ηρακλή Μαλανδρίνου

Ηρακλή Μαλανδρίνου
Πρωτοψάλτου
Δασκάλου Ψαλτικής Τέχνης

Χοράρχου Χορού Ψαλτών Χίου

Ο φανατισμός στον χώρο της Μουσικής και ιδιαίτερα στον χώρο της λατρευτικής Μουσικής, όπως είναι η Ψαλτική Τέχνη, όχι μόνο δεν έχει θέση αλλά καθιστά τον φανατικό ολότελα ξένο έως και επικίνδυνο προς αυτό που νομίζει ότι υπηρετεί αλλά μάλλον βλάπτει παρά ωφελεί. Η Μουσική εδράζει την αρχή της στην ελευθερία και μάλιστα στην ψυχική ελευθερία, η οποία ακριβώς επειδή ανήκει στη σφαίρα την πνευματική είναι εξ ορισμού ελεύθερη και άρα ως ελεύθερη έκφραση ψυχοδυναμικών καταστάσεων δεν υπόκειται στην κρίση κανενός παρά μόνο αυτού που την έπλασε και την ενέπνευσε, δηλαδή του Δημιουργού Θεού.

Η λατρευτική Μουσική, όπως και όλες οι μουσικές, σαφώς και στηρίζεται σε αρχές και κανόνες. Την περιβάλλουν όρια και ταυτόχρονα μια θαυμαστή ελευθερία. Η έκφραση της περιέχει μια δυναμική η οποία ξεφεύγει απ’την σφαίρα των ορατών και αισθητών και μεταπίπτει σε μια μεταφυσική πραγματικότητα την αίσθηση της οποίας μπορεί να αντιληφθεί ο όντως Μουσικός ο οποίος έχει κατακτήσει τον αναβαθμό της Θεωρίας, ακριβώς όπως συμβαίνει στον χώρο της Θεολογίας. Μιλάμε δηλαδή για τον Μουσικό εκείνο ο οποίος πλέον δεν στηρίζεται σε «αρχές» και «κανόνες» αλλά στην αισθαντική του αντίληψη και προσέγγιση, της ιερής κατ’ αυτόν υπόθεσης, της Μουσικής. Στο σημείο αυτό ακριβώς ο Μουσικός βιώνει την μεγαλειώδη τραγικότητα της καλλιτεχνικής από – μόνωσης διότι υπάρχει απουσία συνοδοιπορίας μαζί του από ανθρώπους οι οποίοι δεν κατάφεραν να κατακτήσουν αυτήν την κορυφή της Μουσικής αποκάλυψης και ενόρασης. Έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα μεγάλοι Καλλιτέχνες στην ιστορία να προσφέρουν μουσικούς θησαυρούς τους οποίους όμως οι ομότεχνοι τους εκτίμησαν πολύ μετά τον θάνατο τους και η αναγνώριση της προσφοράς τους έγινε αντιληπτή εκ των υστέρων, ενώ όσο ζούσαν βίωσαν την μη αποδοχή, την υποτίμηση ακόμα και την συκοφαντία από το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων τους.

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Στ΄ Λουκά! Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζα! 21.10.2018 Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Τα έργα του νόμου και τα έργα της αγάπης 
(Γαλ. 2.16-20)

Ἀδελφοί εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. 17 Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο. 18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. 19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. 20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 

«Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2.19-20). Με αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει το περιεχόμενο της σημερινής αποστολικής περικοπής, αλλά και ολόκληρης της προς Γαλάτας επιστολής, η οποία αναφέρεται διεξοδικά στην διάκριση ανάμεσα στα έργα του νόμου και στα έργα της χάριτος. Αντιδιαστέλλει δηλαδή τον Μωσαϊκό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης με την χάρη της απολυτρώσεως που ο Χριστός προσφέρει σε όλους μας με την Καινή Διαθήκη. Και τούτο, επειδή εκείνη την εποχή είχε προκύψει το ζήτημα εάν οι εξ εθνών χριστιανοί έπρεπε να περιτέμνονται ή όχι, και κατ' επέκταση εάν οι χριστιανοί πρέπει να εφαρμόζουν τον Μωσαϊκό νόμο και σε ποιο βαθμό. Ο απόστολος Παύλος μάς εξηγεί διεξοδικά πρώτον, ότι στην Παλαιά Διαθήκη είχε σημασία η τήρηση συγκεκριμένων τύπων και πράξεων, επειδή υπήρχε η πεποίθηση ότι με αυτές τις πράξεις οι άνθρωποι καθαρίζονταν από τις αμαρτίες και εξευμένιζαν τον Θεό ή φαίνονταν δίκαιοι και ενάρετοι στα μάτια των ανθρώπων. Αν θυμηθούμε τον Φαρισαίο της παραβολής, θα διαπιστώσουμε αυτή την πεποίθηση, η οποία συχνά οδηγούσε στην αυτοδικαίωση, στον εγωισμό, στην υπερηφάνεια. Έπειτα τονίζει την σημασία της ευεργεσίας του Χριστού στον κόσμο, και ότι δεν δικαιωνόμαστε από μόνοι μας, επειδή τηρούμε τις εντολές του Θεού, αλλά μάς σώζει ο Χριστός, όταν πιστέψουμε σε αυτόν και αναθέσουμε όλη μας την ζωή στα χέρια του. Επομένως, εάν δικαιωθήκαμε εκ πίστεως Χριστού, και όχι εξ έργων αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ανάγκη τα έργα του εξαγνισμού τα οποία υπαγόρευε ο νόμος. Και τέλος, υπογραμμίζει αντιθετικά ότι εάν θεωρούμε ότι ο Χριστός μάς σώζει και παρά ταύτα έχουμε ανάγκη να τηρούμε τον νόμο, τότε είναι σαν να ομολογούμε ότι ο Χριστός δεν έχει την δύναμη να μάς αποκαταστήσει «εις το αρχαίον κάλλος» και άρα απιστούμε, αδυνατούμε δηλαδή να πιστέψουμε ότι ο Θεός μάς αγαπά τόσο πολύ, που παρέδωσε τον εαυτό του και έπαθε και αναστήθηκε για όλους εμάς. 

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρϞστ΄) Κυριακή Στ΄ Λουκἀ! 21.10.2018


 Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Στ΄Λουκά
Ήχος Δ΄, Εωθινό Ι΄ Περιεχόμενα Αναρτήσεως:

α) "Μετα την εις Άδου...": Ι΄ Εωθινό Δοξαστικό. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.

β) Αργή Δοξολογία: Εκλογή στίχων εκ της Δοξολογίας. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Τέταρτος Λέγετος. Ψάλλει ο Μουσικός Σύνδεσμος Λακωνίας "Πέτρος ο Πελοποννήσιος υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Τζανάκου.

γ) "Οι τα Χερουβείμ...": Χερουβικός Ύμνος, Μέλος Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτου, Ήχος Τέταρτος Άγια. Ψάλλει Ψάλλει ο Άρχων Διδάσκαλος του Αποστόλου της Μ.τ.Χ.Ε. Δημήτριος Νεραντζής 
δ) "Σε υμνούμεν...": Ύμνος του καθαγιασμού των Τιμίων Δώρων. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Τέταρτος Λέγετος. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Φωτόπουλος.
ε) "Άξιον εστίν...": Μεγαλυνάριο Θεοτοκίο εις την Θεία Λειτουργία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μέλος Ιεροθέου Ιερομονάχου, Ήχος Τέταρτος Λέγετος. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Σάββα (Αντικαρκινικού) Αμπελοκήπων Δημήτριος Κατσικλής.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ριζ΄) Το Δοξαστικό - Θεοτοκίο των Αποστίχων του Εσπερινού του Γ΄ ήχου

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Στη σειρά των Θεοτοκίων των Αποστίχων των Εσπερινών των Σαββάτων της Παρακλητικής ακολουθεί το Θεοτοκίο του Γ' ήχου, το οποίο είναι το εξής:
"Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος, βουλήσει δὲ Πατρός, συνείληφας Υἱὸν τὸν τοῦ Θεοῦ, ἐκ Πατρὸς ἀμήτορα, πρὸ τῶν αἰώνων ὑπάρχοντα, δι' ἡμᾶς δὲ ἐκ σοῦ ἀπάτορα γεγονότα, σαρκὶ ἀπεκύησας, καὶ βρέφος ἐγαλούχησας. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύειν, τοῦ λυτρωθῆναι κινδύνων τὰς ψυχὰς ἡμῶν ".

Το ανωτέρω Θεοτοκίο κάνει λόγο για την υπερφυσική γέννηση του Ιησού Χριστού, για την οποία μας κάνει λόγο πρωτίστως ο ευαγγελιστής Ματθαίος στον πρόλογο του ευαγγελίου του. Σύμφωνα με τη διήγηση του κατά Ματθαίον ευαγγελίου: "Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν· μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου· Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός" (Ματθ. 1,18-23).

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

5η Διάλεξη Σεμιναρίου Εκκλησιαστικού Τυπικού στις 24.10.2018

῾Η 5η διάλεξη τοῦ σεμιναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819)  τήν Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα· 

«Προσθῆκες ἀκολουθιῶν στὰ μηναῖα 
καὶ προβλήματα τυπικοῦ»

Παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ (καὶ πρακτι­κῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες. 

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό. 

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 21η έως 27η Οκτωβρίου 2018

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

(Μουσική Ακολουθία) Η Εξόδιος Ακολουθία σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου!

Η Εξόδιος Ακολουθία. Η επιμέλεια είναι από τον Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής και Μουσικοδιδάσκαλο κ. Κωνσταντίνο Παπαχριστοδούλου, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ που μας παραχώρησε το υλικό για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας.

Εν συνεχεία παραθέτουμε αποσπάσματα από την Ακολουθία.

Κατεβάστε ολόκληρη την Ακολουθία σε μορφή pdf  ΕΔΩ


Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Στ΄ Λουκά! 21.10.2018

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Στ΄ Λουκά!
  
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών:

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου . Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
(Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)
 Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

(Μουσικό κείμενο) Δοξολογία Αργοσύντομη. Ήχος Τέταρτος Άγια. Μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου

Δοξολογία Αργοσύντομη σε ήχο Τέταρτο Άγια μετά Ασματικού!

Το μέλος είναι από τον Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής και Μουσικοδιδάσκαλο κ. Κωνσταντίνο Παπαχριστοδούλου, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση του υλικού να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά (Σπορέως)! 14.10.2018. Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεο Λουμουσιώτη

Πανοσ. Αρχιμ. 
Ιεροθέου Λουμουσιώτη 
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας
Του Σπορέως είναι η σημερινή Κυριακή, αδελφοί μου χριστιανοί, διότι διαβάζουμε την περικοπή που αναφέρεται στην σπορά την πνευματική και τις τέσσερις κατηγορίες χριστιανών που ακούν τον λόγον του Θεού και ζουν κατά πως καρπίζει αυτός μέσα τους.

Σήμερα όμως και όλο το επερχόμενο έτος χάριτι Θεού, θα αναφερθούμε και θα αναλύουμε σε όλο το
εκκλησιαστικό έτος τις αποστολικές περικοπές που είναι δύσκολα συνήθως κείμενα και χρήζουν ερμηνείας πνευματικής και διαφωτίσεως του περιεχομένου τους για όλους εμάς.

Αυτή η Κυριακή εκτός από του Σπορέως είναι και Κυριακή των Αγίων Πατέρων (Τίτ. γ’, 8-15). Η περικοπή αναφέρεται στον απόστολο Τίτο και τι συμβουλές του απευθύνει ο γέροντας του θα λέγαμε με σημερινούς όρους ο άγιος Παύλος. Το πώς και γιατί να αποκόπτει τους αιρετικούς από την εκκλησιαστική σύναξη! Διότι η αίρεση είναι μολυσματική πνευματική ασθένεια.