Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Κυριακάτικοι στοχασμοί! Το νόημα της Κυριακής των Μυροφόρων!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Το νόημα της Κυριακής των Μυροφόρων


Ακούγοντας τη διήγηση για τη σταύρωση και το θάνατο του Χριστού, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, με εντυπωσιάζει συνεχώς μια λεπτομέρεια της ιστορίας: η μέχρι τέλους αφοσίωση μιας χούφτας ανθρώπων, κυρίως γυναικών, για τις οποίες το ευαγγέλιο δεν λέει σχεδόν τίποτε άλλο.Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως οι μαθητές του Χριστού, όλοι τους, έφυγαν και τον άφησαν μόνο. Ο Πέτρος Τον αρνήθηκε τρεις φορές. Ο Ιούδας Τον πρόδωσε. Τα πλήθη ακολουθούσαν το Χριστό ενώ κήρυττε, και όλοι περίμεναν να πάρουν κάτι απ' Αυτόν: προσδοκούσαν βοήθεια, θαύματα και θεραπείες, περίμεναν την απελευθέρωσή τους από τη μισητή Ρωμαϊκή κατοχή, περίμεναν απ' Αυτόν να ασχοληθεί με τις επίγειες μέριμνές τους. [...]

Δεν είναι δε το οδυνηρότερο μέρος αυτών των τελευταίων ημερών η προδοσία των στενών φίλων και μαθητών, στους οποίους ο Χριστός είχε αληθινά και ολοκληρωτικά δοθεί; Στον κήπο της Γεσθημανή, ακόμη και οι τρεις στενότεροι μαθητές Του δεν άντεξαν, αλλά αποκοιμήθηκαν ενώ ο Χριστός βρισκόταν στην τελική αγωνία, με τον ιδρώτα Του «ωσεί θρόμβοι αίματος» και προετοιμαζόταν για ένα φοβερό θάνατο. Γνωρίζουμε πως ακόμη κι ο Πέτρος, που τόσο ηχηρά είχε υποσχεθεί να πεθάνει για το Χριστό, κλονίστηκε την τελευταία στιγμή και Τον αρνήθηκε, Τον απέρριψε και Τον πρόδωσε. Και «τότε», γράφει ο ευαγγελιστής, «οι μαθηταί πάντες αφέντες αυτόν έφυγον» (Ματθ. 26, 56).

Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρια΄) Κυριακή των Μυροφόρων!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Μυροφόρων

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Αι Μυροφόροι ορθριαι γενόμεναι..." Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων. Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Καλοφωνάρηδες" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου.
β) "Αι μυροφόροι γυναίκες..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων. Μέλος Γεωργίου Κακουλίδου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Κακουλίδης.
γ) "Αναστήτω ο Θεός. Πάσχα ιερόν..." Στιχηρόν του Πάσχα που ψάλλεται στα απόστιχα και στους αίνους των Κυριακών της Αναστασίμου περιόδου.. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του αείμνηστους Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλου.
δ) "Σε τον αναβαλλόμενον..." Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Κυριακής των Μυροφόρων. Μέλος Νικολάου Σμύρνης, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο μακαριστός γέρων Θωμάς της μοναστικής αδελφότητος των Θωμάδων Αγίου Όρους.
ε) "Αι μυροφόροι γυναίκες..." Στιχηρό του Πάσχα που ψάλλεται στα απόστιχα και στους αίνους των Κυριακών της Αναστασίμου περιόδου.. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαΐδανόγλου.
στ) "Μετά μύρων προσελθούσαις..." Εωθινό Β΄ που ψάλλεται ως δοξαστικό των Αίνων την Κυριακή των Μυροφόρων. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
ζ) Δύναμις Τρισαγίου. Μέλος Ιωάννου Παλάση. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο ΄Αρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος και Γρηγοριάτες Πατέρες.
η) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Β΄. ο ΄Αρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Παπαγεωργίου.
θ) "Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου..." Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή των Μυροφόρων. Ήχος α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης", υπό την διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη.

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (μστ΄) Το Εξαποστειλάριο της εορτής του Πάσχα

Το Εξαποστειλάριο της εορτής του Πάσχα

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου 
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

"Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός, ὁ Βασιλεὺς καὶ Κύριος, τριήμερος ἐξανέστης, Ἀδὰμ ἐγείρας ἐκ φθορᾶς, καὶ καταργήσας θάνατον, Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας, τοῦ κόσμου σωτήριον" ψάλλει η Ορθόδοξος Εκκλησία κατά την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα ως εξαποστειλάριο της ημέρας - εορτής, εξαποστειλάριο το οποίο ψάλλεται καθημερινά στην τέλεση του Όρθρου της Διακαινισίμου Εβδομάδος καθώς και στον Όρθρο των Κυριακών του Πεντηκοσταρίου από την Κυριακή των Μυροφόρων μέχρι και την Κυριακή του Τυφλού και επαναλαμβάνεται την ημέρα της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα.

Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Ζητήματα Τυπικού, Ο Ασπασμός του Ευαγγελίου εν τω Όρθρω των Κυριακών, υπό π. Γεωργίου Ρήγα

Ο Ασπασμός του Ευαγγελίου εν τω Όρθρω των Κυριακών


Οικονόμου
Γεωργίου Α. Ρήγα
(1884 - +1960)

Καθ' ἑκάστην Κυριακήν μετά τήν ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος καί εἰς τά δεξιά τῆς ἁγίας Τραπέζης ἀνάγνωσιν τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, ψαλλομένου τοῦ Πεντηκοστοῦ ψαλμοῦ, εἰς τόν στίχον "Ἰδού γάρ ἀλήθειαν..." ἐξέρχεται ὁ ἐφημέριος κρατῶν τό ἱερόν Εὐαγγέλιον μέ τάς χεῖρας κεκαλυμμένας διά τοῦ φελονίου αὐτοῦ, καί γίνεται ὁ ἀσπασμός τοῦ Εὐαγγελίου κατά τήν εἰθισμένην τάξιν. 

Πλήν καθ' ἅς Κυριακάς συμπίπτει μεγάλη Δεσποτική ἑορτή, ὁπότε οὐδέν τῶν Ἀναστασίμων ψάλλεται, ἀλλά πάντα τά τῆς ἑορτῆς, ὡς καί κατά τάς Κυριακάς, καθ' ἅς συμπίπτει Θεομητορική ἑορτή, ἀντί τοῦ συνήθους Ἀναστασίμου Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου τῆς σειρᾶς, λέγεται τό τῆς ἑορτῆς Εὑαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου πρό τῆς ἁγίας Πύλης ὑπό τοῦ ἱερέως, ἐστραμμένου πρός δυσμάς.

Κατά τάς δύο ταύτας περιπτώσεις τό νέον τῆς Μεγ. Ἐκκλησίας Τυπικόν παραγγέλει, ὅπως ὁ Πεντηκοστός ψαλμός ἀναγινώσκηται χῦμα, συνεπῶς δέ νά μή γίνεται και ὁ ἀσπασμός τοῦ Εὐαγγελίου.

Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Άξιον Εστίν Οκτάηχο, μέλος π. Δοσιθέου Κατουνακιώτου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Άξιον Εστίν Οκτάηχο σε μέλος μακαριστού π. Δοσιθέου Κατουνακιώτου.

Εκ του Βιβλίου "Λειτουργικά" π. Δοσιθέου Κατουνακιώτου, Έκδοση Ιεράς Μονής Αγίων Κυπριανού & Ιουστίνης Φυλή Αττικής 1990.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩΚυριακή 23 Απριλίου 2017

Κυριακάτικοι στοχασμοί! Κυριακή του Θωμά!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Κυριακή του Θωμά!
Ιω. 12, 1-18 

Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

“Ἐάν μή ἴδω, οὐ μή πιστεύσω”, είναι τα λόγια με τα οποία αντιδρά ο Θωμάς, όταν μαθαίνει την είδηση της Αναστάσεως του Χριστού, και ότι το ίδιο βράδυ της Αναστάσεως ο Κύριος φανερώθηκε στους υπόλοιπους μαθητές. Εάν δεν δω με τα μάτια μου τον Ιησού, αν δεν αγγίξω τα πληγωμένα χέρια Του και την πλευρά Του, δεν πρόκειται να πιστέψω αυτό το απροσδόκητο και τόσο χαρμόσυνο γεγονός. Και μια εβδομάδα αργότερα, εμφανίζεται και πάλι ο Αναστάς Κύριος στους μαθητές Του, και αυτή τη φορά βρίσκεται ανάμεσά τους και ο “άπιστος” μαθητής. Τον καλεί ο Χριστός να ψηλαφήσει τα σημάδια από τους ήλους και από τη λόγχη, ο ίδιος όμως σπεύδει να Τον προσκυνήσει και να ομολογήσει με χαρά “ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου”. 

Ενθυμούμαστε σήμερα το γεγονός της ψηλαφήσεως του Θωμά, όχι μόνο γιατί αποτελεί συνέχεια των γεγονότων που ακολούθησαν το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου μας, αλλά κυρίως επειδή μας δίνει μια άμεση μαρτυρία για την αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν είναι εύκολο να πιστέψει κανείς ότι πράγματι ο Χριστός αναστήθηκε, και πολύ περισσότερο όταν η χριστιανική πίστη έχει θεμελιωθεί στην Ανάσταση του Κυρίου. “Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή καί ἡ πίστις ἡμῶν”, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος  (Α΄ Κορ. 15, 44). Πράγματι, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε όλα είναι μάταια, τότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τον άνθρωπο, καμία προοπτική πνευματικής ανάκαμψης και ζωής. 

Σάββατο 22 Απριλίου 2017

Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο Πέτρο το Βυζάντιο (Ροτόντα, Παρασκευή 19/5/ 2017)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο Πέτρο το Βυζάντιο 
(Ροτόντα, Παρασκευή 19/5/ 2017)

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει τη Μουσικολογική Σπουδή: «Πέτρος ο Βυζάντιος, Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (†1808)», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, ώρα 20.00, στον ιερό ναό του Aγ. Γεωργίου-Ροτόντα.

Την μουσική δράση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη θα παρουσιάσει ο επίκουρος καθηγητής κ. Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, ενώ μελοποιήσεις του θα ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

Μελίσματα Ψαλτικής (ρι΄) Κυριακή του Αντίπασχα! Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Αντίπασχα
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, 
τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως, 
καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησιν.


Τῇ ΚΓ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ως γενναίον εν μάρτυσιν...", "Ρωμαλέω φρονήματι...", "Τω σωτήρι συνέπαθες...", "Τω της πίστεως θώρακι...", "Ως αστέρα πολύφωτον..." "Ἑν θαλάσση με πλέοντα...". Στιχηρά προσόμοια Εσπερινού της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ήχος Δ΄. Ψάλλει κλιμάκιο του Χορού Ψαλτών "Ιλισιώτες Ψάλτες" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Διδάκτορος της Βυζαντινής Μουσικολογίας Γρηγορίου Αναστασίου.
β) "Αξίως του ονόματος...": Δοξαστικό των Στιχηρών της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
γ) "Των θυρών κεκλσμένων...". Δοξαστικό των Στιχηρών Κυριακής του Αντίπασχα. Ήχος Πλ. β΄ Ψάλλει ο π. Θεόδωρος Γρηγορίου.
δ) "Τον νοερόν αδάμαντα...": Δοξαστικό των Αποστίχων  της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Παντελεήμων Κάρτσωνας.
ε) "Φιλάνθρωπε, μέγα και ανείκαστον...": Δοξαστικό των Αποστίχων Κυριακής του Αντίπασχα. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο τ. Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Σερρών Χρήστος Τσιμερίκας.
στ) "Ανέτειλεν το έαρ...": Δοξαστικό των Αίνων Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει κλιμάκιο του Χορού Ψαλτών "Ιλισιώτες Ψάλτες" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Διδάκτορος της Βυζαντινής Μουσικολογίας Γρηγορίου Αναστασίου.
ζ) "Μεθ' ημέρας οκτώ...". Δοξαστικό των Αινων Κυριακής Αντίπασχα. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ήχος Πλ. β΄Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία (Ο.Ε.ΒΥ.Χ.) υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου  Μιχαήλ Μακρή.
η) ''Σε την φαεινήν λαμπάδα...": Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή του Αντίπασχα. Ήχος α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
θ) "Επαίνει Ιερουσαλήμ..." Κοινωνικό της Κυριακής του Αντίπασχα. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο π. Αμφιλόχιος Δοχειαρίτης. 

Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (με΄) Η Κυριακή του Θωμά μέσα από το Δοξαστικό των Αίνων

Η Κυριακή του Θωμά μέσα από το Δοξαστικό των Αίνων

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου 
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Κυριακή του Αντίπασχα η ερχόμενη Κυριακή γνωστή ως Κυριακή του Θωμά διότι κατά την ημέρα αυτή, σύμφωνα με το Συναξάρι της εορτής: "τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησιν".

Λέγοντας ψηλάφηση του Αποστόλου Θωμά εννοούμε το περιστατικό που αφηγείται ο ευαγγελιστής Ιωάννης "Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες" (Ιωαν. 20,24-29).

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Το φαινόμενο της έκθεσης των μικρών μαθητών της Ψαλτικής στο διαδίκτυο! Ωφέλιμο ή Καταστροφικό;;;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Το φαινόμενο της έκθεσης των μικρών μαθητών της Ψαλτικής στο διαδίκτυο! Ωφέλιμο ή Καταστροφικό;;;

Ηρακλή Μαλανδρίνου
Πρωτοψάλτου
Δασκάλου Ψαλτικής Τέχνης

Με ευθύνη και σοβαρότητα θέλω να αναφερθώ σε ένα φαινόμενο, το οποίο παρατηρείται με μεγάλη έξαρση τον τελευταίο καιρό στην διαδικτυακή ψαλτική παρέα μας. Μια φοβερή προβολή μικρών μαθητών είτε απ΄τους ίδιους τους μαθητές, είτε απ΄τους καλούς και αξιόλογους Δασκάλους τους. 

Βρίθει το διαδίκτυο από βίντεο με μικρούς ηλικιακά μαθητές, οι οποίοι ψάλλουν ή καλύτερα προσπαθούν να ψάλλουν και οι οποίοι αυτοπροβάλλονται με περισσή υπερηφάνεια και βεβαιότητα για τον εαυτό τους. Δεν μπορώ να φανταστώ τι είναι αυτό το οποίο προσθέτει στην προσωπικότητα ή την μουσική ολοκλήρωση ενός ανήλικου παιδιού ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο, πριν καν ολοκληρώσει τον καθορισμένο τουλάχιστον κύκλο μαθημάτων που απαιτεί η προκαθορισμένη ύλη της Ψαλτικής. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά αυτά ψάλλουν από στήθους, όσες «εντυπωσιακές» μουσικές γραμμές, από πρόχειρες διασκευές και συνθέσεις και αν, πρόλαβε ν’ αρπάξει το αυτάκι τους στα δώδεκα ή δεκατρία τους χρόνια. Σε συνδυασμό με την αστάθεια που τις περισσότερες φορές έχει η φωνή τους σ΄αυτήν την ηλικία, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ένα τέτοιο άκουσμα εκθέτει παρά ενισχύει αυτό το καλό παιδάκι, το οποίο είναι άξιο επαίνου για τον ζήλο και την προσπάθεια του, όταν βέβαια το κίνητρο του δεν υποκρύπτει ματαιοδοξία και προβολή (που σ΄αυτήν την ηλικία ελλοχεύει πιο έντονα). 

Τρίτη 18 Απριλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) "Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου..." μέλος Νηλέως Καμαράδου, διασκευή π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


Ο Είρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος του Πάσχα σε μέλος Νηλέως Καμαράδου και διασκευή μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Εκ του μουσικού βιβλίου "Μουσικόν Πεντηκοστάριον" καταρτισθέν υπό μακαριστού Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 41.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα 17 Απριλίου 2017

Η εορτή του Πάσχα! Περιεχόμενο και καθορισμός της ημερομηνίας του εορτασμού της!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Η εορτή του Πάσχα 

(Περιεχόμενο και καθορισμός της ημερομηνίας του εορτασμού της)


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας


Ιουδαϊκό Πάσχα

Η εορτή του Πάσχα ανήκει και κατέχει εξέχουσα θέση στον κύκλο των ετήσιων εορτών του ιουδαϊκού εορτολογίου. Η εορτή αυτή ετελείτο σε ανάμνηση των γεγονότων της Εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, από τον τόπο της δουλείας και μάλιστα από τη λύτρωση των πρωτοτόκων παιδιών του ισραηλιτικού λαού, τα οποία προσπέρασε ο εξολοθρευτής άγγελος. Η λέξη "πάσχα" είναι εβραϊκή και σημαίνει "πέρασμα", "διάβαση", "υπερβασία", "διαβατηρία", "υπερπήδηση"[i].

Σάββατο 15 Απριλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρθ΄) Κυριακή του Πάσχα!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Πάσχα!

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Την σήμερον μυστικώς...": Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού του Μ. Σαββάτου (Α΄ Ανάστασις). Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
β) "Τον Κύριον υμνείτε...": Ύμνος των τριών παίδων. Ψάλλεται μετά τα Αναγνώσματα στον Εσπερινό του Μ. Σαββάτου το πρωί (Α΄Αναστασις).  Ήχος Α΄. Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Μιχαήλ Μακρή.
γ) "Ανάστα ο Θεός..." Αντί Αλληλουιαρίου μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα στον Εσπερινό του Μ. Σαββάτου το πρωί (Α΄Αναστασις). Ήχος Βαρύς. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ανδρέα Λανάρα.
δ) "Σιγησάτω πάσα σάρξ...": Αντί του Χερουβικού Ύμνου στην Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου το Μ. Σάββατο το πρωί (Α΄Αναστασις). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
ε) "Ιδού σκοτία και πρωί...": Εωθινό Ζ΄. Ψάλλεται προ του "Δεύτε λάβετε φώς" το βράδυ της Αναστάσεως. Μέλος Θεμιστοκλέους Γεωργιάδου. Ήχος Βαρύς. Ψάλλουν: ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων Κωνσταντίνος Μπιλάλης και ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Αμφιθέας Αθανάσιος Παπαθανασίου.
στ) "Δεύτε λάβετε φως..." Ύμνος κατά την διανομή του Αγίου Φωτός προ της τελετής της Αναστάσεως. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Μιχαήλ Μακρή.
ζ) "Χριστός Ανέστη" : Απολυτίκιο της Αναστάσεως. Ήχος Πλ. α΄. Ψαλλει ο Χορός Ψαλτών "Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης" υπό την διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη.
η) Καταβασίες του Πάσχα και Θ΄ Ωδή.: Οι Ειρμοί του Κανόνος της Αναστάσεως και η Θ' Ωδή του Κανόνος. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Ψαλτικής", υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Αθανασίου Παΐβανά.
θ) Στιχηρά του Πάσχα. Τα Στιχηρά της περιόδου του Πάσχα. Μέλος Γρηγορίου Στάθη, Ήχος Πλ. α΄. Ψαλλει ο Χορός Ψαλτών "Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης" υπό την διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη.
ι) "Αναστάσεως ημέρα..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Πάσχα. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία "Ρωμανός ο Μελωδός" της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, υπό την διεύθυνση του Αιδεσ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Λυμπουρίδη.
ια') "Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου φωτίζου..." Ο Ειρμός της Θ' Ωδής του Κανόνος της Αναστάσεως. Μέλος αργό ειρμολογικό. Ήχος α'. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων Κωνσταντίνος Μπιλάλης.
ιβ΄) "Σώμα Χριστού μεταλάβετε...": Κοινωνικό της περιόδου του Πάσχα. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος Γιαννακάκης.

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 16η έως 22α Απριλίου 2017! Διακαινήσιμος Εβδομάδα

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 16η έως 22α Απριλίου 2017! 

Διακαινήσιμος Εβδομάδα

Καλή Ανάσταση!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Παρασκευή 14 Απριλίου 2017

Πέμπτη 13 Απριλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) "Τον ήλιον κρύψαντα", μέλος π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Το μετά την δοξολογίαν και κατά την έξοδο και περιφορά του Επιταφίου, ψαλλόμενον ασματικόν "Τον ήλιον κρύψαντα" σε μέλος του μακαριστού Πρωτ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) "Του δείπνου Σου του μυστικού", μέλος π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Το Ψαλλόμενο αντί του Χερουβικού Ύμνου "Του Δείπνου Σου του μυστικού" στη Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου την Μ. Πέμπτη το πρωί!
Το μέλος είναι του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη σε ήχο Πλ. β΄.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τρίτη 11 Απριλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) "Ότε οι ένδοξοι μαθηταί", μέλος αργοσύντομο υπό π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!Το μετά τον Εξάψαλμο ψαλλόμενον τροπάριον της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης και Μ. Παρασκευής "Ότε οι ένδοξοι μαθηταί" σε μέλος αργοσύντομο, υπό του μακαριστού Πρωτ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα 10 Απριλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Καθίσματα αργοσύντομα Όρθρου Μ. Τετάρτης, μέλος π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Τα Καθίσματα του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης, σε μέλος αργοσύντομο (σύντμηση Γρηγορίου Πρωτοψάλτου), υπό του μακαριστού Πρωτ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή 9 Απριλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Καθίσματα αργοσύντομα Όρθρου Μ. Τρίτης, μέλος π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Τα Καθίσματα του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τρίτης, σε μέλος αργοσύντομο (σύντμηση Γρηγορίου Πρωτοψάλτου), υπό του μακαριστού Πρωτ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Καθίσματα αργοσύντομα Όρθρου Μ. Δευτέρας, μέλος π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Τα Καθίσματα του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, σε μέλος αργοσύντομο (σύντμηση Γρηγορίου Πρωτοψάλτου), υπό του μακαριστού Πρωτ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρη΄) Μέλη της Αγίας & Μεγάλης Εβδομάδος!

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Προ εξ ημερών του Πάσχα". Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής των Βαΐων. Ήχος Πλ. β΄ . Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
β) Ἀλληλουιάριο Νυμφίου. Μέλος αργόν Αρχαίον Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
γ) "Αλληλούια, "Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...". Το μετά τον Εξάψαλμο των τριών πρώτων ημερών της Μεγ. Εβδομάδος ψαλλόμενο τροπάριο σε μέλος αργό (Αρχαίο) και σύντομο. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγ. Βαρβάρας Πατρών Δημήτριος Γαλάνης.
δ) "Ερχόμενος ο Κύριος...". Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας. Ήχος Πρώτος. Ψάλλουν: ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων Κωνσταντίνος Μπιλάλης και ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Αμφιθέας Αθανάσιος Παπαθανασίου.
ε) "Εν ταις λαμπρότησι...". Στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων Αγίας και Μεγάλης Τρίτης. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Βασίλειος Κατσιφής.
στ) "Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις...". Το Δοξαστικό των Αποστίχων του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης. Μέλος σύντομο Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου, υπό της διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ανδρέα Λανάρα.
ζ) "Ότε οι ένδοξοι μαθηταί...". Το μετά τον Εξάψαλμο ψαλλόμενο τροπάριο των Όρθρων Μ. Πέμπτης και Μ. Παρασκευής. Μέλος Αργό. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Πέττας.
η) "Μυσταγωγων σου Κύριε...". Και νυν των Αποστίχων Όρθρου Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
θ) "Γέννημα εχιδνών...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου.
ι) "Ότε οι ένδοξοι μαθηταί...". Το μετά τον Εξάψαλμο ψαλλόμενο τροπάριο των Όρθρων Μ. Πέμπτης και Μ. Παρασκευής. Μέλος Σύντομο. Ήχος Πλ. δ΄ Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του αείμνηστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλου.
ια) "Εξέδυσάν με..."Δοξαστικό των Αίνων Όρθρου Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σκιαδάς.
ιβ) "Ήδη βάπτεται κάλαμος...". Και νυν των Αποστίχων Όρθρου Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής Μέλος Ιακώβου Ναυπλιώτου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Ιάκωβος Ναυπλιώτης ο Νάξιος
ιγ) "Σε τον αναβαλλόμενον...". Δοξαστικό των Αποστίχων Εσπερινού Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
ιδ) "Αναστάσιμα Ευλογητάρια..." Εκλογή εκ των Αναστάσιμων Ευλογηταρίων. Μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης, υπό την διεύθυνση του Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Αχιλλέα Χαλδαιάκη.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΨΑΛΤΕΣ
ΣΤΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

                                                                                                                         ΧΟΡΟΣ ΨΑΛΤΩΝ 
"ΝΑΞΙΟΙ ΜΕΛΙΣΤΕΣ"

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 9η έως 15η Απριλίου 2017!

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 9η έως 15η Απριλίου 2017
(Μεγάλη Εβδομάδα)

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) "Ιδού ο Νυμφίος έρχεται", Μέλος αργοσύντομο υπό π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Το μετά τον Εξάψαλμο των τριών πρώτων ημερών της Μεγ. Εβδομάδος ψαλλόμενον τροπάριον "Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται" σε μέλος αργοσύντομο, υπό του μακαριστού Πρωτ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη! Πρόκειται για σύντμηση του Αρχαίου Αργού Μέλους.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Ζητήματα Τυπικού! Η έξοδος της Εικόνος του Νυμφίου, Οικον. Γεωργίου Α. Ρήγα

Η  έξοδος της Εικόνος του Νυμφίου


Οικονόμου
Γεωργίου Α. Ρήγα
(1884 - +1960)

Πολλά τροπάρια τῶν πρώτων ἡμερῶν τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος καί ἰδίως τῆς Μεγ. Δευτέρας καί τῆς Μεγ. Τρίτης περιστρέφονται περί τήν ὑπόθεσιν τῆς παραβολῆς τῶν δέκα παρθένων καί τινων ἄλλων σχετικῶν κατά τήν σημασίαν πρός αὐτήν παραβολῶν. Τά προπάρια ταῦτα εἶναι:"Τόν Νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον...." (Ἐξαποστειλάριον ψαλλόμενον ἀπό τῆς Μεγ. Δευτέρας μέχρι καί τῆς Μεγ. Πέμπτης). "Τόν Νυμφίον, ἀδελφοί, ἀγαπήσωμεν..." (Καθίσματα τῆς Μεγ. Τρίτης). "Τήν ὥραν, ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα...γρηγοροῦσα καί κράζουσα, μή μείνωμεν ἔξω τοῦ Νυμφώνος Χριστοῦ" (Κοντάκιον τῆς Μεγ. Τρίτης). "Ραθυμίαν ἄποθεν βαλώμεθα, και φαιδραῖς ταῖς λαμπάσι, τῷ ἀθανάτων Νυμφίῳ Χριστῷ, ὕμνοις συναντήσωμεν..." (Τριώδιον Μεγ. Τρίτης, ᾠδή α΄ τροπ. α΄). "Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; Ἐάν γάρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τόν Νυμφῶνα...", "Ὁ τῇ ψυχῆς ραθυμίᾳ νυστάξας οὐ κέκτημαι, Νυμφίε Χριστέ, καιομένην λαμπάδα..." (Αἶνοι Μεγ. Τρίτης, τροπ. α΄και β΄). "Ὁ Νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος παρά πάντας ἀνθρώπους..." (Ἀπόστιχα Μεγ. Τρίτης, τροπ. γ΄). "Φαιδρυνέσθω ἡ λαμπάς, ὑπερεκχείσθω ταύτης καί τό ἔλαιον, ὡς ταῖς παρθένοις τότε ἡ συμπάθεια, ἵνα εὕρῃς ψυχή μου, τόν Νυμφῶνα τότε Χριστοῦ ἀνεῳγμένον" (Ἀπόδειπνον Μεγ. Δευτέρας, ὡδή η΄, τροπ. γ΄). "Ὡς λαμπάδας φωτεινάς, κοσμηθέντες τάς ψυχάς, τῷ Νυμφίῳ χωροῦντι πρός τόν ἄφθαρτον γάμον, πρό τοῦ τήν θύραν κλεῖσαι, συνεισέλθωμεν αὐτῷ" (Ἀπόδ. Μεγ. Τρίτης, ὠδή θ΄, τροπ. β΄).