Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ξδ΄) Το Β΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο! Του Θεολόγου & Πρωτοψάλτη Θεοδώρου Ρόκα!

Το Β' Εωθινό Εξαποστειλάριο

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Το επόμενο κατά σειρά εωθινό εξαποστειλάριο, στη σειρά των εωθινών, είναι το "δεύτερο" εξαποστειλάριο, το οποίο όπως και το β' εωθινό δοξαστικό έχει και αυτό ως υπόβαθρο την ευαγγελική περικοπή που προέρχεται από το κατά Μάρκον ευαγγέλιο γνωστή ως β' εωθινό ευαγγέλιο (Μαρκ. 16,1-8). Το β' εωθινό εξαποστειλάριο είναι λοιπόν το ακόλουθο:"Τὸν λίθον θεωρήσασαι, ἀποκεκυλισμένον, αἱ Μυροφόροι ἔχαιρον· 
εἶδον γὰρ Νεανίσκον, καθήμενον ἐν τῷ τάφῳ, καὶ αὐτὸς ταύταις ἔφη· 
Ἰδοὺ Χριστὸς ἐγήγερται, εἴπατε σὺν τῷ Πέτρῳ, τοῖς Μαθηταῖς· 
Ἐν τῷ ὄρει φθάσατε Γαλιλαίας, ἐκεῖ ὑμῖν ὀφθήσεται, ὡς προεῖπε τοῖς φίλοις".

Το ανωτέρω εξαποστειλάριο κάνει λόγο για τη "διπλή" χαρά των Μυροφόρων. Και για ποιούς λόγους αναφέρουμε "διπλή" χαρά; α) Διότι οι Μυροφόρες χάρηκαν μόλις παρατήρησαν οτι είχε αποκυλισθεί ο λίθος που σφράγιζε τη θύρα του μνήματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και β) διότι ο άγγελος που στεκόταν στη δεξιά πλευρά του "κενού" πλέον μνήματος τους ανήγγειλε το κοσμοσωτήριο γεγονός της εγέρσεως του Κυρίου.

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

Ζητήματα Τυπικού! Η Αρχή της μικράς Δοξολογίας του Όρθρου! Υπό π. Γεωργίου Ρήγα

Ἡ Ἀρχή τῆς μικρᾶς Δοξολογίας τοῦ Ὄρθρου!

Οικονόμου
π. Γεωργίου Α. Ρήγα
(1884 - +1960)


Εἰς τάς καθημερινάς καί τάς νηστησίμους ἡμέρας, ὡς εἶναι γνωστόν, ἀντί τῆς Μεγάλης Δοξολογίας ἀναγινώσκεται χῦμα ἡ λεγόμενη Μικρά Δοξολογία Σοί δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν.

Εἰς πάσας ἀνεξαιρέτως τάς πρό τοῦ 1831 παλαιάς έκδόσεις τοῦ Μεγάλου Ὡρολογίου, πρίν ἤ δηλαδή ὁ ἀείμνηστος Βαρθολομαίος ὁ Κουτλουμουσιανός ἀναλάβη κατά τό ἔτος ἐλεῖνο τήν διόρθωσιν αὐτοῦ, ἀλλά καί εἰς τάς μετά το 1831 γενομένας ἐκ τῶν ἐν Βενετίᾳ τυπογραφείων τοῦ Φραγκσίσκου Ἀνδρεώλα (1832), Νικ. Γλυκῆ (1845), Ἁγ. Γεωργίου (1856, 1864 κ.ἑ.) ἐκδόσεις τοῦ ὡρολογίου, διωρθωμένας ταύτας ὑπό τοῦ Βαρθολομαίου καί τῇ ἐπιστασίᾳ τοῦ Π. Φιλιππίδου καί ἰδίᾳ τῶν αὐταδέλφων Ι και Σ. τῶν Βελοῦδων γενομένας, τῆς Μικρᾶς ταύτης Δοξολογίας ἡ ἀρχή ἀναγράφεται οὕτω: "Σοί δόξα π[ρέπει, Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, καί σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Δόξα σοι τῷ δείξαντι τό φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ..." κτλ.

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

(Μουσικό κείμενο) Λειτουργικά Τέταρτος Άγια, μέλος Παναγιώτη Παππά

Λειτουργικά σε Ήχο Τέταρτο Άγια από τον Καθηγητή του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης κ. Παναγιώτη Παππά.

Εκ του Μουσικού Βιβλίου "Η Ακολουθία της Θείας Λειτουργίας", Παναγιώτη Θ. Παππά, Αθήνα 1990.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Παναγιώτη Παππά για την άδεια να δημοσιεύσουμε τα εν λόγω λειτουργικά.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής ΙΓ΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩΚυριακή 27 Αυγούστου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου! Υπό του Πανοσ. Αρχιμ. Ιεροθέου Λουμουσιώτη!

Κυριακάτικοι Στοχασμοί
(Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11) 

Πανοσ. Αρχιμ.
π. Ιεροθέου Λουμουσιώτη
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Ύδρας

« ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ·» (Α Κορ. 15,9) 


Ποιος από εμάς, αδελφοί μου, θα εδέχετο τον χαρακτηρισμό ως ελάχιστος; Σχεδόν κανείς! Για να είμεθα ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και με τους πέριξ μας. Αυτή είναι η πικρότατη αλήθεια. 

Ενώ ο αιθεροβάμων, στην κυριολεξία Παύλος, το λέγει για τον Εαυτό του και δεν σταματά εκεί λέγει και τον λόγο του, ότι είναι ο ελάχιστος των αποστόλων, επειδή εδίωξε την Εκκλησίαν του Χριστού. 

Κυνήγησε τους πρώτους χριστιανούς και όχι μόνον στην Ιερουσαλήμ αλλά και κατευθυνόταν για οργανωμένο διωγμό τους στην Αντιόχεια, αλλά η Χάρις του Θεού τον επέλεξε για να αλλάξει πορεία και από διώκτης να γίνει συλλέκτης και καλλιεργητής χριστιανικών κλίσεων εις το σχέδιο της εν Χριστώ σωτηρίας. 

Εμείς θα μπορούσαμε ποτέ να ειπούμε ότι δεν μας αξίζει να λεγόμαστε χριστιανοί; Όπως λέγει ο θείος Παύλος ότι δεν μου αξίζει να λέγομαι απόστολος του Χριστού; Η αλήθεια είναι πως όχι…να μην βαυκαλιζόμεθα, δεν έχουμε την στεντόρεια ομολογία του αποστόλου Παύλου για την πρότερη ζωή μας, που σε εμάς είναι και τωρινή κατάσταση, συνεχίζεται και μέχρι σήμερα που συνδιαλεγόμεθα το κύλισμα μας στην αμαρτία και στις επιθυμίες της σαρκός ενυπάρχει εντός μας. Μέχρι και τώρα είμεθα περισσότερο σάρκινοι και λίθινοι πνευματικά παρά αγιασμένοι πνευματικά άνθρωποι. 

Σάββατο 26 Αυγούστου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρκη΄) Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου
Ήχος Γ΄, Εωθινό Α΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...": Κεκραγάριο Αργό, Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει Χορός Ξενοφωντινών Πατέρων.
β) "Πάσα πνοή...", "Δεύτε πάντα τα έθνη....", "Χαράς τα πάντα...": Πασαπνοάριο και 2 Αναστάσιμα στιχηρά (Α΄ Χορού) της Οκτωήχου. Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
γ) Αργή Δοξολογία: Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Γ΄, Ψάλλει Χορός μοναζουσών της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.
δ) "Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον..."Α΄ Στάση Τυπικών. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων και κλιμάκιο του Χορού Ψαλτών "Θεσσαλονίκης Υμνωδοί" υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ιωάννου Λιάκου.
ε) "Αγαπήσω σε Κύριε...": Μέλος Αργό, Ήχος Β΄. Ψάλλει Χορός Καρακαλλινών Πατέρων.

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ξγ΄) Το α΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο! Του Θεολόγου & Πρωτοψάλτη Θεοδώρου Ρόκα!

Το Α΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας


Κατά την ερχόμενη Κυριακή παρατηρούμε ότι ξεκινά εκ νέου η χρήση των έντεκα εωθινών εξαποστειλαρίων και δοξαστικών στον όρθρο της Κυριακής. Την περασμένη Κυριακή έκλεισε ο κύκλος των έντεκα εωθινών και την ερχόμενη ανοίγει ξανά από την αρχή με πρώτο και καλύτερο το Α' εωθινό εξαποστειλάριο, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν, ἐν ὄρει Γαλιλαίας, πίστει Χριστὸν θεάσασθαι, λέγοντα ἐξουσίαν, λαβεῖν τῶν ἄνω καὶ κάτω, μάθωμεν πῶς διδάσκει, βαπτίζειν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, ἔθνη πάντα, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ ἁγίου Πνεύματος, καὶ συνεῖναι, τοῖς Μύσταις ὡς ὑπέσχετο, ἕως τῆς συντελείας".

Η Βυζαντινή Χορωδία «Ρωμανός ο Μελωδός» της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού στο 16ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, Τρίτη 29 Αυγούστου – Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017

Για 16η χρονιά, το νησί της Πάτμου υποδέχεται το ξεχωριστό του καλοκαιρινό Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, με Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον Άλκη Μπαλτά, θα διοργανωθεί από την Τρίτη 29 Αυγούστου έως και την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου στον υπαίθριο χώρο του Ιερού Σπηλαίου της Αποκάλυψης με ελεύθερη είσοδο.


Ιδιαίτερο και πρωτότυπο το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου ξεχωρίζει ανάμεσα στα πολλά καλοκαιρινά πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. 

Πρώτα και κύρια για τον μοναδικό χαρακτήρα του ως Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής, που πλαισιώνεται αρμονικά από τους ιερούς τόπους του νησιού και την πανέμορφη φύση. 

Για τους επιλεγμένους καλλιτέχνες/ερμηνευτές που φιλοξενεί, κάθε χρόνο, οι οποίοι και παρουσιάζουν τα ωραιότερα μουσικά έργα της ορθόδοξης, της καθολικής αλλά και της λαϊκής μουσικής παράδοσης, σε έναν ιερό χώρο ο οποίος ανακηρύχτηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO: το Σπήλαιο όπου ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη.

Το νησί, ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό του αιγαιοπελαγίτικο χαρακτήρα, συνδυάζοντάς τον με έναν κοσμοπολίτικο αέρα, που προσελκύει καλλιτέχνες και διανοούμενους από όλο τον κόσμο για την ηρεμία, τη φιλοξενία και τις εμπειρίες που προσφέρει.

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

Τελετουργικά και θεολογικά ζητήματα του εκκλησιαστικού πανηγυρισμού της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Θεοτόκου! Του Επίκουρου Καθηγητού Α.Ε.Α.Α. Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη

Με αφορμή την Απόδοση της Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Θεοτόκου, αναρτούμε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο περί του εκκλησιαστικού πανηγυρισμού της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Επίκουρου Καθηγητού Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, Διευθυντού του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου και συνεργάτου του Χορού μας κ. Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


«Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών Σου…»

Τελετουργικά και θεολογικά ζητήματα του εκκλησιαστικού πανηγυρισμού 
της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Θεοτόκου (ιδ΄ - ιε΄ Αυγούστου)


Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη 
Επίκουρου Καθηγητού «Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής» 
της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών 
Διευθυντού του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας 
της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου

Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεκαπέντε ημέρες αυστηρότατης νηστείας για Χάρη Της· δεκαπέντε ημέρες κατάνυξης και συντριβής, που εκφράζονται με τρόπο συγκλονιστικό στις υψίστου ποιητικού και θεολογικού κάλλους Παρακλήσεις προς το Πρόσωπό Της· μετά ταύτα, ο λαμπρός εορτασμός του «Πάσχα τού Καλοκαιριού». Έπονται οκτώ μεθέορτες ημέρες, μετά την κυριώνυμο ημέρα της Εορτής, κατά τις οποίες η Εκκλησία αδυνατεί να λησμονήσει το μοναδικό και συγκλονιστικό γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας και παρατείνει τον εορτασμό έως την 23η Αυγούστου, οπότε «αποδίδεται» η Εορτή, κατά την εκκλησιαστική γλώσσα. Εντούτοις, σύμφωνα με αρχαιότατη εκκλησιαστική Τάξη, η Εορτή «απεδίδετο» την 31η Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία έχει τοποθετήσει μία δευτερεύουσα Θεομητορική εορτή -για την ακρίβεια, εορτή τιμής Θεομητορικών Αμφίων-, την προσκύνηση τής Τιμίας Ζώνης τής Θεοτόκου. 

Εντωμεταξύ, μέσα στον μήνα Αύγουστο έχουμε ακόμη οκτώ (!) εορτές, που αφορούν την Θεομήτορα. Πρόκειται για πέντε μνήμες ιστορικών γεγονότων, δύο Συνάξεις και μία ακόμη «Απόδοση» τής Εορτής κατά την αγιορείτικη παράδοση, ως εξής:

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 27.08.2017 Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής ΙΒ΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

Τελετουργικά θέματα (μη΄) Τα Εγκώμια και ο ‘’Επιτάφιος’’ της Θεοτόκου. Του Λειτουργιολόγου Γεωργίου Ζαραβέλα

Τα Εγκώμια και ο ‘’Επιτάφιος’’ της Θεοτόκου.

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Ο Αύγουστος είναι εορτολογικά και λειτουργικά συνυφασμένος με το πρόσωπο της Θεομήτορος, με αποκορύφωμα τον κατ’ έτος εορτασμό της Κοιμήσης της, το λεγόμενο και ως «Πάσχα του καλοκαιριού». Η τιμή προς τη Θεοτόκο γίνεται έκδηλη από το χριστεπώνυμο πλήρωμα, το οποίο προσέρχεται στις ενδιάτακτες ακολουθίες, όπως οι Παρακλητικοί Κανόνες, που τελούνται κάθε απόγευμα, εκτός Σαββάτου, τις πρώτες δεκατρείς ημέρες του μήνα. Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης τιμής προς τη Μητέρα του Κυρίου αναπτύχθηκε, σταδιακά, το (παρα)λειτουργικό φαινόμενο της μελώδησης των Εγκωμίων της Θεοτόκου ή/και του στολισμού και περιφοράς του «Επιταφίου» της.

Εγκώμια, όπως μαρτυρά και η ετυμολογία της λέξης, είναι σύντομα τροπάρια, τα οποία εγκωμιάζουν το βίο και τα έργα σημαίνοντος προσώπου. Τα πλέον γνωστά αυτού του είδους είναι εκείνα τα οποία ψάλλονται στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου (Μ. Παρασκευή εσπέρας στη σύγχρονη ενοριακή πρακτική), με τα οποία υμνείται ο θάνατος και η θεόσωμη ταφή του Χριστού. Κατά μίμηση αυτών των εγκωμίων συντέθηκαν, συν τω χρόνω, νεώτερα μελωδήματα προς τιμή της Θεοτόκου και άλλων αγίων. 

Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017

(Μουσικό κείμενο) "Άξιον εστίν..." Ήχος Γ΄, Μέλος Ηλία Φραγκάκη

Το Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου "Άξιον Εστίν..." σε Ήχο Τρίτο.
Το μέλος είναι του Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Γλυφάδας
κ. Ηλία Φραγκάκη του Χίου.

Εκ του Μουσικού Κυριακοδρομίου Ήχος Τρίτος (Εγκόλπιο Ιεροψάλτου)
σε επιμέλεια του Πρωτοψάλτου κ. Ηλία Φραγκάκη, Αθήνα 2016.
(Θερμές ευχαριστίες στον κ. Ηλία Φραγκάκη για την άδεια δημοσίευσης 
του εν λόγω μέλους)

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή 20 Αυγούστου 2017

Κυριακάτικοι στοχασμοί! Κυριακή ια΄ Ματθαίου!

Κυριακή ια΄ Ματθαίου
Ματθ. 18, 23-35

   Πανοσ. Ἀρχιμ. 
Νικάνωρος Καραγιάννη

Ὁ Χριστὸς γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πατέρας ποὺ μᾶς συγχωρεῖ, ἐπειδὴ μᾶς ἀγαπᾷ πραγματικά, γι’ αὐτὸ σὲ τελικὴ ἀνάλυση μᾶς ἀποδέχεται καὶ μᾶς κατανοεῖ. Αὐτὸν ὀφείλουν νὰ μιμοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ποὺ λένε ὅτι ἐμπιστεύονται τὴν ἀλήθειά Του, ἂν θέλουν νὰ δείξουν πιστότητα στὴν ἀποκάλυψή Του.

Μὲ τὴν εἰκόνα τῆς σημερινῆς παραβολῆς καλούμαστε νὰ συνειδητοποιήσουμε καὶ νὰ ἀναλογισθοῦμε τὸ χρέος μας ἀπέναντι στὸν Θεό, ἀφοῦ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ὀφειλέτης σέ Ἐκείνον. Γιατί ἡ ὕπαρξή μας δὲν εἶναι μόνο δῶρο τοῦ Θεοῦ σὲ ἐμᾶς, ἀλλά, ταυτόχρονα, εἶναι τὸ χρέος καὶ ἡ ὀφειλή μας ἀπέναντί Του. Αὐτὴ ἡ ἐξόφληση τοῦ χρέους μας ἀπέναντι στὸν Θεὸ γίνεται, ὅπως μᾶς λέει σήμερα τὸ Εὐαγγέλιο, κάθε φορὰ ποὺ μαθαίνουμε νὰ ζητοῦμε καὶ νὰ προσφέρουμε τὴν συγγνώμη μας. Ἔτσι, ἡ σκέψη μας στρέφεται αὐθόρμητα σὲ μιὰ βαθιὰ ἀνάγκη καὶ ἐπιθυμία, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὸ αἴτημα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς: «καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» (Ματθ. 6,12). Εἶναι ἡ φωνὴ τῆς συνείδησής μας ποὺ ξυπνᾷ καὶ ζητᾷ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὸ δυσβάστακτο βάρος τῆς ἐνοχῆς. Εἶναι ἡ ἀνάγκη τῆς ὕπαρξής μας νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ χρέη της καὶ τὶς ὀφειλές της. Ἕνας σύγχρονος Μητροπολίτης ἐπισημαίνει εὔστοχα τὴν πραγματικότητα αὐτή, ὅταν γράφει: «Διερωτηθήκαμε ποτὲ τί χρωστᾶμε στὸν Θεό; Ποιά εἶναι τὰ «ὀφειλήματά» μας ἀπέναντί Του; Τοῦ χρωστᾶμε τὸν κόσμο ποὺ μᾶς τὸν ἐμπιστεύθηκε καὶ ἐμεῖς τὸν καταστρέφουμε. Τοῦ χρωστᾶμε τὴν ὕπαρξή μας, ποὺ μᾶς τὴν χάρισε Ἐκεῖνος καὶ ἐμεῖς τὸν ξεχάσαμε καὶ τὸν περιφρονήσαμε. Καί, ἀκόμη, ἡ ἐνοχὴ μας προχωρεῖ πολὺ βαθύτερα. Γιατὶ ὁ Θεὸς δὲν μᾶς χάρισε μόνο τὸν κόσμο καὶ τὴν ὕπαρξή μας, ἀλλὰ μᾶς χάρισε τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό Του». Ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς συγκλονιστικῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκδηλώνεται ὡς θυσία καὶ συγχώρηση γιὰ τὸν ἁμαρτάνοντα ἄνθρωπο, πηγάζει αὐτὸ ποὺ λέμε καὶ ζοῦμε στὴν Ἐκκλησία ὡς λύτρωση. Ἡ συναίσθηση τῆς λύτρωσης ὁδηγεῖ στὴν εὐγνωμοσύνη στὸν Θεὸ καὶ στὴν συγχωρητικότητα μεταξύ μας. Ὅταν βρίσκουμε τὴν δύναμη νὰ συγχωροῦμε, ἀπελευθερωνόμαστε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἐδῶ δὲν βρίσκουμε μόνο τὴν προϋπόθεση τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς «καινῆς διδαχῆς» καὶ τῆς «καινῆς ἐντολῆς», τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Σάββατο 19 Αυγούστου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρκζ΄) Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου
Ήχος Β΄, Εωθινό ΙΑ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α)"Κύριε εκέκραξα...", " Κατευθυνθήτω...". Μελος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ψαλτικής Διάκονοι"  υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Φιλοθέης Ιωάννου Τσούνη
β) "Πάσα πνοή...", "Πάσα πνοή και πάσα κτίσις...", "Χαίρετε λαοί και αγαλλιάσθε...". Πασαπνοάριο και 2 Στιχηρά των Αίνων, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης τέως Α΄ Κανονάρχης της Μ.τ.Χ.Ε. επί Πρωτοψαλτείας Ιακώβου Ναυπλιώτου Στυλιανός Τσολακίδης.
γ) "Φανερών σεαυτόν...". Εωθινό ΙΑ΄. Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης "Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης" υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Υμνωδού της Μ.τ.Χ.Ε. Εμμανουήλ Δασκαλάκη.
δ) Δοξολογία Αργή. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν ο Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίας Αναστασίας Περισσού Ιωάννης Τραΐφόρος και ο Λαμπαδάριος του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου Κωνσταντίνος Μπουσδέκης.
ε) "Οι τα Χερουβίμ...". Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος συνοδεία Αγιορειτών Πατέρων.

Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 20.08.2017 Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής IA΄ Ματθαίου! 

Eπιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ


Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ξβ΄) Το ΙΑ΄ Εωθινό Δοξαστικό

Το ΙΑ΄ Εωθινό Δοξαστικό


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Κατά την ερχόμενη Κυριακή 20 Αυγούστου, όπου η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του προφήτη Σαμουήλ, του προφήτη εκείνου ο οποίος διετέλεσε το όργανο του Θεού για να καθιερωθεί ο θεσμός της βασιλείας στο αρχαίο Ισραήλ διότι έχρισε τους 2 πρώτους βασιλείς (Σούλ και Δαυίδ) , κατόπιν υποδείξεως του Θεού συμπίπτει και η έναρξη της περιόδου του δευτέρου ήχου (β' ήχος), κατά την οποία θα ψαλλεί το ΙΑ' εωθινό δοξαστικό στην Ακολουθία του Όρθρου.

Το ΙΑ' δοξαστικό, το οποίο είναι το τελευταίο στη σειρά των εωθινών δοξαστικών, αφενός είναι μελοποιημένο σε ήχο πλάγιο του τετάρτου (πλ. δ') αφετέρου είναι το ακόλουθο:

"Φανερῶν σεαυτόν, τοῖς Μαθηταῖς σου Σωτὴρ μετὰ τὴν Ἀνάστασιν, Σίμωνι δέδωκας τὴν τῶν προβάτων νομήν, εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν, τὴν τοῦ ποιμένειν φροντίδα αἰτῶν. Διὸ καὶ ἔλεγε· Εἰ φιλεῖς με Πέτρε, ποίμαινε τὰ ἀρνία μου, ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Ὁ δὲ εὐθέως ἐνδεικνύμενος τὸ φιλόστοργον, περὶ τοῦ ἄλλου Μαθητοῦ ἐπυνθάνετο. Ὧν ταῖς πρεσβείαις Χριστέ, τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε, ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν".

Τρίτη 15 Αυγούστου 2017

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (κβ’) «Το καθολικό της Μονής της Παναγίας Κριτόματης στις Μέλανες»

«Το καθολικό της Μονής της Παναγίας Κριτόματης στις Μέλανες»


Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου


Ο Ιερός Ναός Παναγίας Κριτόματης Μελάνων
Λίγο έξω από τις Μέλανες, σε πλαγιά ανάμεσα σε ελιές και κυπαρίσσια υψώνεται το γραφικό ξωκλήσι της Παναγίας Κριτόματης. Το ταπεινό εκκλησάκι της Παναγίας που πανηγυρίζει το Δεκαπενταύγουστο αποτελούσε κάποτε καθολικό μοναστηριού και ένα από τα πλουσιότερα μετόχια της Χοζοβιώτισσας της Αμοργού. 

Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017

(Μουσικά κείμενα) Δοξαστικά Αγίου Μανδηλίου σε μέλος π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη

Τα Δοξαστικά των Στιχηρών του Εσπερινού και των Αίνων της εορτής της εξ Εδέσσης ανακομιδής της αχειροποιήτου εικόνος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήτοι του Αγίου Μανδηλίου, σε μέλος του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη.

Σημείωσις: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μανδηλίου ἐν τῷ Μηναίῳ στερεῖται ἑορταστικών στοιχείων, μή ἔχουσα οὔτε ἕν δοξαστικόν. Τό ΤΜΕ ὅμως (Παρ. 7-9, σ. 309) προσδίδει εἰς αὐτήν ἑορταστικόν χαρακτήρα. Συμπλήρωσιν τῆς ἀκολουθίας περιέχουν τό Τυπικόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παύλου καί τό Νέον Λειμωνάριον (τ. Α΄, σ. 66-67, Ἑρμούπολις 1885). Ἐξ αὐτῶν παρελάβομεν τά μή ὑπάρχοντα ἐν τῷ Μηναίῳ στοιχεῖα.

Εκ του μουσικού βιβλίου "Μουσικόν Μηνολόγιον Αύγουστος", καταρτισθέν υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου. Εκδοσις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Κυριακή 13 Αυγούστου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ι' Ματθαίου! Υπό του Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεου Λουμουσιώτη!

Κυριακάτικοι Στοχασμοι
(Α΄ Κορ. δ΄ 9-16) 
Πανοσ. Αρχιμ.
π. Ιεροθέου Λουμουσιώτη
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Ύδρας


“ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.” (Α Κορ. 4,15 )

Υπάρχει η βιολογική γέννηση και η πνευματική γέννηση. Η γέννηση που μας αναδεικνύει στο φως της μέρας και η αναγέννηση που μας αναδεικνύει στο φως του Χριστού. Αυτός ο δεύτερος φωτισμός είναι διαρκής και αγωνιστικά πολυκύμαντος. 

Έχει στάδια πνευματικά κατά τους αγίους Πατέρες μας και είναι εν συντομία η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση-ο αγιασμός μας! Αυτή η πνευματική πορεία του ανθρώπου του Θεού εν Χριστώ Ιησού δεν θέλει απλά έναν διδάχο ο οποίος είναι απόμακρος ως προς εμάς αλλά θέλει έναν αλείπτη πνευματικό, έναν παιδοτρίβη πνευματικό που να μας δίνει τόπο εν τω καταλύματι της αγίας Εκκλησίας μας!

Σάββατο 12 Αυγούστου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρκστ΄) Υμνοι Θεομητορικής εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου!

Μελίσματα Ψαλτικής
Ύμνοι Θεομητορικής εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου


Περιεχόμενα αναρτήσεως: 
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Ω του παραδόξου θαύματος....". Κεκραγάριο και το α΄ στιχηρό αυτόμελο των στιχηρών του Εσπερινού της Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Α΄. Ψάλλει η Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης υπό την Διεύθυνση του Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικολογίας του Α.Π.Θ. Αντωνίου Αλυγιζάκη.
β) "Θεαρχίω νεύματι..." Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού της Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μέλος  Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Οκτάηχο. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.
γ) "Θεός Κύριος...", "Εν τη γεννήσει...". Απολυτίκιο της Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Μέλος αργό Ειρμολογικό, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο π. Αντώνιος Καρεώτης.
δ) "Πεπικοιλμένη τη θεία δόξη..." Ειρμοί των Καταβασιών της Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ήχος Α΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ανδρέα Λανάρα.
ε) "Τη αθανάτω κοιμήσει..." Δοξαστικό των Αίνων της Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλουν Φιλοθεΐτες Πατέρες.
στ) "Αι γενεαί πάσαι..." Αντί του Άξιον Εστίν στην Θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ήχος Α΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.
ζ) "Ποτήριον σωτηρίου..." Κοινωνικό των Θεομητορικών εορτών. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο Λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμαρουσίου Κωνσταντίνος Μπουσδέκης.

Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ξα΄) Το Ι' Εωθινό Δοξαστικό

Το Ι΄ Εωθινό Δοξαστικό


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής ΘεολογίαςΚατά την ερχόμενη Κυριακή σειρά έχει να ψαλλεί το Ι' εωθινό δοξαστικό, το οποίο είναι το ακόλουθο: 

"Μετὰ τὴν εἰς ᾍδου κάθοδον, καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, ἀθυμοῦντες ὡς εἰκός, ἐπὶ τῷ χωρισμῷ σου Χριστὲ οἱ Μαθηταί, πρὸς ἐργασίαν ἐτράπησαν· καὶ πάλιν πλοῖα καὶ δίκτυα, καὶ ἄγρα οὐδαμοῦ. Ἀλλὰ σὺ Σῶτερ ἐμφανισθείς, ὡς δεσπότης πάντων, δεξιοῖς τὰ δίκτυα κελεύεις βαλεῖν· καὶ ἦν ὁ λόγος ἔργον εὐθύς, καὶ πλῆθος τῶν ἰχθύων πολύ, καὶ δεῖπνον ξένον ἕτοιμον ἐν γῇ· οὗ μετασχόντων τότε σου τῶν Μαθητῶν, καὶ ἡμᾶς νῦν νοητῶς καταξίωσον, ἐντρυφῆσαι φιλάνθρωπε Κύριε". 

Το δοξαστικό αυτό αποτελεί συνέχεια και επανάληψη όσων αναφέρονται στην ευαγγελική περικοπή που προέρχεται από το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, γνωστή ως "Ι' Εωθινό" (Ιωαν. 21,1-14). Μέσα από το δοξαστικό μπορούμε να απομονώσουμε την ακόλουθη φράση: "καὶ δεῖπνον ξένον ἕτοιμον ἐν γῇ· οὗ μετασχόντων τότε σου τῶν Μαθητῶν", η οποία έχει ως υπόβαθρο την ακόλουθη φράση από το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο: "ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον" (Ιωαν. 21,9). 

Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 13.08.2017 Κυριακή Ι' Ματθαίου

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής I΄ Ματθαίου! 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ


Τρίτη 8 Αυγούστου 2017

Ζητήματα Τυπικού! Η Καταβασία της Γ΄ Ωδής και τα Τροπάρια των μεγάλων Ωρών! Υπό π. Γεωργίου Ρήγα

Η Καταβασία της Γ΄  Ωδής και τα Τροπάρια των μεγάλων Ωρών!

Οικονόμου
π. Γεωργίου Α. Ρήγα
(1884 - +1960)

Κατά τας Κυριακάς, τας Δεσποτικάς και Θεομητορικάς εορτάς και τας αποδόσεις αυτών, εις τας μνήμας των εορταζομένων Αγίων, ως και είς τινας άλλας τακτάς ημέρας, ψάλλονται Καταβασίες.

Κατά τήν αρχαίαν διατύπωσιν, οι Κανόνες και αι Καταβασίαι ψάλλονται ούτω: Αφού ψαλή εκάστη ωδή των Κανόνων ολόκληρος, ευθύς μετά την συμπλήρωσιν του τελευταίου τροπαρίου αυτής, ήτοι εις το τέλος εκάστης ωδής, ψάλλεται εις βραδύτερον χρόνον και η Καταβασία αυτής υπό του αυτού χορού, όστις άρχισε ψάλλων και την προηγηθείσαν ομώνυμον ωδήν.

Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

Πρόγραμμα Επιστημονικής διημερίδος "Απόστολος Κώνστας ο Χίος, ο Τέταρτος των Τριών" 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2017.

Πρόγραμμα Επιστημονικής διημερίδος 
"Απόστολος Κώνστας ο Χίος, ο Τέταρτος των Τριών" 
Χίος 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2017

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

(Μουσικό κείμενο) "Αγαπήσω σε..." Αργό σε Ήχο Πρώτο, Μέλος Ηλία Φραγκάκη

"Αγαπήσω σε Κύριε..." σε μέλος Αργό και Ήχος Πρώτο, υπό το Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Γλυφάδας κ. Ηλία Φραγκάκη

Εκ του Μουσικού Κυριακοδρομίου Ήχος Πρώτος (Εγκόλπιο Ιεροψάλτου)
σε επιμέλεια του Πρωτοψάλτου κ. Ηλία Φραγκάκη, Αθήνα 2014.
(Θερμές ευχαριστίες στον κ. Ηλία Φραγκάκη για την άδεια δημοσίευσης 
του εν λόγω μέλους)

 Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ


Κυριακή 6 Αυγούστου 2017

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (κα΄) «Η εμβληματική Ιερά Μονή Φωτοδότη Χριστού στο Δανακό»

«Η εμβληματική Ιερά Μονή Φωτοδότη Χριστού στο Δανακό»

Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου

Η Ιερά Μονή Φωτοδότη Χριστού στο Δανακό

Το μοναστήρι του Φωτοδότη Χριστού είναι ένα από τα αρχαιότερα της Νάξου, χτισμένο σε μια περίοπτη περιοχή κατάφυτη από αιωνόβιες βελανιδιές. Βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το χωριό Δανακός και σε υψόμετρο 480 μέτρων από τη θάλασσα. Ανατολικά απλώνεται η θάλασσα της Μουτσούνας και τα Λυγαρίδια και μπορεί κανείς να διακρίνει με ευκολία τα νησάκια Μάκαρες και τη Δονούσα (εικ. 1). 

Κυριακάτικοι Στοχασμοι! Η εορτή της Μεταμορφώσεως

Η εορτή της Μεταμορφώσεως!


Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Το γεγονός της Μεταμορφώσεως του Χριστού, που εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία που είδαν οι μαθητές Του, λίγο πριν το Πάθος και την Ανάστασή Του. Και πάλι, δεν ήταν μάρτυρες αυτού του θαύματος όλοι οι μαθητές, αλλά ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τους οποίους πήρε μαζί Του ο Ιησούς και ανέβηκαν σε ένα όρος υψηλό. Εκεί, μπροστά στα μάτια τους μεταμορφώθηκε, και το πρόσωπό Του έλαμψε σαν τον ήλιο και τα ρούχα Του έγιναν λευκά σαν το φως. Τότε είδαν τον Μωυσή και τον Ηλία, τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, να συνομιλούν με το Χριστό, και ο Πέτρος είπε: “Κύριε, είναι καλό να μείνουμε εδώ. Κι ας κάνουμε, αν θέλεις, εδώ τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία”. Πριν ακόμα τελειώσει τα λόγια του, ένα φωτεινό σύννεφο ήλθε από πάνω τους και από μέσα του ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: “Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστούμαι. Αυτόν να ακούτε”.  Με το άκουσμα αυτό, έντρομοι οι μαθητές έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Και ο Ιησούς, αφού τους πλησίασε, τους άγγιξε και είπε: “σηκωθείτε, μη φοβάστε”. Όταν σήκωσαν τα μάτια τους δεν είδαν τίποτα, παρά μόνο τον Ιησού. Και καθώς κατέβαιναν το βουνό, τους διέταξε ο Χριστός να μη πουν σε κανένα το όραμα, μέχρις ότου ο Υιός του ανθρώπου να αναστηθεί.