Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Θεία Λειτουργία για τους μαθητές που θα διαγωνισθούν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας θα τελέσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικοδήμου πόλεως Νάξου, Θεία Λειτουργία για τους μαθητές που θα διαγωνισθούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα ψαλλεί ειδική δέηση χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου!

Ώρα ενάρξεως: 7.30 π.μ.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (να΄) Το Ιδιόμελο "Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε..." της Κυριακής της Πεντηκοστής

Το Ιδιόμελο "Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε..." της Κυριακής της Πεντηκοστής


Θεοδώρου Ρόκα

Θεολόγου 
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Κυριακή της Πεντηκοστής η ερχόμενη Κυριακή και κατά την Κυριακή αυτή όπως πληροφορεί το Συναξάρι της ημέρας εορτάζουμε την εορτή της Πεντηκοστής δηλ. την ημέρα κατά την οποία έγινε η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Κυρίου και τους ανέδειξε σε Αποστόλους των εθνών: "Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν" και συμπληρώνουν οι εγκωμιαστικοί στίχοι: "Πνοῇ βιαίᾳ γλωσσοπυρσεύτως νέμει, Χριστὸς τὸ θεῖον Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις. Ἐκκέχυται μεγάλῳ ἑνὶ ἤματι Πνεῦμ' ἁλιεῦσι" διότι ο Παράκλητος κατήλθε με τη μορφή βιαίας πνοής και πυρίνων γλωσσών.

Σχετικές πληροφορίες παρέχει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων που κάνει λόγο για το συγκεκριμένο γεγονός: "καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι· καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ' ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι " (Πραξ. 2,2-4).

Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 04.06.2017, Κυριακή της Πεντηκοστής!

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Πεντηκοστής και ο Εσπερινός της γονυκλισίας! Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Σημείωση: Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδος να υπάρξουν διορθώσεις  λαθών και να αναρτηθεί εκ νέου το αρχείο!


Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (ιη’) «Το μονύδριο της Αγίας Θεοδοσίας στη Χώρα της Νάξου»

«Το μονύδριο της Αγίας Θεοδοσίας στη Χώρα της Νάξου»

Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου

Ιερός Ναός Αγίας Θεοδοσίας πόλεως Νάξου
Ο ιερός ναός της Αγίας Θεοδοσίας βρίσκεται στην είσοδο της Χώρας, στο νοτιοανατολικό άκρο του Νεοχωρίου επί του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στην ενδοχώρα του νησιού. Στα έγγραφα του 17ου αιώνα μαρτυρείται ως «τρεις εκκλησιές» (Αγία Θεοδοσία, Ταξιάρχης, Άγιος Σεβαστιανός) κι αποτελούσε την εποχή εκείνη χώρο συγκέντρωσης των κατοίκων της πόλης για κάθε είδους εμπορική και χρηματική συναλλαγή. 

Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή των Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου!

Ενωμένοι μαζί του

Ευαγγέλιο Κυριακής: Ιωάν. ιζ΄ 1-13

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, 2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. 4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· 5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. 6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. 7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· 8 ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 9 Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι, 10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. 11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. 12 ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. 13 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς.


Η πραγματική δόξα

Στο ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου ακούμε ένα τμήμα της λεγομένης αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας· μιας προσευχής συγκλονιστικής που έκανε ο Κύριος μπροστά στους μαθητές του τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Εκεί στο υπερώο της Ιερουσαλήμ μετά το Μυστικό Δείπνο ο Κύριος, αφού ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό, είπε:

"Πάτερ, ήλθε η ώρα να θυσιασθώ για τη σωτηρία του κόσμου. Δέξου τη θυσία μου αυτή και δόξασε τον Υιό σου, για να Σε δοξάσει και ο Υιός σου· για να λυτρώσει όσους πίστεψαν σ’ Αυτόν και να τους προσφέρει την αιώνια ζωή. Και αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν οι πιστοί Εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και εμένα που με έστειλες στον κόσμο. Εγώ Σε δόξασα πάνω στη γη. Και με τη θυσία που θα προσφέρω σε λίγο πάνω στο σταυρό, ολοκλήρωσα τελείως το έργο που μου έδωσες να επιτελέσω. Και τώρα που θα φύγω από τον κόσμο αυτό, δόξασέ με και ως άνθρωπο εσύ, Πάτερ, με την δόξα την οποία είχα κοντά σου πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος".

Σάββατο 27 Μαΐου 2017

(Ανέκδοτο Μουσικό κείμενο) Αργή Δοξολογία Πέτρου Βυζαντίου, ήχος β΄

Με πολύ χαρά ανεβάζουμε στο ιστολόγιο μας το μουσικό κείμενο από την ανέκδοτη Αργή Δοξολογία Δοξολογία σε μέλος Πέτρου Βυζαντίου και σε Ήχο Β΄. 

Η Εξήγηση της Δοξολογίας στη Νέα Μέθοδο πραγματοποιήθηκε από τους Καθηγητές κ. Θωμά Αποστολόπουλο και κ. Εμμανουήλ Γιαννόπουλο που είχε και την ευγενική καλοσύνη να μας παραχωρήσει το αρχείο.

Η πρώτη εκτέλεση και παρουσίαση της Δοξολογίας έγινε σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μουσικολογικής Σπουδής με τίτλο: «Πέτρος ο Βυζάντιος, Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (†1808)», την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, στον Ιερό Ναό του Aγ. Γεωργίου-Ροτόντα.Το βίντεο από την συναυλία μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ


Download σε μορφή pdf ΕΔΩ και σε παλαιά γραφή ΕΔΩ

Μελίσματα Ψαλτικής (ριε΄) Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου
Ήχος Πλ. β΄, Εωθινό Ι΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἐν Νικαίᾳ πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἑορτάζομεν, τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Τάς μυστικάς..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Μέλος Γεωργίου Σύρκα. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεώργιος Σύρκας.
β) "Θείω καλυμφείς..." Οι Ειρμοί του Ιαμβικού Κανόνος της εορτής της Πεντηκοστής. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, ήχος Τέταρτος. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
γ) "Όλην εισδεξάμενοι..." Στιχηρό Προσόμοιο των Αίνων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Στυλιανός Τσιλιβίδης.
δ) "Των Αγίων Πατέρων ο χορός..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
ε) Αργή Δοξολογία. Εκλογή στίχων από την Δοξολογία. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ανδρέα Λανάρα.
στ) "Αγαπήσω σε σε Κύριε..." Μέλος Αργό, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο μακαριστός Πρωτοψάλτης του Πρωτάτου Αγίου Όρους π. Διονύσιος Φιρφιρής.
ζ) "Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό της Κυριακής. Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σφήκας.

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 28.05.2017, Κυριακή των Αγίων Πατέρων!

Με την χάρη του Θεού ξεκινάει σήμερα μία νέα Θεματική Ενότητα με τίτλο "Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο". Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα φιλοξενούμε στο ιστολόγιό μας μία πλήρη συλλογή με μουσικά κείμενα από τον Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής που θα μας έρχεται, με μελοποιήσεις από κλασσικούς μελοποιούς της Ψαλτικής Τέχνης, την οποία επιμελείται και στοιχειοθετεί ο γνωστός στην Ιεροψαλτική οικογένεια Χρήστος Τσακίρογλου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση του υλικού! 
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. α) Η συγκεκριμένη μουσική συλλογή αποτελείται από προσωπικές επιλογές του κ. Τσακίρογλου για προσωπική του χρήση στο Ιερό Αναλόγιο που διακονεί και όχι αντικείμενο διδασκαλίας. Επειδή τυγχάνει να εκφράζουν οι επιλογές αυτές το ιστολόγιό μας, θελήσαμε να τις φιλοξενούμε, με την σκέψη ότι μπορεί να αποτελέσει ένα βοήθημα για τους συναδέλφους Ψάλτες στα Αναλόγιά τους και β) Ότι η δημοσιοποίηση της γίνεται με την άδειά του, όχι όμως με την προτροπή του.


Η Ακολουθία της Ζ΄ Κυριακής από του Πάσχα. Των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου!Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ


Δείγμα από την μουσική συλλογή

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 28η Μαΐου έως 3η Ιουνίου 2017!

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 28η Μαΐου έως 3η Ιουνίου 2017!

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ν΄) Η Κυριακή των Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Η Κυριακή των Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου 
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Κυριακή των Πατέρων η ερχόμενη Κυριακή και η Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των 318 θεοφόρων Πατέρων που συγκρότησαν την Α' Οικουμενική Σύνοδο και καταδίκασαν την κακόδοξη διδασκαλία του Αρείου: "Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἐν Νικαίᾳ πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἑορτάζομεν, τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων".

Γύρω στο 319 στην Αλεξάνδρεια ξέσπασαν δογματικές έριδες που επρόκειτο να διαταράξουν την ευημερία της αυτοκρατορίας εξ αιτίας της αιρέσεως του Αρείου, ενός κληρικού της τοπικής εκκλησίας. Ο Άρειος ήταν ικανός ρήτορας και μελετητής των Αγίων Γραφών και φρονούσε πως ο Υιός, το δεύτερο δηλ. πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δεν είναι ισοδύναμο με τον Πατέρα αλλά κατώτερό του εφόσον ήταν δημιούργημα - κτίσμα. Ο Άρειος αρνιόταν κατηγορηματικά τη συναϊδιότητα του Υιού προς τον Πατέρα και υποστήριζε πως ο Υιός είναι κτίσμα. Αμφισβητούσε την τριαδικότητα του Θεού, τη θεότητα του Υιού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας καθώς και την ανθρωπότητα του Χριστού αφού ο σαρκωθείς Λόγος προσέλαβε μόνο άψυχο σώμα. Οι βασικές θέσεις της διδασκαλίας του Αρείου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: α) ο Υιός αποτελεί "εν χρόνω" δημιούργημα του Πατέρα, β) ο Υιός δεν είναι συναίδιος και συνάναρχος με τον Πατέρα, γ) ο Υιός είναι κτίσμα και μάλιστα τέλειο κτίσμα που υπερέχει και διαφέρει χρονικά έναντι των άλλων κτισμάτων, δ) ο Υιός είναι "τρεπτός" και "αλλοιωτός", ε) ο Υιός αφού δημιουργήθηκε δημιούργησε το Άγιο Πνεύμα και τον υλικό κόσμο, στ) ο Υιός είναι μεσάζων ανάμεσα στον Θεό - Πατέρα και τον κόσμο και ζ) ο κτιστός Υιός προσέλαβε ως Χριστός όχι ολόκληρη την ανθρώπινη φύση αλλά μόνο ανθρώπινο σώμα.

Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικά Στιχηρών Εσπερινού και Αίνων Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, μέλος Δοσιθέου Κατουνακιώτου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τα Δοξαστικά των Στιχηρών του Εσπερινού και των Αίνων της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου σε μέλος Δοσιθέου μοναχού Κατουνακιώτου!
Τα μέλη είναι από το Μουσικό βιβλίο "Δοξαστάριον" Δοσιθέου μοναχού Κατουνακιώτου, σε επιμέλεια και έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, Φυλή Αττικής, 2008.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩΔευτέρα 22 Μαΐου 2017

Ιερές Αγρυπνίες 23.05.2017!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Επί τη εορτή της Αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, την Τρίτη 23 Απριλίου 2017 θα πραγματοποιηθούν στη Νήσο Νάξο οι εξής αγρυπνίες: 
α) Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικοδήμου πόλεως Νάξου και ώρα 8.30 μ.μ. (Πέρας αγρυπνίας 12.30π.μ.)
β) Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φιλωτίου Νάξου ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου. Ώρα ενάρξεως 8.30 μ.μ. (Πέρας αγρυπνίας 12.30 π.μ.)

Κυριακή 21 Μαΐου 2017

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (ιζ’) «Ο μοναδικός ιερός ναός του ιαματικού Αγίου Θαλλελαίου στον ομώνυμο οικισμό του νησιού»

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

«Ο μοναδικός ιερός ναός του ιαματικού Αγίου Θαλλελαίου 
στον ομώνυμο οικισμό του νησιού»

Ο οικισμός του Αγίου Θαλλελαίου
Ειρήνης Βασιλάκης 
Αρχαιολόγου

Ο ιερός ναός του Αγίου Θαλλελαίου βρίσκεται σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από τη Χώρα, στην άκρη του μικρού γραφικού οικισμού που φέρει το όνομα του Αγίου. Κάποτε ήταν το καθολικού μοναστηριού, σήμερα όμως αποτελεί τον ενοριακό οικισμό του χωριού. Πότε ακριβώς κτίστηκε δεν είναι γνωστό. Είναι όμως με βεβαιότητα παλαιότερο του 16ου αιώνα. 

Εικ. 1  Όψη του Ναού
Τόσο η μεγαλόπρεπη εκκλησία, όσο και τα κελλιά, οι βοηθητικοί χώροι και ο αυλόγυρος είναι συντηρημένα πολύ καλά (εικ. 1). Ο ναός είναι δίκλιτος. Το τέμπλο του δεξιού αλλά και του αριστερού κλίτους κοσμούν σήμερα αξιόλογες εικόνες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι νεότερες (εικ. 2). Η εφέστιος εικόνα του Αγίου είναι ασημοσκεπασμένη με πολλά τάματα κρεμασμένα μπροστά της. Τάματα που μαρτυρούν την πίστη των χριστιανών στις θαυματουργικές επεμβάσεις αυτού του μεγάλου ιαματικού και αναργύρου μάρτυρα του Χριστού (εικ. 3 Η εφέστιος εικόνα του Αγίου). Στον εξωτερικό τοίχο διασώζονται μέχρι και σήμερα τα ίχνη μισοσβησμένης επιγραφής που αναφέρει : «Τοῦ δούλου μοναχοῦ ἠγουμένου Σαγρέδος (1501)». Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν πως υπήρχε σε μάρμαρο ανάγλυφη και η μορφή του ηγουμένου αλλά εξαφανίστηκε και πιθανότατα εκλάπη. 

Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ριδ΄) Κυριακή του Τυφλού, Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Τυφλού
Αγίων ενδόξων, θεοστέπτων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου & Ελένης
Ήχος Πλ. α΄, Εωθινό Η΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν ἑορτάζομεν, 
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, θαῦμα.


Τῇ ΚΑ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων καὶ ἰσαποστόλων, 
μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πλουσίων δωρεών...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βελεστίνου Νικόλαος Νερούτσος.
β)"Κύριε παράγων εν τη οδώ...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής του τυφλού. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου.
γ) "Σέλας φαεινότατον...". Δοξαστικό των Αποστίχων Εσπερινού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Λαμπαδάριος του Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής πόλεως Νάξου Δημήτριος Παπάνης.
δ) "Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ...". Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού Κυριακής του Τυφλού. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Καλοφωνάρηδες" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου.
ε) "Τω σωτήρι Θεώ...". Εκλογή Ειρμών από τις Καταβασίες της Κυριακής του Τυφλού. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης.
στ) "Θ΄ Ωδή του Πάσχα...". Τα μεγαλυνάρια της Θ' Ωδής της Κυριακής του Πάσχα. Ήχος Α΄. Ψάλλουν ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης και ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
ζ) "Ο των ανάκτων άναξ...". Δοξαστικό των Αίνων Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Βυζαντινές Φωνές" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου.
η) "Τις λαλήσει τας δυναστείας σου...". Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Τυφλού. Μέλος Γε, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.
θ) Χερουβικος Υμνος. Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου συντμηθέν υπό Αβραάμ Ευθυμιάδη. Ηχος Πλ. α'. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
ι) "Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου...". Αντί του "Άξιον εστίν..." την Κυριακή του τυφλού. Μέλος Δημητρίου Κυφιώτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Σάββα Αμπελοκήπων Δημήτριος Κατσικλής.

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (μθ΄) Το Δοξαστικό των Εσπερίων της Κυριακής του Τυφλού!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Το Δοξαστικό των Εσπερίων της Κυριακής του Τυφλού

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας 


Κυριακή του Τυφλού η ερχόμενη Κυριακή και όπως αναφέρει το Συναξάρι της ημέρας "τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν ἑορτάζομεν, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, θαῦμα", εορτάζουμε δηλ. την ανάμνηση του θαύματος της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού που εξιστορείται στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο (Ιωαν. 9,1-38) και στο δοξαστικό των εσπερίων αναφέρονται τα ακόλουθα: 

"Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ, εὗρες ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς, καὶ ἔκθαμβοι γεγονότες οἱ Μαθηταί, ἐπηρώτων σε, λέγοντες· Διδάσκαλε, τίς ἥμαρτεν, οὗτος, ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; Σὺ δὲ Σωτήρ μου ἐβόας αὐτοῖς· Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν, οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ, ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με, ἃ οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. Καὶ ταῦτα εἰπών, πτύσας χαμαί, καὶ πηλὸν ποιήσας, ἐπέχρισας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, λέξας πρὸς αὐτόν· Ὕπαγε, νίψαι εἰς τοῦ Σιλωὰμ τὴν κολυμβήθραν· ὁ δέ, νιψάμενος, ὑγιὴς ἐγένετο, καὶ ἐβόα πρὸς σέ· Πιστεύω, Κύριε, καὶ προσεκύνησέ σοι. Διὸ βοῶμεν καὶ ἡμεῖς· Ἐλέησον ἡμᾶς". 

Μέσω του δοξαστικού αυτού αναφύονται τα εξής θέματα: α) η ασθένεια, β) η θεραπεία και γ) το γεγονός οτι ο ασθενής δεν αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός αλλά γεννήθηκε έτσι για να δοξαστεί το μεγαλείο του Θεού. Η ασθένεια, ο πόνος καθώς και ο θάνατος αποτελούν τα τρία βασικά ζητήματα που απασχολούν το υπαρξιακό ζήτημα του ανθρώπου από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα και εδώ είναι που καλείται η Ορθόδοξη Εκκλησία να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα αυτά και να πάρει θέση έχοντα φυσικά ως εφαλτήριο της το Θεό και σημείο αναφοράς τον σύγχρονο άνθρωπο. 

Τρίτη 16 Μαΐου 2017

(Μουσικό κείμενο) "Σώμα Χριστού μεταλάβετε..."σε μέλος Ιωάσαφ Διονυσιάτου, Ήχος Πλ. δ΄.

Κατόπιν αδείας της Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους, την οποία και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, αναρτούμε στους φιλόμουσους αναγνώστες του ιστολογίου μας το Κοινωνικό του Πάσχα "Σώμα Χριστού μεταλάβετε..."  σε μέλος Ιωάσαφ Διονυσιάτου του Εξηγητού, σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου.

Το μέλος είναι από το μουσικό βιβλίο "Κοινωνικών Εκλογάριον, Ιωάσαφ Διονυσιάτου, Διδασκάλου και Εξηγητού", Ἐκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

3η Επιμορφωτική Ομιλία Ψαλτικής Τέχνης από τόν Μιχαήλ Στρουμπάκη στη Χίο!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ο Χορός Ψαλτών Χίου στα πλαίσια του ετήσιου κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων και ομιλιών, που αφορούν την Τέχνη της Ψαλτικής και την Επιστήμη της Μουσικολογίας, οργανώνει την τρίτη κατά σειρά επιμορφωτική ομιλία για το έτος 2017 (έκτη από της ιδρύσεως του Χορού το 2015). 
Στο αναγνωστήριο της Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης Χίου «ΚΟΡΑΗΣ», την Παρασκευή στις 26 Μαΐου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ. Θέμα: "Η εξέλιξη της σημειογραφίας της Ψαλτικής μέσα από τα χειρόγραφα της Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης Χίου «ΚΟΡΑΗΣ». Ομιλητής: Ο Χιώτης Επίκουρος Καθηγητής της Ιστορικής Βυζαντινής Μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης Μιχαήλ Στρουμπάκης. Επιμέλεια – οργάνωση: Χορός Ψαλτών Χίου σε συνεργασία με την Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη Χίου «ΚΟΡΑΗΣ»

Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Κυριακάτικοι στοχασμοί! Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Στο πηγάδι του Ιακώβ

Το νερό της ζωής

Είναι καταμεσήμερο και λίγο έξω από την πόλη της Σαμάρειας Συχάρ, στο πηγάδι του Ιακώβ, ο Κύριος κάθεται να ξεκουραστεί. Ο τόπος έρημος, μα κάποια Σαμαρείτισσα πλησιάζει με τη στάμνα της για να πάρει νερό.

Καθώς την βλέπει ο Κύριος, της λέει: «Δως μου να πιω». Η γυναίκα απορεί: «Πώς εσύ τολμάς και ζητάς νερά από μένα, μια Σαμαρείτισσα;» Και ο Χριστός της αποκρίνεται: «Εάν γνώριζες τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και ποιος σου ζητά νερό, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό που δεν στερεύει ποτέ». Η γυναίκα δεν κατάλαβε και ρωτά: «Κύριε, ούτε στάμνα έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ· από πού λοιπόν έχεις το αστείρευτο νερό;» Και ο Χριστός της απαντά: «Καθένας που πίνει από το νερό αυτό του πηγαδιού, θα διψάσει πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά θα αναβλύζει από την ψυχή του αστείρευτο νερό για να του χαρίζει ζωή αιώνια».

Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ριγ΄) Κυριακή της Σαμαρείτιδος!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή της Σαμαρείτιδος
Ήχος Δ΄, Εωθινό Ζ΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κυριακῇ πέμπτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴν ἑορτάζομεν.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Επί την πηγήν επέστη..." Ιδιόμελο των στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής της Σαμαρείτιδος. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Νικόλαος Κωνσταντινόπουλος.
β) "Παρά το φρέαρ του Ιακώβ...", "Ο διά σε Θεοπάτωρ προφήτης Δαυΐδ...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής της Σαμαρείτιδος και το Δογματικό Θεοτοκίου του Δ΄ Ήχου. Ψάλλουν: ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης και ο αείμνηστος Λαμπαδάριος του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Ευάγγελος Τζελάς.
γ) "Η πηγή της ζωαρχίας..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής της Σαμαρείτιδος. Μέλος Αθανασίου Καραμάνη Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
δ) Χερουβικός Ύμνος Μέλος Λυκούργου Πετρίδη, Ήχος Τέταρτος Άγια. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Μετεωρίτικο Ψαλτήρι" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Σπυρίδωνος Σπύρου.
ε) "Ο Άγγελος εβόα...Ευφραίνου αγάλλου". Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας
στ) "Σώμα Χριστού μεταλάβετε...". Κοινωνικό του Πάσχα. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Τέταρτος Άγια. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Δομέστικοι Δράμας" υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψαλτου Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ.

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Επιστημονική Ημερίδα αφιερωμένη στο μακαριστό Διακο - Διονύση Φιρφιρή!

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα σε συνεργασία με το Δήμο "Αριστοτέλη" Χαλκιδικής την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 από τις 5.30 μ.μ. έως τις 9.00 μ.μ. με θέμα: "Ο Αγιορείτης Ιεροψάλτης Διακο - Διονύσης Φιρφιρής"  στό Α΄ Αμφιθέτρο της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.


Εν συνεχεία σας παραθέτουμε το Πρόγραμμα της Ημερίδος.

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 14η έως 20ή Μαΐου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 14η έως 20ή Μαΐου 2017

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (μη΄) Το Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Σαμαρείτιδος!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής της Σαμαρείτιδος

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας

Πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα η ερχόμενη Κυριακή και το Συναξάρι της ημέρας μας πληροφορεί οτι: "τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κυριακῇ πέμπτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴν ἑορτάζομεν". Εορτάζουμε δηλ. όχι τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, η οποία εορτάζεται στις 26 Φεβρουαρίου, αλλά το γεγονός ότι, ο Ιησούς Χριστός, πριν από το Πάθος του αποκάλυψε τη μεσσιανική του ιδιότητα σε μια γυναίκα και μάλιστα Σαμαρείτιδα. Σχετικές πληροφορίες για την όλη διήγηση παρέχει ο ευαγγελιστής Ιωάννης στο τέταρτο κεφάλαιο του ευαγγελίου του (Ιωαν. 4,5-42).

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

Ζητήματα Τυπικού! Το "Βασιλεύ ουράνιε..." Υπό π. Γεωργίου Ρήγα

Το "Βασιλεύ ουράνιε..."

Οικονόμου
Γεωργίου Α. Ρήγα
(1884 - +1960)

Τό τῆς Πεντηκοστῆς Ἰδιόμελον "Βασιλεῦ οὐράνιε" καθωρίσθη, ὡς γνωστόν, ὡς ἐναρκτήριος προσευχή, λεγομένη ὑπό τοῦ Προεστῶτος εὐθύς μετά τόν Εὑλογητόν κατά τάς ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τῆς Τριθέκτης, τῆς Ἐνάτης Ὥρας καί τοῦ Ἀποδείπνου. Οὐδέποτε δέ τοῦτο λέγεται εἰς τήν ἀρχήν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἤ τοῦ Ὄρθρου. Ὁ Ἑσπερινός καί ὁ Ὄρθρος ἔχουσιν ἀρχήν ἁπλουστέραν, ἀλλά καί μεγαλοπρεπεστέραν.

Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

Ιερά Αγρυπνία! 09.05.2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 και ώρα 8.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Μεσοπεντηκοστής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής πόλεως Νάξου.


Πέρας Ιεράς Αγρυπνίας: 01.00 π.μ.

Παρουσίαση Καταλογογραφικών έργων Γρηγορίου Στάθη στη Θεσσαλονίκη!

Την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 καί ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των δύο μεγάλων καταλογογραφικών έργων του Γρηγορίου Στάθη, Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντού του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που εκδόθηκαν πρόσφατα από το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΑΜΦ ΙΙΙ, 3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη!

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.past.auth.gr Tηλ. και Fax: 2310996687, 996677.

Στην παρουσίαση θα Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών «Οι Φιλαθωνίται» υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Δημητρίου Μανούση!

(Μουσικό κείμενο) Χερουβικό ήχος Άγια, μέλος Πέτρου Εφεσίου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Χερουβικό σε ήχο Τέταρτο Άγια και μέλος Πέτρου Εφεσίου,  
εκδοθέν σε Σλάβικο έντυπο εν Σόφια.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Κυριακή 7 Μαΐου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή του Παραλύτου!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Το νοσοκομείο του Θεού

Ευαγγέλιο Κυριακής: Ιωάν. ε΄1-15

1 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. 2 ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ, ἡ ἐπιλεγομένη ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. 3 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. 4 ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. 5 ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. 6 τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 8 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 9 καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 10 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. 11 ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 12 ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 13 ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 14 μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. 15 ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.

Δεν είμαστε μόνοι

Δίπλα στην προβατική πύλη του τείχους της Ιερουσαλήμ βρισκόταν η Βηθεσδά, η κολυμβήθρα του ελέους. Είχε γύρω της πέντε στοές πλημμυρισμένες από λογής – λογής αρρώστους, ένα νοσοκομείο του Θεού ήταν. Διότι όλοι αυτοί, τυφλοί, ανάπηροι, παράλυτοι, περίμεναν με αγωνία κι ελπίδα να κατέβει κάθε τόσο ο άγγελος, ο απεσταλμένος του Θεού, να ταράξει τα νερά της δεξαμενής. Και τότε! Ω τότε! Όποιος προλάβαινε να πέσει μέσα στα νερά την ώρα εκείνη γινόταν αμέσως καλά, από οποιαδήποτε αρρώστια κι αν έπασχε. Απ’ όλους αυτούς τους βασανισμένους αρρώστους όμως ένας άνθρωπος ξεχώριζε. Τριανταοκτώ ολόκληρα χρόνια παράλυτος. Κι ήταν μόνος, κατάμονος. Δεν είχε κανένα να τον βοηθήσει. Μα σήμερα κάτι άλλαξε στη ζωή του. Δεν είναι μόνος. Τον πλησίασε ο Χριστός, ο Θεός που έγινε άνθρωπος για να θεραπεύσει τον πληγωμένο άνθρωπο. Ο Κύριος λοιπόν μόλις αντίκρισε τον παράλυτο, του είπε: «Θέλεις να γίνεις καλά»; Κι εκείνος με πόνο του απάντησε: «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με βοηθήσει να πέσω πρώτος μέσα στα νερά όταν τα κινήσει ο άγγελος. Πάντοτε κάποιος άλλος προλαβαίνει να πέσει πρώτος».

Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ριβ΄) Κυριακή του Παραλύτου!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Παραλύτου
Ήχος Γ΄, Εωθινό Ε΄

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τετάρτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τοῦ Παραλύτου μνείαν ποιούμεθα, 
καὶ ὡς εἰκὸς τὸ τοιοῦτον ἑορτάζομεν θαῦμα.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ανέβη ο Ιησούς...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής του Παραλύτου. Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
β) "Επί τη προβατική κολυμβήθρα...". Δοξαστικό της Λιτής του Εσπερινού της Κυριακής του Παραλύτου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Καλοφωνάρηδες"  υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου.
γ) "Εν τη Στοά του Σολομώντος...". Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Κυριακής του Παραλύτου. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Παντελεήμων Κάρτσωνας.
δ) "Κύριε τον Παράλυτον...". Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Παραλύτου. Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Θωμάς Κραβαρίτης.
ε) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
στ) "Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου φωτίζου...". Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή του Παραλύτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει Χορός Αγιοκυπριανιτών Πατέρων.
ζ) Σώμα Χριστού..." Κοινωνικό του Πάσχα. Μέλος Μανουήλ Χρυσάφου του παλαιού, Ήχος γ΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την διεύθυνση του αείμνηστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλου.