Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (ιθ’) «Ο καλαίσθητος ναός των Αγίων Αποστόλων στο Μετόχι της Τραγαίας»

«Ο καλαίσθητος ναός των Αγίων Αποστόλων
στο Μετόχι της Τραγαίας»Ειρήνης Βασιλάκη

Αρχαιολόγου


Ο Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Μετοχίου Νάξου
Ο ιερός ναός των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται στην κεντρική Νάξο, μέσα σε έναν ελαιώνα εντός του μικρού οικισμού του Μετοχίου στην Τραγαία. Πρόκειται για μετρίου μεγέθους σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό, ο οποίος παρουσιάζει πολλές ιδιομορφίες. Είναι ο μοναδικός στο νησί που φέρει όροφο, ενώ λόγω του κεραμοπλαστικού του διακόσμου θεωρείται το πιο περίτεχνο βυζαντινό μνημείο της Νάξου.

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 1η έως 8η Ιουλίου 2017!

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 1η έως 8η Ιουλίου 2017

Dowload σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (νε΄) ΤΟ Δ΄ Εωθινό Δοξαστικό!

Το Δ' Εωθινό Δοξαστικό


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας


Το επόμενο στη σειρά των εωθινών δοξαστικών είναι το "τέταρτο" (δ') το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Ὄρθρος ἦν βαθύς, καὶ αἱ Γυναῖκες ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμά σου Χριστέ, 
ἀλλά τὸ σῶμα οὐχ εὑρέθη, τὸ ποθούμενον αὐταῖς· 
διὸ ἀπορουμέναις, οἱ ταῖς ἀστραπτούσαις ἐσθήσεσιν ἐπιστάντες. 
Τί τὸν ζῶντα μετὰ τῷν νεκρῶν ζητεῖτε; ἔλεγον. 
Ἠγέρθη ὡς προεῖπε, τί ἀμνημονεῖτε τῶν ῥημάτων αὐτοῦ; 
Οἷς πεισθεῖσαι, τὰ ὁραθέντα ἐκήρυττον, ἀλλ' ἐδόκει λῆρος τὰ εὐαγγέλια, 
οὕτως ἦσαν ἔτι νωθεῖς οἱ Μαθηταί·
ἀλλ' ὁ Πέτρος ἔδραμε, καὶ ἰδὼν ἐδόξασέ σου, πρὸς ἑαυτὸν τὰ θαυμάσια".

Το δοξαστικό αυτό αποτελεί την "υμνολογική" συνέχεια και επανάληψη των γεγονότων που εξιστορεί ο ευαγγελιστής Λουκάς στην ακόλουθη ευαγγελική περικοπή, η οποία είναι γνωστή ως Δ' εωθινό ευαγγέλιο: "Τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα, φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. Εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ Ἰδού, δύο ἄνδρες ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις· ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν, εἶπον πρὸς αὐτάς· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ᾧδε, ἀλλ' ἠγέρθη. Μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν, ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων, ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν, καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου, ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. Ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου, καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. Καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς, ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε, πρὸς ἑαυτόν θαυμάζων τὸ γεγονός" (Λκ. 24,1-12).

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Λειτουργικά σε Ήχο Γ¨, Μέλος Ηλία Φραγκάκη

Λειτουργικά σε Ήχος Τρίτο.  Το μέλος είναι του Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού
Αγίας Τριάδος Γλυφάδας κ. Ηλία Φραγκάκη του Χίου.

Εκ του Μουσικού Κυριακοδρομίου Ήχος Τρίτος (Εγκόλπιο Ιεροψάλτου)
σε επιμέλεια του Πρωτοψάλτου κ. Ηλία Φραγκάκη, Αθήνα 2016.
(Θερμές ευχαριστίες στον κ. Ηλία Φραγκάκη για την άδεια δημοσίευσης 
των εν λόγω Λειτουργικών)Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 02.07.2017! Κυριακή Δ΄ Ματθαίου!

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Δ΄ Ματθαίου! 
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Σημείωση: Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδος να υπάρξουν διορθώσεις λαθών και να αναρτηθεί εκ νέου το αρχείο!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

(Νέα κυκλοφορία) Ἠλία Ν. Φραγκάκη, Αἱ Ἀκολουθίαι τοῦ Μικροῦ καί Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Άλλο ένα μουσικό βιβλίο, το 12ο για την ακρίβεια, έρχεται να προστεθεί στην σημαντική σειρά εκδόσεων μουσικών βιβλίων του αγαπητού συναδέλφου και Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Γλυφάδας κ. Ηλία Φραγκάκη, η οποία ξεκίνησε από το 2008!

Το εν λόγω βιβλίο (240 σελίδων) περιέχει τις Ακολουθίες του Μικρού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος εις την Υπεραγία Θεοτόκο (με κείμενο και με μουσικό κείμενο χωριστά).

Ο Κανόνας είναι εκ του Αναστασιματαρίου Ιωάννου του Πρωτοψάλτου (Έκδοση 1858)

Περιέχει όλα τα αναγνώσματα, τα μεγαλυνάρια και τα Απολυτίκια του Δεκαπενταυγούστου με πλήρη τυπική διάταξη.

Τελετουργικά θέματα (με΄) Ο καθορισμός της μνήμης των Αγίων Αποστόλων.

Ο καθορισμός της μνήμης των Αγίων Αποστόλων.

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Η Ανατολική Εκκλησία έχει εντάξει στο εορτολόγιό της, ήδη από τους πρώτους αιώνες της δράσης της, τον καθορισμό της μνήμης των αγίων Αποστόλων. Ως Απόστολοι ορίζονται οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι διακρίνονται σε δύο κύκλους: α) τον στενό και β) τον ευρύ. Οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι υπάγονται στον στενό κύκλο είναι δώδεκα στον αριθμό και συνιστούν τους άμεσους, στενούς συνεργάτες του κατά την επίγεια κηρυκτική δράση του. 

Οι δώδεκα Απόστολοι ακολουθούσαν τον Κύριο σε κάθε βήμα του, μέχρι και το μαρτυρικό επί Σταυρού θάνατό του, ήταν από τους πρώτους μάρτυρες του Πάθους και της Αναστάσεώς του και ανέλαβαν από τον ίδιο τη διασπορά του κηρύγματός του σε όλη την οικουμένη. Ο ευρύς κύκλος των μαθητών του Χριστού αποτελείται από περίπου 70 μαθητές του, γι’ αυτό και είναι γνωστός ως κύκλος των εβδομήκοντα αποστόλων. Οι εν λόγω Απόστολοι δεν ήταν άμεσοι συνεργάτες του Κυρίου, αλλά τον ακολουθούσαν όποτε και όπου αυτό ήταν δυνατό, χωρίς να δηλώνει η διάκριση αυτή ότι τύγχαναν δεύτερης μοίρας, σε σύγκριση με τους δώδεκα μαθητές. Εκτός από τους ανωτέρω, υπάρχει και ο κύκλος των γυναικών μαθητριών του Χριστού, οι οποίες ακολουθούσαν τον Κύριο στις ιεραποστολικές περιοδείες του και επιμελούνταν κυρίως τα πρακτικά ζητήματα της πορείας του Χριστού και των συνοδών του.

Κυριακή 25 Ιουνίου 2017

Κυριακάτικοι στοχασμοί! Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Γ' Ματθαίου

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Γ' Ματθαίου
  
Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Ερμηνευτική απόδοση 

«Εφόσον λοιπόν δικαιωθήκαμε εξαιτίας της πίστεως, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος μας προσήγαγε στην πίστη και στην δωρεά αυτή την οποία αποκτήσαμε (δηλαδή την ειρήνη με τον Θεό), και καυχόμαστε προσμένοντας την δόξα του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καυχόμαστε ακόμα και για τις θλίψεις, γνωρίζοντας ότι η θλίψη καλλιεργεί την υπομονή, η υπομονή την δοκιμή*, η δοκιμή την ελπίδα, η οποία δεν αποτελεί ντροπή, μιας που η αγάπη του Θεού εκχέεται στις καρδιές μας διά του Αγίου Πνεύματος που έχει δοθεί σε εμάς. 
Επιπλέον (δικαιωθήκαμε) επειδή ενώ ήμασταν χρόνια ασθενείς, ο Χριστός πέθανε υπέρ των ασεβών. Μόλις και μετά βίας ίσως κάποιος θελήσει να θανατωθεί στη θέση ενός δικαίου, ενώ για τον αγαθό ποιός άραγε τολμά να πεθάνει; Επομένως, το μέγεθος της αγάπης του Θεού προς εμάς συνίσταται στο γεγονός ότι ο Χριστός πέθανε για χάρη μας, παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί. Κι ακόμα περισσότερο, μιας που δικαιωθήκαμε με το αίμα Του, θα σωθούμε και από την οργή. Γιατί, αν με τον θάνατο του υιού του Θεού έχουμε καταλλαγεί με τον ίδιο τον Θεό, παρόλο που ήμασταν εχθροί, πολύ περισσότερο τώρα που ειρηνεύσαμε θα σωθούμε με την ζωή Αυτού.»

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ριθ΄) Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Γ΄ Ματθαίου
Ήχος Β΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...". Κεκραγάρια αργά. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
β) "Παρήλθεν η σκιά...". Δογματικό Θεοτοκίον του Β΄ Ήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο π. Αθανάσιος Ιβηρίτης.
γ)"Ότι Χριστός εγήγερται...", Εξαποστειλάριο Γ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
δ) "Πάσα πνοή...", "Αινείτε...". Πασαπνοάρια αργοσύντομα, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.
ε) "Της Μαγδαληνής Μαρίας...", Εωθινό Γ΄.Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Γ΄.Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
στ) Αργή Δοξολογία. Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Β΄.  Ψάλλει η Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης υπό την Διεύθυνση του Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικολογίας του Α.Π.Θ. Αντωνίου Αλυγιζάκη.
ζ) Δύναμις Τρισαγίου. Μέλος Γεωργίου Κρητός, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Δοσίθεος Κατουνακιώτης ο τυφλός
η) Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Β΄, Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.
θ) "Άξιον Εστίν...". Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος Δευτερόπρωτος. Ψάλλει ο μακαριστός Γέρων Παντελεήμων Κάρτσωνας.

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (νδ΄) Το Γ΄ Εωθινό Δοξαστικό!

Το Γ' Εωθινό Δοξαστικό

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Δεύτερη κατά σειρά η ερχόμενη Κυριακή μετά τη λήξη του Πεντηκοσταρίου και συνεχίζοντας την ερμηνεία των εωθινών δοξαστικών παραθέτουμε μια σύντομη ερμηνεία στο Γ' εωθινό δοξαστικό, το οποίο ψάλλεται σε γ' ήχο και είναι το ακόλουθο:

"Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας, τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης, ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ ἐμφάνειαν, διαπιστοῦντες οἱ Μαθηταί, ὠνειδίζοντο τὸ τῆς καρδίας σκληρόν· ἀλλὰ τοῖς σημείοις καθοπλισθέντες καὶ θαύμασι, πρὸς τὸ κήρυγμα ἀπεστέλλοντο· καὶ σὺ μὲν Κύριε, πρὸς τὸν ἀρχίφωτον ἀνελήφθης Πατέρα, οἱ δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ τὸν λόγον, τοῖς θαύμασι πιστούμενοι. Διὸ οἱ φωτισθέντες δι' αὐτῶν δοξάζομέν σου, τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε".

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 25.06.2017! Κυριακή Γ΄ Ματθαίου!

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Γ΄ Ματθαίου! 
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.


Σημείωση 1: Τὸ ἰσχίον τυπικὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας περιορίζει τὴν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Ἑσπερινό. Ἂν καὶ οἱ νεότερες ἐργασίες ὀρθῶς διαφωνοῦν ἐπ` αὐτοῦ, ἐπεκτείνοντας τὴν ἀπόδοση καὶ στὸν Ὄρθρο, τὸ Μικρὸ Τυπικὸν ποὺ χρησιμοποιῶ γεφυρώνοντας τὸ χάσμα καταγράφει τὴν τάξη τοῦ Τ.Μ.Ε. καὶ σὲ ὑποσημείωση ἀναφέρει τὴν συμψαλμώδηση τῶν τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Στὴν ἐπισυναπτόμενη συλλογὴ καταγράφω γιὰ πρακτικοὺς λόγους τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὸ Τ.Μ.Ε.

Σημείωση 2: Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδος να υπάρξουν διορθώσεις λαθών και να αναρτηθεί εκ νέου το αρχείο!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Ιερά Αγρυπνία, 23.06.2017!

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί Ιερά Αγρυπνία επί εορτή του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου  Αγίου Αρσενίου Νάξου.

Ώρα ενάρξεως: 8.30 μ.μ. 

Πέρας Αγρυπνίας: 01.00 π.μ. 

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

(Μουσικό κείμενο) "Άξιον εστίν...' σε ήχο Δεύτερο, μέλος Ηλία Φραγκάκη!

Το Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου "Άξιον Εστίν..." σε Ήχος Δεύτερο.
Το μέλος είναι του Πρωτοψάλτου κ. Ηλία Φραγκάκη του Χίου.

Εκ του Μουσικού Κυριακοδρομίου Ήχος Δεύτερος (Εγκόλπιο Ιεροψάλτου)
σε επιμέλεια του Πρωτοψάλτου κ. Ηλία Φραγκάκη, Αθήνα 2016.
(Θερμές ευχαριστίες στον κ. Ηλία Φραγκάκη για την άδεια δημοσίευσης 
των εν λόγω Λειτουργικών)

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Β΄ Ματθαίου

 Η Κλήση των πρώτων Αποστόλων

Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας


Είδαμε την περασμένη Κυριακή ότι έχει μεγάλη σημασία για την πνευματική μας ζωή να προτάσσουμε τον Χριστό ακόμα και από τους γονείς και τους συγγενείς μας και να Τον ομολογούμε ενώπιον των ανθρώπων. Ένα τέτοιο παράδειγμα αφοσίωσης αποτελεί και η σημερινή ευαγγελική περικοπή, κατά την οποία ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει την κλήση των πρώτων Αποστόλων. Περπατούσε, μας λέει, ο Ιησούς στην άκρη της λίμνης της Γαλιλαίας και είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα Πέτρο και τον Ανδρέα, οι οποίοι, μιας που ήταν ψαράδες, έριχναν το δίχτυ στη θάλασσα. “Ακολουθήστε με, και θα σας κάνω αλιείς ανθρώπων” τους λέει, κι εκείνοι, δίχως δεύτερη σκέψη, παράτησαν τα δίχτυα μέσα στο νερό, και Τον ακολούθησαν. Πιο κάτω βλέπει άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, μέσα στη βάρκα μαζί με τον πατέρα τους Ζεβεδαίο, να ετοιμάζουν κι εκείνοι τα δίχτυα. Στο κάλεσμά Του, άφησαν αμέσως το πλεούμενο και τον πατέρα τους, και ακολούθησαν τον Ιησού, ο οποίος περιόδευε σε ολόκληρη την Γαλιλαία διδάσκοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού και θεραπεύοντας κάθε είδους ασθένεια. 

Σάββατο 17 Ιουνίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ριη΄) Κυριακή Β΄ Ματθαίου!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Β΄ Ματθαίου
Ήχος Α΄, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...". Αργό Κεκραγάριο. Mέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄.Ψάλλει ο μακαριστός π. Γαβριήλ Καρεώτης (Μακαβός).
β) "Θού Κύριε...". Στιχολογία Εσπερινού. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Ιερομόναχος π. Παύλος Ιωσηφίδης.
γ) "Την παγκόσμιον δόξαν..." Δογματικό Θεοτοκίο. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο π. Αθανάσιος Ιβηρίτης.
δ) "Πάσα πνοή..." Αργό Πασαπνοάριο. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Παντελεήμων Κάρτσωνας.
ε) "Μετά μύρων..." Εωθινό Β΄. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Δοσίθεος Κατουνακιώτης ο τυφλός.
στ) Αργή Δοξολογία. Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
ζ) "Οι τα Χερουβίμ..." Χερουβικός Ύμνος, Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
η) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Ιωάννου Αρβανίτη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Romeiko Enseble υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Μπιλάλη.
θ) "Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό της Κυριακής, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.  

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (νγ΄) Το Β΄ Εωθινό Δοξαστικό

Το Β' Εωθινό Δοξαστικό

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Πρώτη Κυριακή η ερχόμενη μετά το πέρας της λειτουργικής χρήσης του Πεντηκοσταρίου (Τριωδίου χαρμοσύνου) και ήδη από την προηγούμενη Κυριακή, Κυριακή των Αγίων πάντων, ξεκίνησαν εκ νέου στους Αίνους να ψάλλονται τα εωθινά δοξαστικά. Κατά την ερχόμενη Κυριακή σειρά έχει το Β' εωθινό δοξαστικό:

"Μετὰ μύρων προσελθούσαις, ταῖς περὶ Μαριὰμ Γυναιξί, καὶ διαπορουμέναις, πῶς ἔσται αὐταῖς τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, ὡράθη ὁ λίθος μετηρμένος, καὶ θεῖος Νεανίας, καταστέλλων τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς. Ἠγέρθη γὰρ φήσιν, Ἰησοῦς ὁ Κύριος· διὸ κηρύξατε τοῖς κήρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς εἰς τὴν Γαλιλαίαν δραμεῖν, καὶ ὄψεσθε αὐτόν, ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον".

Φυσικά το δοξαστικό αυτό αποτελεί την υμνολογική - υμνογραφική συνέχεια της ευαγγελικής περικοπής που προέρχεται από το κατά Μάρκον ευαγγέλιο. Η δε περικοπή ονομάζεται ως "Β' εωθινό ευαγγέλιο": "Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν τὸν Ἰησοῦν. Καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν· ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε, Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον, ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ᾧδε· ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν, ἀλλ' ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ" (Μαρκ. 16,1-8).

Από το ανωτέρω δοξαστικό απομονώνουμε ορισμένες φράσεις για να εντοπίσουμε μερικά από τα κύρια σημεία του. 

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 18.06.2017 Κυριακή Β΄ Ματθαίου

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Β΄ Ματθαίου! 
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Σημείωση: Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδος να υπάρξουν διορθώσεις λαθών και να αναρτηθεί εκ νέου το αρχείο!

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

Λειτουργικά Ήχος Β΄, μέλος Ηλία Φραγκάκη του Χίου.

Λειτουργικά σε Ήχος Δεύτερο.  Το μέλος είναι του Πρωτοψάλτου 
κ. Ηλία Φραγκάκη του Χίου.

Εκ του Μουσικού Κυριακοδρομίου Ήχος Δεύτερος (Εγκόλπιο Ιεροψάλτου)
σε επιμέλεια του Πρωτοψάλτου κ. Ηλία Φραγκάκη, Αθήνα 2016.
(Θερμές ευχαριστίες στον κ. Ηλία Φραγκάκη για την άδεια δημοσίευσης 
των εν λόγω Λειτουργικών)

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

Περί τοῦ ἰσοκρατήματος! Τοῦ Χρήστου Τσακίρογλου

Περί τοῦ ἱσοκρατήματος!

Χρήστου Τσακίρογλου
Πρωτοψάλτου

Ὁ μουσικὸς χαρακτῆρας τῆς ἑλληνορθοδόξου λατρείας προβλέπει «Ἐν ἑνὶ στόματι» - τὸ ὁποῖο καὶ βοηθᾶ στὴν ἐπίτευξη τοῦ «ἐν μιᾷ καρδίᾳ»- τὴν ἐκτέλεση τῶν ψαλισμάτων της, φανερώνοντας ἔτσι μὲ ἕναν ἀκόμη τρόπο τὴν ἐκκλησιαστικότητα, καὶ τὴν ἑνότητα τῶν σχέσεων ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἴδια τὴν θεϊκὴ μορφή. Τὸ ἰσοκράτημα εἶναι μία παράλληλη μὲ τὸ μέλος ὑπόκρουση τῆς βάσεως τοῦ ἤχου ἢ ἔστω τοῦ 4χόρδου, ἡ ὁποῖα ὑφίσταται γιὰ νὰ θυμίζει στὸ ἀσυνείδητο μέρος τοῦ ἐγκεφάλου τοῦ ἀκροατὴ τὸν τόνο ἀναφορᾶς, καθὼς καὶ στοὺς ψάλλοντες τὸν τονικὸ «φάρο» γιὰ τὴν ἐπιστροφή τους ἀπὸ τὸ μοναχικὸ στὴν μονόφωνη μουσική μας ταξίδι τῆς σύνθεσης. Οἱ φυσικὲς ἁρμονίες ποὺ παρουσιάζονται ἀναπόφευκτα στὴν συνήχιση μέλους καὶ ἴσου, δὲν μετονομάζουν τὸ δεύτερο σὲ μία ἀκόμη φωνή μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται κατὰ τὰ πρότυπα τῆς ἀρχαιοτάτης κατὰ τ’ ἄλλα πολυφωνίας, ἰδιαιτέρως τῆς ἐκ τῆς ἑσπερίας ποὺ τόσο ἔχει ἐπηρεάσει τὰ ἀκούσματα καὶ τὰ πρότυπά μας. Οἱ ἁρμονίες μέλους καὶ ἴσου εἶναι ἁπλὲς καὶ «εὔπεπτες» γιὰ κάθε ἀνθρώπινο αὐτί, παιδευμένο ἢ ὄχι, ἐνῶ παράλληλα δὲν μεταφέρουν τὴν προσοχὴ ἀπὸ τὸ ψαλλόμενο στὴν τεχνοτροπία ποὺ χρησιμοποιεῖται, κρατῶντας τὶς πολὺ λεπτὲς ἰσορροπίες μεταξὺ μέλους καὶ λόγου.

Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή των Αγίων Πάντων!

Κυριακή Α' Ματθαίου 

Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Γιορτάζει η αγία μας Εκκλησία και πανηγυρίζει σήμερα τους Άγιους Πάντες, όλους δηλαδή εκείνους τους συνανθρώπους μας που όχι μόνο πίστεψαν στο κήρυγμα του Χριστού, αλλά με τη ζωή τους έκαναν πράξη τις αλήθειες του Ευαγγελίου και με το παράδειγμά τους ενισχύουν και προτρέπουν όλους εμάς να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα της πίστεως. Είναι οι αδελφοί μας οι γνωστοί και οι αφανείς, είναι οι προστάτες μας, εκείνοι που πρεσβεύουν στον Κύριο και για τη δική μας σωτηρία και θαυματουργούν όταν τους επικαλούμαστε με πίστη, είναι τα ζωντανά βιβλία της πίστεως, τα παραδείγματά μας και η απόδειξη ότι ο αγώνας μας και εφικτός είναι και δεν είναι άσκοπος αλλά το αντίθετο, σωτήριος και ζωοποιός. 

Γι αυτό και σήμερα ακούμε από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο να μας μεταφέρει τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: “ Κάθε έναν που θα με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον επουράνιο· και όποιον με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου. Εκείνος που αγαπά μητέρα ή πατέρα περισσότερο από εμένα, δεν μου είναι άξιος· και εκείνος που αγαπά τα παιδιά του περισσότερο από εμένα, δεν μου είναι άξιος. Κι εκείνος που δεν σηκώνει τον σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μου είναι άξιος”. Του λέει ο Πέτρος: Κύριε, ορίστε, τα έχουμε εγκαταλείψει όλα για να σε ακολουθήσουμε· τί λοιπόν θα κερδίσουμε; Ο Χριστός υπόσχεται ότι κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας Του οι Απόστολοι θα καθίσουν δίπλα από τον θρόνο Του, και θα κρίνουν τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, “και ο καθένας που άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή μητέρα ή πατέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή αγρούς για χάρη του ονόματός μου, θα λάβει εκατό φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνιο ζωή”. 

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ριζ΄) Κυριακή των Αγίων Πάντων

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Α΄ Ματθαίου
Των Αγίων Πάντων

Τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετὰ τὴν Πεντηκοστήν, τὴν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης 
ἐν Ἀσίᾳ, Λιβύῃ, καὶ Εὐρώπῃ, Βορρᾷ τε καὶ Νότῳ, Ἁγίων πάντων Ἑορτὴν ἑορτάζομεν.


Περιεχόμενα αναρτήσεως:
α) "Μαρτύρων θείος χορός..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Σπάρτης Παναγιώτης Τζανάκος.
β) "Εις το Όρος τοις μαθηταίς..."  Εωθινό Α΄, Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής των Αγίων Πάντων. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτομαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. καί Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης Σταμάτιος Κίσσας.
γ) Αργή Δοξολογία. Εκλογή στίχων εκ της Δοξολογίας. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. δ΄ χρωματικός. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Βεροίας Ιορδάνης Κουτσιμανής.
δ) "Αδελφοί, οι άγιοι πάντες διά πίστεως..." Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής των Αγίων Πάντων. Απαγγέλει ο Άρχων της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Αθανάσιος Βουγιουκλής.
ε) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Κωνσταντίνου Ψάχου. Ήχος Πλ. δ΄  Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος.
στ) "Άξιον εστίν...". Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Θρασίβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Πύργου Ηλείας Νικόλαος Παπαδημητρίου.
ζ) Αγαλλιάσθε δίκαιοι εν Κυρίω. Κοινωνικό της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Μέλος Νικολάου Σμύρνης, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο μακαριστός Γέρων Θωμάς Μικραγιαννανίτης.
η) "Ιεραρχών την καλλονήν...". Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού Αγίου Λουκά του Ιατρού
Μέλος Igor Zirojevic, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Τριχερούσα, υπό την διεύθυνση του Δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης Igor Zirojevic.
θ) "Ολικώς αγαπήσας..." Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού Αγίου Λουκά του Ιατρού. Μέλος Ιωάννου Αρβανίτη, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Τρόπος"  υπό τήν διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνου Αγγελίδη.
ι) "Άγιε Πάτερ..." Δοξαστικό των Αίνων Αγίου Λουκά του Ιατρού. Μέλος Δημητρίου Παπαγεωργίου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Παπαγεωργίου.

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

(Νέα Κυκλοφορία) "Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής - Δ΄ ΄'Ετος" Δημητρίου Γαλάνη.Εντός του μηνός Ιουλίου θα κυκλοφορήσει στο Βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας το νέο βιβλίο του Πρωτοψάλτου και Καθηγητού Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής Δημητρίου Γαλάνη, "ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - Δ΄ ΕΤΟΣ".

Είναι μια δίχρωμη έκδοση 268 σελίδων και περιέχει τη διδακτέα ύλη του Δ΄ έτους (μαθήματα της Παπαδικής, του Αργού Στιχηραρίου καθώς και αντίστοιχα τραγούδια της Οκταηχίας).

Η έκδοση συνοδεύεται από CD με μέλος όλων των εκκλησιαστικών ασμάτων και των παραδοσικών τραγουδιών σε μορφή mp3.

Εν συνεχεία παραθέτουμε φωτογραφίες με τα περιεχόμενα του εν λόγω βιβλίου.

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 11η έως 17η Ιουνίου 2017

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 11η έως 17η Ιουνίου 2017

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (νβ΄) Το Α΄ Εωθινό Δοξαστικό

Το Α' Εωθινό Δοξαστικό


Θεοδώρου Ρόκα

Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας


Κυριακή των Αγίων Πάντων η ερχόμενη Κυριακή, τελευταία Κυριακή και παράλληλα τελευταία ημέρα του Πεντηκοσταρίου, δηλ. είναι η τελευταία μέρα που χρησιμοποιείται στα αναλόγια των ιερών ναών το λειτουργικό εκείνο βιβλίο της Ορθοδόξου Εκκλησίας που καλείται Πεντηκοστάριο ή αλλιώς Τριώδιο χαρμόσυνο. Κατά την Κυριακή αυτή όρισε η Εκκλησία να εορτάζεται η μνήμη των Αγίων πάντων, δηλ. όλων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, επωνύμων και κυρίως ανωνύμων, που δόξασαν είτε με το μαρτύριό τους είτε με τον αγγελικό τρόπο ζωής τους το όνομα του Κυρίου ("Τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετὰ τὴν Πεντηκοστήν, τὴν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἐν Ἀσίᾳ, Λιβύῃ, καὶ Εὐρώπῃ, Βορρᾷ τε καὶ Νότῳ, Ἁγίων πάντων Ἑορτὴν ἑορτάζομεν" Συναξάρι εορτής).

Θα περίμενε κανείς τούτη η ημέρα να έχει δικό της δοξαστικό στους Αίνους του Όρθρου, όπως συμβαίνει και στην Ακολουθία του Εσπερινού, όπου απαντούν δοξαστικά των Αγίων Πάντων τόσο στα Στιχηρά και τα Απόστιχα όσο και στη λιτή. Στους Αίνους λοιπόν δεν απαντά δοξαστικό για τους Άγιους Πάντες. Αντί τούτου βλέπουμε πως παρατίθεται προς ψαλμωδία το πρώτο από τα έντεκα εωθινά δοξαστικά, το οποίο φυσικά συνοδεύεται τόσο με το εωθινό αναστάσιμο Εξαποστειλάριο όσο και με το εωθινό ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν ψάλλεται το Α' εωθινό δοξαστικό, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις, διὰ τὴν χαμόθεν ἔπαρσιν, ἐπέστη ὁ Κύριος, 
καὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν καὶ τὴν δοθεῖσαν ἐξουσίαν, πανταχοῦ διδαχθέντες, 
εἰς τὴν ὑπ' οὐρανὸν ἐξαπεστέλλοντο, κηρῦξαι τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, 
καὶ τὴν εἰς Οὐρανοὺς ἀποκατάστασιν· οἷς καὶ συνδιαιωνίζειν, ὁ ἀψευδὴς ἐπηγγείλατο, 
Χριστὸς ὁ Θεός, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν".


Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

Αναγγελία Επιστημονικής Διημερίδας στη Χίο! "Απόστολος Κώνστας ο Χίος, ο Τέταρτος των Τριών"!
Παρασκευὴ 1 & Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017 Χο­ρὸς Ψαλ­τῶν Χί­ου στὸ πλαί­σι­ο τοῦ ἐ­τησίου κύ­κλου ἐ­πι­μορ­φω­τι­κῶν σε­μι­να­ρί­ων καὶ ὁ­μι­λι­ῶν, ποὺ ἀ­φο­ροῦν τὴν Τέ­χνη τῆς Ψαλ­τι­κῆς καὶ τὴν Ἐ­πι­στή­μη τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας, ἔ­χει ὀρ­γα­νώ­σει ἀ­πὸ τῆς ἱ­δρύ­σε­ώς του (2015) ἕ­ξι συ­νο­λι­κὰ σε­μι­να­ρι­α­κὲς ὁ­μι­λί­ες στὴν Χί­ο, στὶς ὁ­ποῖ­ες κλή­θη­καν καὶ μί­λη­σαν ἐπιστήμονες μου­σι­κο­λό­γοι καὶ πρω­το­ψάλ­τες ἀναπτύσ-σοντας δι­ά­φο­ρα καὶ ἐνδιαφέροντα μου­σι­κο­λο­γι­κὰ καὶ ψαλ­τι­κὰ θέ­μα­τα.

Κα­τό­πιν τού­των προ­βαί­νει τώ­ρα –σὲ συνεργασία μὲ τὴν Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη Χίου «ΚΟΡΑΗΣ»- στὴν ὀρ­γά­νω­ση καὶ πραγ­μα­το­ποί­η­ση ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς δι­η­με­ρί­δας μὲ θέ­μα· 


«Ἀ­πό­στο­λος Κών­στας ὁ Χῖ­ος, ὁ τέ­ταρ­τος τῶν Τρι­ῶν».

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 11.06.2017, Κυριακή των Αγίων Πάντων

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Αγίων Πάντων! Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Σημείωση α΄(συντάκτου):"Στήν ἐν λόγῳ ἀκολουθία ἀντὶ τοῦ ἀπολυτικίου «Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ μαρτύρων σου» ἐπισυνάπτεται τὸ ἀντίστοιχο «Βλαστοὺς Εὐαγγελίου καὶ καρποὺς ἀμαράντους» ποίημα τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὡς περιέχον καὶ τὶς ἄλλες κατηγορίες τῶν φίλων τοῦ Χριστοῦ, πέραν τῶν Μαρτύρων τοῦ πρώτου. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ὡς ἄνω ἐπιλογὴ ἐπηρεάζει καὶ τὸ ὁμόηχον Θεοτοκίον τοῦ ἀκολουθεῖ.


Σημείωση β΄: Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδος να υπάρξουν διορθώσεις λαθών και να αναρτηθεί εκ νέου το αρχείο!


Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

(Μουσικά κείμενα) Δοξαστικά Αγίων Βαρθολομαίου & Βαρνάβα, μέλος π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη!

Τα Δοξαστικά των Στιχηρών, των Αποστίχων του Εσπερινού και των Αίνων του Όρθρου των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. (Η μνήμη τους τιμάται την 11η Ιουνίου)

Τα μέλη είναι από το "Μουσικόν Μηνολόγιον" Τόμος Ζ΄ (Μάιος - Ιούνιος), καταρτισθέν υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, Πρωτοπρεσβυτέρου, Έκδοσις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007. 

Dowload σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή 4 Ιουνίου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή της Πεντηκοστής!

Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον 

Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Ψηφιδωτό Ι. Μονή Οσίου Λουκά (Στείρι)
Πράξ. 2.1-11 
Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες οἱ ἀπόστολοι ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι· καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. ῏Ησαν δὲ ἐν ῾Ιερουσαλὴμ κατοικοῦντες ᾿Ιουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. Ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· Οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; Καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ῾Ρωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ ῎Αραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ; 

Πεντηκοστή σήμερα, ημέρα εορτής και ευφρόσυνος, με την οποία εγκαινιάζεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, το οποίο «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς ἐκκλησίας» [1]. Ο ευαγγελιστής Λουκάς, περιγράφει το γεγονός στις Πράξεις των Αποστόλων, απόσπασμα του οποίου ακούσαμε κατά την σημερινή Θεία Λειτουργία. “Όταν έφτασε η Πεντηκοστή”, μάς λέει, “ήταν όλοι οι μαθητές συγκεντρωμένοι. Άξαφνα, από τον ουρανό έγινε θόρυβος, σαν να φυσούσε βίαιος άνεμος, και γέμισε το σπίτι. Και πύρινες γλώσσες κάθισαν πάνω από τον καθένα και όλοι γέμισαν με το Άγιο Πνεύμα, και άρχισαν να ομιλούν σε ξένες γλώσσες, κατά πως τούς έδινε το Άγιο Πνεύμα να ομιλούν. Ήταν τότε συγκεντρωμένοι Ιουδαίοι από κάθε άκρη της γης και μόλις ακούστηκε εκείνος ο θόρυβος, συγκεντρώθηκε το πλήθος και αναστατώθηκε, γιατί άκουγαν τους μαθητές να μιλούν στην διάλεκτο του καθενός. Εθαύμαζαν όλοι και έλεγαν, αυτοί εδώ δεν είναι Ιουδαίοι; και πώς εμείς ακούμε ο καθένας στη μητρική του διάλεκτο, από κάθε περιοχή της γης, ετούτους να ομιλούν για τα μεγαλεία του Θεού;”