Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Τυπική διάταξη Ακολουθιών απο 1ης έως 7ης Μαΐου 2016!

Τυπική διάταξη Ακολουθιών απο 1ης έως 7ης Μαΐου 2016
(Διακαινήσιμος Εβδομάδα)

Μελίσματα Ψαλτικής (μ΄) Κυριακή του Πάσχα!

Μελίσματα Ψαλτικής Κυριακής του Πάσχα!

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Περιεχόμενα Ανάρτησης:
Εσπερινός Αναστάσεως
α) "Σήμερον ο Άδης στένον βοά..", Στιχηρά Ιδιόμελα του Εσπερινού της Αναστάσεως.
β)"Τον Κύριον υμνείτε...", 'Υμνος των Τριών παίδων που ψάλλεται μετά τα αναγνώσματα του Εσπερινού της Αναστάσεως.
Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου
γ) "Ανάστα ο Θεός...", Τροπαριον μετά τον Απόστολο της Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου.
δ) "Σιγησάτω πάσα σαρξ...", Αντί Χερουβικού υμνου στη Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου.
ε) "Εξηγέρθη ως ο υπνών...", Κοινωνικό της Θείας Λειτουργίας του Μ. Σαββάτου.
Τελετή της Αναστάσεως
στ) "Ιδού σκοτία και πρωί...", Ζ΄Εωθινό που ψάλλεται προ του "Δεύτε λάβετε φως...".
ζ) "Δεύτε λάβετε φως...", Τροπάριο που ψάλλεται κατά την παραδοση του Αγίου Φωτός στους πιστούς.
η) "Την Ανάστασιν σου Χριστέ Σωτήρ...",Στιχηρό που ψάλλεται προ της τελετής της Αναστάσεως.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Όρθρος
θ) "Χριστός Ανέστη...", Μέλος Αργό.
ι) "Αναστάσεως ημέρα...", Κανόνας και Αργές Καταβασίες της Κυριακής του Πάσχα.
ια) "Σαρκί υπνώσας...", Εξαποστειλάριο της Κυριακής του Πάσχα.
ιβ) "Πάσχα ιερόν...", Στιχηρά του Πάσχα.
ιγ) "Αναστάσεως ημέρα...", Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Πάσχα.
Θεία Λειτουργία.
ιδ) "Όσοι εις Χριστόν...", Δύναμις Αντί Τρισαγίου Ύμνου την Κυριακή του Πάσχα.
ιε) "Ο Άγγελος εβόα...", Θ΄ Ωδή αντί Άξιον Εστίν την Κυριακή του Πάσχα.
ιστ) "Σώμα Χριστού...", Κοινωνικό Κυριακής του Πάσχα.

(Μουσικό Κείμενο) "Αναστάσεως ημέρα..." Μητροπολίτου Σάμου & Ικαρίας Αθανασίου Καποράλη!

Το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Πάσχα σε μέλος 
μακαριστού Μητροπολίτου Σάμου & Ικαρίας Αθανασίου Καποράλη.

Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (λθ΄) Μ. Παρασκευή Εσπέρας, Μ. Σάββατο πρωί!

Μελίσματα Ψαλτικής 
Μ. Παρασκευής Εσπέρας, Όρθρου Μ. Σαββάτου.

Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ, τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς ᾍδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν δι' ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε.Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στο Πόντιο Πιλάτο, τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Ιησού για τρεις ημέρες διότι, καθώς έλεγαν, «έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές Του, αφού κλέψουν την νύχτα το ενταφιασμένο Του σώμα κηρύξουν έπειτα στο λαό ως αληθινή την ανάσταση την οποία προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμη ζούσε· και τότε θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη της πρώτης». Αυτά αφού είπαν στον Πόντιο Πιλάτο και αφού πήραν την άδεια του, έφυγαν και σφράγισαν τον τάφο τοποθετώντας εκεί για ασφάλεια του κουστωδία, δηλαδή στρατιωτική φρουρά.

Περιεχόμενα Ανάρτησης
Εσπερινός Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής
α) "Ὢ! πῶς ἡ παράνομος συναγωγή,,.", "Φοβερὸν καὶ παράδοξον Μυστήριον..."Δόξα ... Και νυν... Εσπερινού Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής.
β) "Οτε εκ του ξύλου...", Απόστιχο αυτόμελο Εσπερινού Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής.
γ) "Σε τον αναβαλλόμενον...", Δοξαστικό των Αποστίχων Εσπερινού Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής.
Όρθρος Μ. Σαββάτου
δ) "Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ,...","Ἄξιόν ἐστι,..", "Αι γένεαι πάσαι...", Εκλογή εκ των Εγκωμίων του Όρθρου του Μ. Σαββάτου.
ε) Αργά Ευλογητάρια Όρθρου Μ. Σαββάτου.
στ) "Κύματι θαλάσσης...", Εκλογή Ειρμών Κανόνος Όρθρου Μ. Σαββάτου.
ζ) "Την σήμερον μυστικώς...", Δοξαστικό των Αίνων Όρθρου Μ. Σαββάτου
η) "Τον ήλιον Κρύψαντα...", Ποίημα Γεωργίου Ακροπολίτου που ψάλλεται κατά την περιφορά του Επιταφίου. Μέλος Μάρκου Βασιλείου.
θ) "Τον ήλιον Κρύψαντα..." Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών.

α) "Ὢ! πῶς ἡ παράνομος συναγωγή,,.", "Φοβερὸν καὶ παράδοξον Μυστήριον..."
Δόξα ... Και νυν... Εσπερινού Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής
Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει ο αείμνηστος  Πρωτοψάλτης Ναούσης Δημήτριος Νίκου 

Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (λη΄) Μ. Παρασκευή!

Μελίσματα Ψαλτικής Μ. Παρασκευής

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ, τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν, τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι' ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ εὐγνώμονος Λῃστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῷ ὁμολογίαν.


Περιεχόμενα Ανάρτησης:
α) "Γέννημα εχιδνών...", Δοξαστικό Εσπερινού Μ. Πέμπτης.
β) "Του Δείπνου σου του μυστικού...", Αντί Χερουβικού εις την  Θεία λειτουργία την Μ. Πέμπτη το πρωί.
γ) Αντίφωνα Όρθρου Μ. Παρασκευής.
δ) "Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...", Αντίφωνο ΙΕ΄ του Όρθρου της Μ. Παρασκευής.
ε) Μακαρισμοί του Όρθρου Μ. Παρασκευής.
στ) " Προς σε ορθρίζω...", Ε΄ Η΄ και Θ΄ Ωδή Κανόνα Όρθρου Μ. Παρασκευής.
ζ) "Τον ληστήν αυθημερόν...", Εξαποστειλάριον Όρθρου Μ. Παρασκευής.
η) "Δύο και πονηρά εποίησε...", Στιχηρό Ιδιόμελο Αίνων Όρθρου Μ. Παρασκευής.
θ) "Εξέδυσαν με...", Δοξαστικό των Αίνων Όρθρου Μ. Παρασκευής.
ι) "Τον νώτον μου...", Και νυν των Αίνων του Όρθρου Μ. Παρασκευής.
ια) "Πάσα η κτίσις, ηλλοιούτο φόβω...", Απόστιχο Ιδιόμελο Όρθρου Μ. Παρασκευής.
ιβ) "Λαός δυσσεβής...", Απόστιχο Ιδιόμελο Όρθρου Μ. Παρασκευής.
ιγ) "Σήμερον σε θεωρούσα...", Απόστιχο Ιδιόμελο Όρθρου Μ. Παρασκευής.
ιδ) "Επι ξύλου βλέπουσα..."Απόστιχο Ιδιόμελο Όρθρου Μ. Παρασκευής.
ιε) "Κύριε αναβαίνοντός σου...", Δοξαστικό των Αποστίχων Όρθρου Μ. Παρασκευής.
ιστ) "Ήδη βάπτεται...", "Εξηγόρας ημάς...", Και νυν... Αποστίχων καί Απολυτίκιο Όρθρου Μ. Παρασκευής.

α) "Γέννημα εχιδνών..."
Δοξαστικό Εσπερινού Μ. Πέμπτης.
Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης κ. Θεόδωρος Κοκκορίκος.

 

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (λζ΄) Μ. Πέμπτη!

Μελίσματα Ψαλτικής Όρθρου Μ. Πέμπτης

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρά τινα ἑορτάζειν, τὸν ἱερὸν Νιπτῆρα, 
τὸν μυστικὸν Δεῖπνον (δηλαδὴ τὴν παράδοσιν τῶν καθ' ἡμᾶς φρικτῶν Μυστηρίων), 
τὴν ὑπερφυᾶ Προσευχήν, καὶ τὴν Προδοσίαν αὐτήν.


Κατά τη Μεγάλη Πέμπτη επιτελούμε ανάμνηση: Της νίψεως των ποδών των Αποστόλων υπό του Κυρίου, Του Μυστικού Δείπνου, δηλαδή της παραδόσεως σ' εμάς υπό του Κυρίου του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, της θαυμαστής προσευχής του Κυρίου προς τον Πατέρα Του και της προδοσίας του Κυρίου υπό του Ιούδα.


Περιεχόμενα Ανάρτησης:
α) "Ότε οι ένδοξοι μαθηται...", Τροπάριο της Ακολουθίας του Νιπτήρος - Αγίων Παθών.
β) "Συντρέχει λοιπόν...", "Ἰούδας ο παράνομος Κύριε...", Στιχηρά Ιδιόμελα των Αίνων Όρθρου Μ. Πέμπτης.
γ) "Ον εκήρυξεν Αμνὸν Ἡσαΐας...", Δοξαστικό των Αίνων Όρθρου Μ. Πέμπτης.
δ) "Ὁ τρόπος σου δολιότητος γέμει...", Δοξαστικό των Αποστίχων Όρθρου Μ. Πέμπτης.
ε) "Μυσταγωγών σου Κύριε...", Και νυν των Αποστίχων Όρθρου Μ. Πέμπτης.

α) "Ότε οι ένδοξοι μαθηται..."
Τροπάριο της Ακολουθίας του Νιπτήρος - Αγίων Παθών
Μέλος αργό & σύντομο, Ήχος Πλ. δ΄

Ψάλλει η Πατριαρχική Χορωδία του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως 

Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (λστ΄) Μ. Τετάρτη!

Μελίσματα Ψαλτικής Ὀρθρου Μ. Τετάρτης.

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τετάρτῃ, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ Πόρνης γυναικός, 
μνείαν ποιεῖσθαι οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν, ὅτι πρὸ τοῦ σωτηρίου Πάθους 
μικρὸν τοῦτο γέγονε.

Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω
Κατά την Μεγάλη Τετάρτη επιτελούμε ανάμνηση του γεγονότος της αλείψεως του Κυρίου με μύρο από μια πόρνη γυναίκα. Επίσης φέρεται στη μνήμη μας, η σύγκλιση του Συνεδρίου των Ιουδαίων, του ανωτάτου δηλαδή Δικαστηρίου τους, προς λήψη καταδικαστικής αποφάσεως του Κυρίου, καθώς και τα σχέδια του Ιούδα για προδοσία του Διδασκάλου του.


Περιεχόμενα Ανάρτησης:
α) "Πόρνη προσῆλθέ σοι...", "Ἡ Πόρνη ἐν κλαυθμῷ...", Καθίσματα Όρθρου Μ. Τετάρτης.
β) "Τῆς Πίστεως ἐν πέτρᾳ...", "Ῥῆμα τυράννου...", "Ψυχαῖς καθαραῖς...", Κανόνας Όρθρου Μ. Τετάρτης.
γ) "Σε τον της Παρθένου....", Στιχηρό Ιδιόμελο Αινων Όρθρου Μ. Τετάρτης.

δ) "Οτε η αμαρτωλός...", Στιχηρό Ιδιόμελο Αίνων Όρθρου Μ. Τετάρτης

ε) "Η αμαρτωλός...", Δοξαστικό Αίνων Όρθρου Μ. Τετάρτης.

στ) "Σήμερον ὁ Χριστός...", "Προσῆλθε Γυνὴ...", Απόστιχα Όρθρου Μ. Τετάρτης.
ζ) "Η απεγνωσμένη δια τον βίον...", Απόστιχο Ορθρου Μ. Τετάρτης.
η) "Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις...", Δοξαστικό των Αποστίχων Όρθρου Μ. Τετάρτης. Σύντομο.
θ) "Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις...", Δοξαστικό των Αποστίχων Όρθρου Μ. Τετάρτης.
Αργό.

α) "Πόρνη προσῆλθέ σοι...", "Ἡ Πόρνη ἐν κλαυθμῷ..."
Καθίσματα Όρθρου Μ. Τετάρτης
Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδωρου, Ήχος Γ, Α΄ χρωματικός.
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας
κ. Γεώργιος Ντόβολος.

Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (λε΄) Μ. Τρίτη!

Μελίσματα Ψαλτικής Όρθρου Μ. Τρίτης

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τρίτῃ, τῆς τῶν δέκα Παρθένων παραβολῆς, 
τῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, μνείαν ποιούμεθα.

Η Παραβολή των Δέκα Παρθένων
Κατά την Μεγάλη Τρίτη επιτελούμε ανάμνηση της περί των δέκα παρθένων γνωστής παραβολής του Κυρίου. Η Εκκλησία μας καλεί να είμεθα έτοιμοι για να υποδεχθούμε, κρατούντες τις λαμπάδες των αρετών μας, τον ουράνιον Νυμφίο, τον Κύριον Ιησού, ο Οποίος θα έλθει αιφνίδια, είτε ειδικά κατά τη στιγμή του θανάτου μας, είτε γενικά κατά τη Δευτέρα Παρουσία.

Επίσης μας καλεί, φέρουσα ενώπιό μας και τη παραβολή των ταλάντων, να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός.

Περιεχόμενα Ανάρτησης:
α) "Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...", Τροπάριο του Νυμφίου Μ. Τρίτης.
β) "Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν...", "Ο Ιούδας τη γνώμη φιλαργυρεί...", Καθίσματα Μ. Τρίτης.
γ) "Τω δόγματι, τω τυραννικώ...", "Η τον αχώρητον..."Κανόνας του Όρθρου της Μ. Τρίτης.
δ) "Εν ταις λαμπρότησι των Αγίων σου...","Ο τη ψυχής ραθυμία...", Στιχηρά Ιδιόμελα των Αίνων Όρθρου Μ. Τρίτης.
ε) "Του κρύψαντος το τάλαντον..."Δοξαστικό των Αίνων Όρθρου Μ. Τρίτης.
στ) "Δεύτε πιστοί, επεργασώμεθα...", Ιδιόμελο Αποστίχων Όρθρου Μ. Τρίτης.
ζ) "Ο Νυμφίος ο κάλλει ωραίος..", Ιδιόμελο Αποστίχων Όρθρου Μ. Τρίτης.
η) "Ιδου σοι το τάλαντον...", Δοξαστικό των Αποστίχων Όρθρου Μ. Τρίτης.

α) "Ιδού ο Νυμφίος έρχεται..."
Τροπάριο του Νυμφίου Μ. Τρίτης.
Ήχος Πλ. δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.


(Μουσικά κείμενα) "Κύριε αναβαίνοντός Σου...", "Ήδη βάπτεται Κάλαμος...", Νικολάου Σμύρνης


"Κύριε αναβαίνοντός Σου...", "Ήδη βάπτεται Κάλαμος..."
Δόξα... Kαί νύν των Αποστίχων των Αίνων 
Όρθρου Μ. Παρασκευής.
Μέλος Νικολάου Σμύρνης.

Download εδώ

Κυριακή 24 Απριλίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (λδ΄) Μ. Δευτέρα

Μελίσματα Ψαλτικής Όρθρου Μ. Δευτέρας

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Δευτέρᾳ, μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου, 
καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταραθείσης καὶ ξηρανθείσης Συκῆς.

Από τη σημερινή μέρα ξεκινούν τα άγια Πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τύπος του Κυρίου μας Ιησού είναι ο πάγκαλος Ιωσήφ που σήμερα επιτελούμε την ανάμνησή του (Γεν. 37 - 50).


Περιεχόμενα Ανάρτησης
α) "Εκ Νυκτος Ορθρίζει... Αλληλούια...", Προ του Τροπαρίου του Νυμφίου.
β)"Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...", Τροπάριο του Νυμφίου από Μ. Δευτέρα έως Μ. Τετάρτη.
γ)"Τὰ Πάθη τὰ σεπτά...", "Ἀόρατε Κριτά...", "Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου τὰς ἀπαρχάς..." , Καθίσματα Μ. Δευτέρας.
δ) "Τω την άβατον...", Α΄ Ώδη Κανόνος Όρθρου Μ. Δευτέρας.
ε) "Τον Νυμφώνα σου βλέπω...", Εξαποστειλάριο  Όρθρου Μ. Δευτέρας.
στ) "Ερχόμενος ο Κύριος...", Στιχηρό Ιδιόμελο Αίνων του Όρθρου Μ. Δευτέρας.
ζ) "Φθάσαντες πιστοί...", Στιχηρό Ιδιόμελο Αίνων Όρθρου Μ. Δευτέρας.
η) "Κύριε ερχόμενος προς το εκούσιον πάθος...", Δοξαστικό Αίνων Όρθρου Μ. Δευτέρας.
θ)"Κύριε, πρὸς τὸ Μυστήριον τὸ ἀπόρρητον...", "Κύριε, τὰ τελεώτατα φρονεῖν....", "Της ξηρανθείσης συκής...", Απόστιχα Όρθρου Μ. Δευτέρας.
ι) "Δευτέραν Εύαν την Αιγυπτίαν...", Δοξαστικό Αποστίχων Όρθρου Μ. Δευτέρας.


α) "Εκ Νυκτος Ορθρίζει... Αλληλούια..."
Μέλος αργόν, Ήχος Πλ. δ΄ 
Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.

Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (λγ΄), Κυριακή των Βαΐων!

Κυριακή των Βαΐων.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τῶν Βαΐων, τὴν λαμπρὰν καὶ ἔνδοξον πανήγυριν 
τῆς εἰς Ἱερουσαλὴμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν.


Περιεχόμενα Ανάρτησης
α) "Σήμερον η Χάρις του Αγίου Πνεύματος...". Δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής των Βαΐων.
β) "Σήμερον ο Χριστός, εισέρχεται εν πόλει Βηθανίᾳ.." "Σήμερον η Χάρις του Αγίου Πνεύματος...", Μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της Κυριακής των Βαΐων.
γ) "Σήμερον η Χάρις του Αγίου Πνεύματος...".Δόξα είς τον Ν΄ Ψαλμόν της Κυριακής των Βαΐων.
δ) "Ώφθησαν αι πηγαί..."Καταβασίες της Κυριακής των Βαΐων.
ε) "Ο πλείστος όχλος Κύριε...", "Μέλλοντός σου εισιέναι..","Ἐξέλθετε ἔθνη...", "Την κοινὴν Ανάστασιν..."Αίνοι της Κυριακής των Βαΐων.
στ) "Προ εξ ημερών του Πάσχα...", Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής των Βαΐων.
ζ) "Ευλογημένος ο ερχόμενος...", Κοινωνικό της Κυριακής των Βαΐων.


α) "Σήμερον η Χάρις του Αγίου Πνεύματος..."
Δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής των Βαΐων.
Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος πλ. β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Γέρων Παντελεήμων Κάρτσωνας.

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 24η έως 30ή Απριλίου 2016 (Μεγάλη Εβδομάδα)

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 24η έως 30ή Απριλίου 2016
(Μεγάλη Εβδομάδα)

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Ἡ ποίηση καὶ μουσικὴ τῆς Μ. Ἑβδομάδος· οἱ Ὄρθροι

Ἡ ποίηση καὶ μουσικὴ τῆς Μ. Ἑβδομάδος· οἱ Ὄρθροι!


Γρηγορίου Αναστασίου
Δρ. Βυζαντινής Μουσικολογίας 
Επιστημονικού συνεργάτου Ι.Β.Μ.
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος


Προοίμιο

Θέλοντας νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν ποίηση καὶ μουσικὴ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος φοβοῦμαι πὼς κάνουμε ἕνα μεθοδολογικὸ λάθος. Γιατὶ αὐτὲς οἱ δύο ὀντότητες στὸν χῶρο τῆς λατρείας εἶναι ἀξεχώριστες. Ὅπως ὅλα σχεδὸν ὅσα τελοῦνται καὶ γίνονται καὶ ὑπάρχουν καὶ κινοῦνται στὴν λατρεία δὲν αὐτονομοῦνται, οὔτε πρέπει. Ἔτσι, λοιπόν, ἀξεχώριστα πρέπει νὰ βλέπουμε τὴν ποίηση καὶ μουσικὴ στὴν λατρεία, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὸ πάντρεμα, καὶ ἔτσι τὴν ὑποστασιοποίηση σὲ ἕνα σῶμα τῆς ὕψιστης ποιητικῆς τέχνης ἀπ’ τὴ μιά, καὶ τοῦ λαμπρότερου καὶ καταλληλότερου γιὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου μουσικοῦ περιηχήματος ἀπ’ τὴν ἄλλη. Καὶ τοῦτο τὸ σμίξιμο ἀπότοκο ἔχει τὴν πιὸ σημαντικὴ λειτουργικὴ τέχνη, τὴν πανθαύμαστη Ψαλτικὴ Τέχνη. Μποροῦμε βέβαια στὸ πεδίο τοῦ ἐργαστηρίου, ἔξω ἀπὸ τὸν χῶρο τὴς λατρείας, νὰ μιλοῦμε γιὰ Ὑμνολογία, ἂν ἡ ἔμφαση στὴν ἐξέτασή μας δίνεται στὸν ποιητικὸ κείμενο τῶν ὕμνων, καὶ ἀντίστοιχα γιὰ μελοποιία, ἂν ἡ ἐρευνητικὴ ματιά μας πέφτει περισσότερο στὸ μελωδικὸ ἔνδυμα τῶν ὕμνων.

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (λβ΄)

Από την Υμνολογία της Εκκλησίας μας!

Περιεχόμενα ανάρτησης
α) "Πλούσιος εν πάθεσιν υπάρχων...", "Δισημερεύει Λάζαρος εν τω τάφω..." ,  Στιχηρά Ιδιόμελα της Τετάρτης της Στ΄ Εβδομάδος των Νηστειών.
β) Στιχηρά Ιδιόμελα, Δοξα... Και νυν...,  Παρασκευής  Στ΄ Εβδομάδος των Νηστειών.
γ) " Ανάστασις και ζωὴ των ανθρώπων...", Λάζαρον τεθνεώτα, "Μάρθα καὶ Μαρία, τω Σωτήρι έλεγον...", "Της Θεότητός σου Χριστέ...", Στιχηρά Ιδιόμελα των Αίνων Σαββάτου του Λαζάρου.
δ) "Μέγα και παράδοξον θαύμα..", Δοξαστικό των Αίνων Αναστάσεως του Λαζάρου.
ε) "Ρόδον το αμάραντον...". Καλοφωνικός Ειρμός, Ήχος Δ΄.
στ) "'Έφριξε γη..." , Καλοφωνικός Ειρμός, Ήχος Πλ. α΄.

α) "Πλούσιος εν πάθεσιν υπάρχων...", "Δισημερεύει Λάζαρος εν τω τάφω..." 
Στιχηρά Ιδιόμελα της Τετάρτης της Στ΄ Εβδομάδος των Νηστειών.
Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχοι Πλ. α΄ καί Πλ. β΄.
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου
κ. Στυλιανός Κοντακιώτης.

Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Τελετουργικά Θέματα! (δ΄) Ο Χερουβικός Ύμνος και η Μεγάλη Είσοδος της Θείας Λειτουργίας! (του Γεώργιου Ζαραβέλα)

Ο Χερουβικός Ύμνος και η Μεγάλη Είσοδος της Θείας Λειτουργίας


Γεωργίου Ζαραβέλα
ΛειτουργιολόγουΣημαντική πτυχή της ιερουργίας του μυστηρίου των μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας, αποτελεί ο Χερουβικός Ύμνος, ο οποίος μελωδείται από τους χορούς των ψαλτών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εισόδου «Οι τα Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες». Ο ύμνος αυτός παρουσιάζει τους πιστούς ως Χερουβείμ, οι οποίοι θα ψάλλουν σε λίγο τον τριαδικό ύμνο «Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ…», τους καλεί να αποβάλλουν κάθε βιοτική σκέψη και μέριμνα και να ετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να υποδεχθούν τον Βασιλέα της Δόξης, δηλαδή να προσλάβουν μέσα τους με απόλυτη ευλάβεια και ταπείνωση το Σώμα και το Αίμα του Σωτήρα...

Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

(Ανέκδοτο Μουσικό κείμενο) "Ερχόμενος ο Κύριος.." Παναγιώτη Χρυσάφη του νέου! (Μουσικό κείμενο)

Ανέκδοτο Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων της Μεγάλης Δευτέρας, σε μελοποίηση Παναγιώτη Χρυσάφη του νέου, από τον Πέμπτο Τόμο του στιχηραρίου του, από της Μεγάλης Δευτέρας άχρι της Κυριακής των Αγίων Πάντων, σε εξήγηση από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα, 
ενός των εφευρετών της νέας μουσικής μεθόδου (Ε.Β.Ε. ΜΠΤ 665, φφ. 1γ -2ν). 

Θερμές ευχαριστίες στον Αναπληρωτή Καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. κ. Δημήτριο Μπαλαγεώργο, 
για την ευγενική παραχώρηση του κειμένου!

Download

Καλή Αγία Μεγάλη Εβδομάδα και Καλή Ανάσταση!

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (λα΄) Κυριακή Ε΄ των Νηστειών!

Ε΄ Κυριακή των Νηστειών
(Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας)
Ήχος Πλ. α΄ Εωθινό Β΄.

Περιεχόμενα Ανάρτησης:
Όρθρου Σαββάτου Ακαθίστου
α) "Γλώσσαν ην ουκ έγνω...". Δοξαστικό των Αίνων Σαββάτου του Ακαθίστου Ύμνου, της Ε΄ Εβδομάδος των Νηστειών.
Όρθρου
β) Πεντηκοστάρια Τριωδίου. Ιδιόμελα που ψάλλονται μετά τον Ν΄ Ψαλμό την περίοδο του Τριωδίου.
γ) "Ουκ έστιν η βασιλεία του Θεού...". Δοξαστικό των Αίνων της Ε΄ Κυριακής των Νηστειών
Θείας Λειτουργίας
δ) "Επι σοι χαιρει κεχαριστωμένη...την γαρ σην μητραν...". Αντί του Άξιον Εστίν στη Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Ήχος Πλ. α΄.
ε) "Επι σοι χαιρει κεχαριστωμένη...την γαρ σην μητραν...". Αντί του Άξιον Εστίν στη Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Ήχος Πλ. β΄.
Κατανυκτικού Εσπερινού
στ) "Θαυμαστή του σωτήρος...". Ιδιόμελο των Αποστίχων του  Κατανυκτικού Εσπερινού της Ε΄ Κυριακής των Νηστειών.

α) "Γλώσσαν ην ουκ έγνω..."
Δοξαστικό των Αίνων Σαββάτου του Ακαθίστου, της Ε΄ Εβδομάδος των Νηστειών.
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄
Ψάλλει ο μοναχός π.Ραφαήλ Γκουρβέλος της Ιεράς Μονής 
Αγίων Ραφαήλ,Νικολάου και Ειρήνης της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης. 

I

Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 17ης έως 23ης Απριλίου 2016

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 17ης έως 23ης Απριλίου 2016

Ιερά Αγρυπνία!

ΙΕΡΑ ΑΡΓΥΠΝΙΑ

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Νάξου επί τη εορτή του Ακαθίστου Ύμνου.

Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9.00 μ.μ. και θα τελειώσει στις 12.30 π.μ.

Εκ της Ιεράς Μονής

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

(Νέα κυκλοφορία) Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική"

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο από την Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. κ. Μαρία Αλεξάνδρου με τίτλο "Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική", του εκδοτικού οίκου University Studio Press.

Η παρούσα έκδοση απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να έρθει σε μια πρώτη επιστημονική επαφή με το βυζαντινό και μεταβυζαντινό μουσικό πολιτισμό. Σκοπό έχει να βοηθήσει τον αναγνώστη να αποκτήσει με ευχάριστο τρόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα, σταθερές βασικές γνώσεις πάνω στους κυριότερους θεματικούς κύκλους της Βυζαντινής Μουσικολογίας. Προκειμένου η έκδοση να είναι προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους, η μελέτη της δεν προϋποθέτει γνώσεις της βυζαντινής παρασημαντικής. Ωστόσο συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα ποιητικά κείμενα, αλλά και τα μουσικά κείμενα των κομματιών που παρουσιάζονται. 

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (λ΄)

Από την Υμνολογία της Εκκλησίας μας!
Ύμνοι Μ. Τεσσαρακοστής

Περιεχόμενα Ανάρτησης:
α) "Τοίς των εμών λογισμών...", "Απόστολοι πανεύφημοι...". Στιχηρά Τριωδίου της Τετάρτης της Ε΄ Εβδομάδος των Νηστειών.
β)"Αυτεξουσίως εξεδύθην...", "Τὸν ζωοποιόν προσκυνούντές σου Σταυρόν...". Στιχηρά Τριωδίου της Πέμπτης της Ε΄ Εβδομάδος των Νηστειών.
γ) "Ως εξ Ιερουσαλήμ, σου των θείων εντολών εξερχόμενος...", Στιχηρό Ιδιόμελο της Παρασκευής της Ε΄ Εβδομάδος των Νηστειών.
δ) "Ο Μέγας Κανών". Κανόνας που ψάλλεται την Πέμπτη της Ε´ Εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
ε) "Το προσταχθέν...". Παλαιό Προοίμιο που ψάλλεται στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου την Παρασκευή της Ε΄ Εβδομάδος της Μ. Τεσσαρακοστής.
στ) "Τη Υπερμάχω"'. Προοίμιο της Ακολουθίας των Χαιρετισμών.
ζ) "Ρόδον το αμάραντον...". Α' πους του ομώνυμου Οκτάηχου μαθήματος.

α) "Τοίς των εμών λογισμών...", "Απόστολοι πανεύφημοι..."
Στιχηρά Τριωδίου της Τετάρτης της Ε΄ Εβδομάδος των Νηστειών.
Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄.
Ψάλλει ο ηδύμολπος Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου
κ. Στυλιανός Κοντακιώτης