Translate

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

(Μουσικά κείμενα) Συλλογή Λειτουργικών (Κύριων Ήχων)! Επιμέλεια Γεώργιος Καραγιαννάκης!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μία συλλογή Λειτουργικών σε όλους τούς  Κύριους Ήχους. 

Η επιμέλεια και η στοιχειοθεσία τής συλλογής είναι από τον Πρωτοψάλτη και Καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής του δημοτικού Ωδείου Λάρισας κ. Γεώργιο Καραγιαννάκη τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την άδεια να αναδημοσιεύσουμε κι αυτήν την πολύ όμορφη εργασία!

Εν συνεχεία παραθέτουμε τα περιεχόμενα και ένα μικρό δείγμα από την συλλογή!

Download ολόκληρο το αρχείο σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τκγ΄) Κυριακή Αντίπασχα (του Θωμά)! 09.05.2021

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Αντιπάσχα
(Τού Θωμά)α) "Των θυρών κεκλεισμένων..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τού Αντίπασχα. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Δήμος Παπατζαλάκης
β) "Μεθ' ημέρας οκτώ..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τού Αντίπασχα. Μέλος Δημοσθένη Παϊκόπουλου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
γ) "Σε την φαεινήν λαμπάδα..." Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή του Αντίπασχα! Μέλος Σπυρίδωνος Υφαντή, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.
δ) "Επαίνει Ιερουσαλήμ..." Κοινωνικό τής Κυριακής τού Αντίπασχα. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Α΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Μιλτιάδης Παππάς.

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Αντιπάσχα (Τού Θωμά)! 09.05.2021

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής  Κυριακής τού Αντιπάσχα!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)


Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 9η έως 15η Μαΐου 2021!

 Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου! 08.05.202

 Χριστός Ανέστη!

Η Ακολουθία τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)


Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Ζωοδόχου Πηγής! 07.05.2021

Χριστός Ανέστη!

Η Ακολουθία τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Ζωοδόχου Πηγής!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)


(Μουσική Συλλογή) Η Πάντερπνος πάνυ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ! Επιμέλεια Λουκάς Λουκά και π. Γεράσιμος Αγιορείτης!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Συλλογή Πεντηκοσταρίου περιέχουσα τα των Κυριακών τού Πεντηκοσταρίου Ιδιόμελα, Προσόμοια και Δοξαστικά των τε Εσπερίων, Αποστίχων και Αίνων, ως και Απολυτίκια, Κοντάκια και Ιδιόμελα Ν΄ Ψαλμού ερανισθέντα παρά διαφόρων μουσικοδιδασκάλων παλαιών τε και νέων.

Χάριν πληρότητος, προσετέθησαν έτι, τά της Παρασκευής τής Διακαινησίμου, τής Μεσοπεντηκοστής, τής Αναλήψεως, τού Σαββάτου των Ψυχών και τού Αγίου Πνεύματος.

Επιμέλεια και στοιχειοθεσία κειμένων Λουκάς Λουκά και π. Γεράσιμος Μοναχός Αγιορείτης.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Συλλογή

Α) Για χρήση tablet ΕΔΩ

B) Για Α4 Εκτύπωση ΕΔΩ

Εν συνεχεία παραθέτουμε στους αναγνώστες μας τα Περιεχόμενα της συγκεκριμένης Συλλογής.

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021

(Μουσικό κείμενο) "Σώμα Χριστού μεταλάβετε" μετά ψαλμικών στίχων είς όλους τούς Ήχους! Μέλος Μάριου Αντωνίου

Χριστός Ανέστη!

Τὸ κοινωνικὸν τοῦ Πάσχα· «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε», δὲν εἶναι ψαλμικὸς στίχος,γιά τόν λόγο αὐτό κανονικά δέν ἔχει Ἀλληλούια, οὔτε ἐν γένει ἁγιογραφικὸς τοιοῦτος, ἀλλ᾿ αὐτοσχέδιος χριστιανικὴ σύνθεσις. Αὐτὸ καθ᾿ ἑαυτὸ δὲν ἔχει ἐμφανῆ σχέσιν πρὸς τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα, ἀλλ᾿ ἀναφέρεται γενικῶς εἰς τὴν θείαν κοινωνίαν. Διὰ τοῦτο ὡς στίχοι αὐτοῦ ἐπελέγησαν ἀποσπάσματα ἐξ ἀρχαίων ὕμνων ἀναφερομένων εἰς τὴν θείαν κοινωνίαν, καταλλήλως διευθετηθέντες καὶ συναρμολογηθέντες.

Κατὰ τὴν ἀρχαίαν τάξιν, ἡ ὁποία διατυποῦται εἰς τὸ Πεντηκοστάριον, τὸ κοινωνι-κὸν τοῦ Πάσχα ψάλλεται εἰς τὸν ἦχον τῆς ἡμέρας καθ᾿ ὅλην τὴν Διακαινήσιμον ἑβδο-μάδα καὶ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ Πάσχα· κατὰ δὲ τὴν νέαν, λέγεται καὶ κατὰ τὰς τέσσαρας μετὰ τὴν Κυριακὴν τοῦ Θωμᾶ Κυριακὰς (Μυροφόρων, Παραλύτου, Σαμαρείτιδος καὶ Τυφλοῦ), ἀντὶ τοῦ συνήθους· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν», εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς.

Εἰς τὴν παροῦσαν ἐργασίαν, τὸ κοινωνικὸν ἐτονίσθη τετράκις εἰς ἕκαστον ἦχον, τρὶς συντόμως καὶ ἅπαξ ἀργῶς, ὤστε νὰ μὴ προκαλῆται κόρος διὰ τῆς συνεχοῦς ἐπα-ναλήψεως τοῦ αὐτοῦ μέλους. Ψάλλεται δὲ τὸ πρῶτον μέλος πεντάκις, ἅπαξ ἄνευ στί-χου, ἔπειτα δὲ μετὰ τῶν στίχων α΄- δ΄· τὸ δεύτερον μέλος τετράκις, μετὰ τῶν στίχων ε΄- η΄· καὶ τὸ τρίτον μετὰ τῶν στίχων θ΄- ιβ΄. Τὸ τέταρτον μέλος ἐμελοποιήθη εἰς ἀργότερον μέλος καὶ ψάλλεται μετὰ τοῦ «Δόξα, καὶ νῦν». Ἡ μελοποίησις εἶναι ἡμετέρα.

Ἡ μελοποίησις εἶναι τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Μάριου Ἀντωνίου.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή, 2 Μαΐου 2021

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου επί τη εορτή τού Πασχα!


 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,

«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.» (Ψαλμ. 117,24)

Μέ αὐτόν τόν προφητικό λόγο ὁ μέγας Προφητάναξ Δαυίδ προαναγγέλλει τήν μεγάλη καί λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία μέ τήν Χάρη Του ἀνέτειλε καί πάλι γιά νά σκορπίσει στά σύμπαντα ἐλπίδα, φῶς καί ζωή.

Μᾶς προσκαλεῖ ὁ Προφήτης Δαυίδ νά ἀφήσουμε τήν ψυχή μας νά αἰσθανθεῖ τήν ἀγαλλίαση καί την εὐφροσύνη πού χαρίζει ἡ παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στή ζωή μας. Καί ἡ πρόσκλησή του ἄν καί εἰπώθηκε χιλιάδες χρόνια πρίν, ἀπευθύνεται σήμερα τόσο εὔστοχα καί ἐπίκαιρα σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα πού ταλανίζεται στήν δίνη καί τήν ὀδύνη μιᾶς πανδημίας πού τήν συγκλόνισε καί τήν συνετάραξε συθέμελα.

Ἡ ζωή μας τόν τελευταῖο χρόνο ἔχει ἀλλάξει σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων, κουρασμένες ἀπό τήν συνεχή ἐπιβολή ὑγειονομικῶν μέτρων ἀναζητοῦν διέξοδο καί λύτρωση. Ὁ φόβος καί ἡ ἀνασφάλεια εἶναι συναισθήματα πού κυριαρχοῦν στήν καθημερινότητά μας καί (παρά τίς προσπάθειες πού γίνονται ἀπό ὅλους τούς ἰθύνοντες γιά ἀνάκαμψη) ἡ σκέψη πώς ἴσως χάσαμε γιά πάντα τήν ζωή πού εἴχαμε καί ποτέ ξανά δέν θά ἐπιστρέψουμε ἐκεῖ πού ἤμασταν (δηλαδή στήν κανονικότητα) σπέρνει τήν ἀπογοήτευση. Κάπως ἔτσι ὅμως ἦταν τά πράγματα καί τότε πού Χριστός παραδινόταν στό Πάθος Του καί ἀνέβαινε στόν Σταυρό. Οἱ μαθητές του καί ὅλοι ὅσοι εἶχαν πιστέψει σέ Ἐκεῖνον αἰσθάνθηκαν τόν ἴδιο φόβο καί τήν ἴδια ἀπογοήτευση. Ἐπάνω στόν Σταυρό δέν ἔβλεπαν ἁπλῶς τόν Διδάσκαλο καί Κύριο. Ἔβλεπαν τίς προσδοκίες τους, τά ὄνειρά τους καί τήν ἐλπίδα τους γιά μιά καλύτερη ζωή νά ὁδηγοῦνται στόν θάνατο. Τό μικρόβιο τοῦ μίσους καί τῆς κακίας πού διέσπειραν οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι καί ἐξαπλώθηκε σάν πανδημία στούς σταυρωτές τοῦ Κυρίου φαινόταν πώς εἶχε νικήσει καί πώς ὅλα τελείωσαν ἐκείνη τήν Μεγάλη Παρασκευή στό φριχτό Γολγοθά. Κανείς δέν περίμενε καί δέν πίστευε πώς ὁ βασανισμένος καί σταυρωμένος Χριστός θά εἶχε τόν τελευταῖο λόγο μέχρι πού ἀνέτειλε ἡ ἡμέρα Κυρίου, αὐτή τήν ὁποία προαναγγέλλει ὁ Προφήτης Δαυίδ καί μᾶς καλεῖ νά χαροῦμε καί νά εὐφρανθοῦμε.

Σάββατο, 1 Μαΐου 2021

(Ψαλτικό Εορτοδρόμιο) Αγίου Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου! (03.05.2021)

Η Ακολουθία τού Εσπερινού (Εσπερινός τής Αγάπης) τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Αγίου Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Μελίσματα Ψαλτικής (τκβ΄) Κυριακή τής Αναστάσεως! 02.05.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Πάσχα!

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου,       καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 


Περιεχόμενα Αναρτήσεως: 
α) "Την σήμερον μυστικώς...": Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού τής Κυριακής τού Πάσχα (Α΄ Ανάστασις). Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Κρήτες Μαΐστορες" υπό την διεύθυνση τού Άρχοντος Υμνωδού τής Μ.τ.Χ.Ε. Αντωνίου Πλαΐτη. 
 β) "Την παγκόσμιον δόξαν..." Δογματικό Θεοτοκίο τής Οκτωήχου. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Περσυνάκης. 
γ) "Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία..." Αντί του Χερουβικού Ύμνου κατά την Θ. Λειτουργία τού Μ. Βασιλείου το Μ. Σάββατο πρωί (Α΄ Ανάστασις). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα Λεμεσού Μάριος Χαραλάμπους.
δ) "Αναστάσεως ημέρα..." Καταβασίες τής Αναστάσεως (Α΄ Χορού), Ήχος Α΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
ε) "Αναστάσεως ημέρα..." Δοξαστικό τής Αναστάσεως. Μέλος Χρυσάφου τού Νέου, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
στ) "Όσοι εις Χριστόν..." Αντί του Τρισαγίου ύμνουΎμνου που ψάλλεται κατά τις Δεσποτικές εορτές. Δύναμις Κωνσταντίνου Πρίγγου κατ ερμηνεία Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης και ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Ηλιουπόλεως Θεσσαλονίκης Σπυρίδων Κιζιρίδης.

Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021

(Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο) Κυριακή τού Πάσχα! 02.05.2021

Ο Εσπερινός τής Αναστάσεως (Α΄ Ανάστασις), η Ακολουθία τής Παννυχίδος καί ο Αναστάσιμος Ορθρος με την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία τής Κυριακής τού Πάσχα.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021

(English translation) Έναρξη Εγγραφών Διαδικτυακού σεμιναρίου "Τά ὑπερφυῆ σιωπῇ χρή τιμᾶσθαι" από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτη Νεοχωρίτη (Σύνδεσμος εγγραφής)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Τὰ ὑπερφυῆ σιωπῇ χρὴ τιμᾶσθαι»

Ὁ Σύλλογός
 Λόγιας Ἐξωτερικῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς προβαίνει στὴν ὑλοποίηση τοῦ προαναγγελθέντος σεμιναρίου, μὲ κεντρικὸ θέμα: «Εἰσαγωγή στὴν ἔκφραση τῆς πατρῷας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς» καὶ διδάσκοντα τὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

Διὰ τοῦ σεμιναρίου αὐτοῦ, ἐπιδιώκεται ἡ προσέγγιση ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων ποὺ ὁδηγοῦν στὴ βελτίωση τῆς ἔκφρασης καὶ τοῦ προσανατολισμοῦ τῶν συμμετεχόντων στὴ λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, μὲ παράλληλη ἀναφορὰ στὴ μεθοδική τους διδασκαλία.

Α’ ΚΥΚΛΟΣ | 18 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2021

Τρόπος διεξαγωγῆς

Τὸ σεμινάριο θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐξ ἀποστάσεως, μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας Zoom.
Θὰ διεξαχθεῖ στὴν ἑλληνικὴ μὲ παράλληλη διερμηνεία στὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴ ρουμανικὴ γλῶσσα.

Ἡμερομηνίες καὶ ὧρες διεξαγωγῆς

Ὁ Α’ κύκλος τοῦ παρόντος σεμιναρίου διαρθρώνεται σὲ 5 μαθήματα. Πιὸ συγκεκριμένα, οἱ ἡμερομηνίες καὶ ὧρες διεξαγωγῆς τους διαμορφώνονται ὡς ἑξῆς:

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 1η έως 8η Μαΐου 2021!

 Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (νη’) «Η τρίκλιτη βασιλικη του Αγίου Ισιδώρου στη Ράχη». Της Αρχαιολόγου Ειρήνης Βασιλάκη

Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου

Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Ράχη Νάξου
Η τρίκλιτη βασιλική του Αγίου Ισιδώρου βρίσκεται σε αγροκτηνοτροφική περιοχή κοντά στα Μονοίτσια, σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Ράχη. Πλησίον του ναού περνούσε ο παλιός δρόμος που οδηγούσε στην περιοχή του Κυνιδάρου και στη Μονή Φανερωμένης. Χρονολογείται στον 6ο - 7ο αι. και ήταν πιθανότατα ξυλόστεγη[1] ή θολοσκεπής. Το μνημείο έχει μεγάλο ύψος και οι διαστάσεις του είναι εντυπωσιακές (εικ. 1 Άποψη της εντυπωσιακής ανατολικής αψίδας εξωτερικά). Η σημερινή του μορφή προκύπτει από τις αλλεπάλληλες και εκτεταμένες μεταγενέστερες αναστηλωτικές επεμβάσεις.

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τκα΄) Κυριακή των Βαΐων! 25.04.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Βαΐων

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τῶν Βαΐων, τὴν λαμπρὰν καὶ ἔνδοξον πανήγυριν 
τῆς εἰς Ἱερουσαλὴμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Την κοινήν Ανάστασιν..."Απολυτίκιο τής Κυριακής των Βαΐων. Μέλος Αργόν, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
β) "Ώφθησαν αι πηγαι τής αβύσσου..." Καταβασίες Κυριακής των Βαΐων (Α΄ Χορού). Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
γ) Πασαπνοάρια, Αίνοι.Αίνοι τής Κυριακής των Βαΐων. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος και ο αείμνηστος Λαμπαδάριος τού Ιερού Καθεδρικού Ναού τής τού Θεού Σοφίας Κωνσταντίνος Λιολιόπουλος.
δ) "Προ εξ ημερών τού Πάσχα..." Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής των Βαΐων. Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος.
ε) "Ευλογημένος ο ερχόμενος..." Κοινωνικό τής Κυριακής των Βαΐων. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Λαμπαδάριος τού Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών Κυριάκος Τζουραμάνης.

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή των Βαΐων! 25.04.2021

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής  Κυριακής των Βαΐων.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

(Μουσικό κείμενο) Κανόνες της Μ. Εβδομάδος κατά το ύφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας! Επιμέλεια Βασίλειος Μαυράγκανος

Βασίλειος Μαυράγκανος
Θεολόγος-Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής


Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, η Εβδομάδα των Παθών αποκαλείται Μεγάλη όχι διότι η κάθε ημέρα της έχει μεγαλύτερο μήκος, αλλά ούτε διότι σ᾽ αυτήν περιλαμβάνονται περισσότερες ημέρες˙ ονομάζεται Αγία και Μεγάλη διότι στις ημέρες της συντελούνται μεγάλα κατορθώματα από τον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος, σε μια πορεία από την επίγεια στην άνω Ιερουσαλήμ, νικά τη χρόνια τυραννία του διαβόλου και καταργεί τον θάνατο. Η Εκκλησία, προσανατολισμένη προς αυτή την πορεία κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, καλεί τα μέλη της να πορευθούν μαζί με τον Νυμφίο, να συσταυρωθούν, να νεκρωθούν και να βιώσουν μαζί Του την Ανάσταση. Πολύτιμος βοηθός σ᾽ αυτό το οδοιπορικό από τα επίγεια στα άνω αποδεικνύεται ο υμνογραφικός πλούτος των ακολουθιών της Εβδομάδος αυτής.

Ενδεικτικό παράδειγμα του πλούτου αυτού αποτελούν και οι Κανόνες των Όρθρων της Μ. Εβδομάδος. Όλοι τους είναι ποίημα του Κοσμά μοναχού του Μελωδού, με εξαίρεση κάποιους ειρμούς του Κανόνα του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, τους οποίους φέρεται πως μελούργησαν η Κασία μοναχή και ο Μάρκος επίσκοπος Υδρούντος (Οτράντο). Κατά τον άγιο Νικόδημο, ο Κοσμάς, προκειμένου να δείξει πως οι κανόνες της Μ. Εβδομάδος είναι τιμιώτεροι των άλλων ασματικών κανόνων που μελουργεί, χρησιμοποιεί κυρίως ρητά της Καινής Διαθήκης και όχι της Παλαιάς, ενώ στους υπολοίπους κανόνες εκτός Μ. Εβδομάδος κάνει χρήση κυρίως των προφητικών λόγων της Π. Διαθήκης. Για την ψαλμώδηση τους χρησιμοποιούνται οι ήχοι του χρωματικού γένους, καθιστώντας τα τροπάρια αυτά θρηνώδη και περιπαθέστατα. Οι Κανόνες των τριών πρώτων ημερών ψάλλονται σε ήχο β’ εκ του Πα, ενώ των τριών τελευταίων σε ήχο πλ. β’ εκ του Δι.

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

(Μουσικά κείμενα) "Νυν αι δυνάμεις...", "Γεύσασθε...", Ήχος Β΄. Μέλος Μάριου Αντωνίου

Το αντί τού Χερουβικού Ύμνου και το Κοινωνικό που ψάλλεται κατά την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία σε Ήχο Β΄.

Τα μέλη είναι τού Πρωτοψάλτου τής Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Κύπρου κ. Μάριου Αντωνίου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που μας απέστειλε τα μέλη!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

(Μουσικό κείμενο) "Νυν αι δυνάμεις" σε Ήχο Πλ.α΄, μέλος Γεωργίου Χατζηθεοδώρου και Ιωάννου Καλομενοπούλου!

Το αντί τού Χερουβικού Ύμνου που ψάλλεται κατά την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία σε Ήχο Πλ.α΄. Το μεν πρώτο μέλος είναι του Άρχοντος Μαΐστορος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, το δε δεύτερο τού αείμνηστου Πρωτοψάλτη Κρήτης (ΙΗ΄ αιων.) Ιωάννου Καλομενοπούλου σε εξήγηση από την παλαιά στην νέα γραφή από τον Άρχοντα Μαΐστορα τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιο Χατζηθεοδώρου.

Θέρμες ευχαριστίες στον Άρχοντα Μαΐστορα τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιο Χατζηθεοδώρου που μας απέστειλε τα μέλη!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τκ΄) Σάββατο τού Ακαθίστου Ύμνου & Ε΄ Κυριακή των Νηστειών! 17-18.04.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Σάββατο τού Ακαθίστου Ύμνου
Κυριακή Ε΄ των Νηστειών
Ήχος Δ΄, Εωθινό Α΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Σαββάτῳ τῆς πέμπτης Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν,
ἑορτάζομεν τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου,
καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πέμπτῃ τῶν Νηστειῶν, διετάχθημεν μνήμην ποιεῖσθαι 
τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Το προσταχθέν μυστικώς...". Το Απολυτίκιο του Σαββάτου του Ακαθίστου Ύμνου. Μέλος Αρχαίον, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
β) "Τη Υπερμάχω...". Κοντάκιο του Ακαθίστου Ύμνου. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιστιάνου.
γ) "Την ωραιότητα της Παρθενίας σου...". Θεομητορικός Ύμνος. Μέλος Αργό, Ήχος Τρίτος. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιστιάνου.
δ) "Ουκ έστιν η βασιλεία...". Δοξαστικό των Αίνων της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων Νικόλαος Καραβιώτης.
ε) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει από στήθους ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
στ) "Θαυμαστή του Σωτήρος...". Στιχηρό ιδιόμελο των Αποστίχων του Κατανυκτικού Εσπερινού τής Ε΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Μαΐστορες τής Ψαλτικής Τέχνης".

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Ε΄ Κυριακή των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας)! 18.04.2021

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής  Ε΄ Κυριακής των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr).


Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

(Μουσική Ακολουθία) Ακολουθία Στ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού! 18.04.2021

Η Ακολουθία τού Στ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού που ψάλλεται το Εσπέρας τής Ε΄ Κυριακής των Νηστειών σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr).

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

(Μουσικό κείμενο) Αγία Αναφορά Θείας Λειτουργίας Μ.Βασιλείου, Ήχος Πλ.δ΄. Μέλος Απόστολου Καλπακίδη

Τα Λειτουργικά (Αγία Αναφορά) κατά την Θεία Λειτουργία τού Μ. Βασιλείου σε Ήχο Πλ.δ΄
Τα παρόντα Λειτουργικά μελοποιήθηκαν από τον Πρωτοψάλτη τού Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Νέας Ιωνίας Αττικής Απόστολο Καλπακίδη.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο, 10 Απριλίου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τιθ΄) Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)! 11.04.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Δ΄ των Νηστειών
(Ιωάννου τής Κλίμακος)
Ήχος Γ΄, Εωθινό ΙΑ΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τετάρτῃ τῶν Νηστειῶν, μνήμην ποιοῦμεν 
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Δεύτε εργασώμεθα: Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής Δ΄ των Νηστειών. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιτσιάνου.
β) "Την γαρ σην μήτραν..." Μεγαλυνάριο αντί τού Άξιον εστίν στις Θείες Λειτουργίες τού Μ. Βασιλείου. Μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.
γ) "Μη αποστρέψης..." Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών τής Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κηφισιάς Σωτήριος Γεντής.
δ) "Ο τον αμπελώνα..." Α΄ Ιδιόμελο των Αποστίχων τού Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου κατ' ερμηνεία Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, υπό την χοραρχία τού τ. Άρχοντος Β΄ Δομεστίκου τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένη Παϊκόπουλου.
ε) "Λησταίς λογισμοίς..." Β΄ Ιδιόμελο των Αποστίχων τού Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου κατ' ερμηνεία Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλτηρίω", υπό την χοραρχία τού Λαμπαδαρίου τού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου Κωνσταντίνου Μπουσδέκη.

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)! 11.04.2021

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής  Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)


Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021

(Μουσική Ακολουθία) Ακολουθία Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού! 11.04.2021

Η Ακολουθία τού E΄ Κατανυκτικού Εσπερινού που ψάλλεται το Εσπέρας τής Δ΄ Κυριακής των Νηστειών σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

(Νέα έκδοση) Μελετήματα Εκκλησιαστικής και Δημοτικής Ελληνικής Μουσικής! Γεωργίου Χατζηθεοδώρου!

Με πολλή χαρά σας παρουσιάζουμε το τελευταίο πόνημα τού Άρχοντος Μαΐστορος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου με τίτλο "Μελετήματα Εκκλησιαστικής και Δημοτικής Ελληνικής Μουσικής", από τις Εκδόσεις Επτάλοφος.

"... Ελληνική εκκλησιαστική μουσική - Ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Δύο έννοιες διαφορετικές, αλλά όμως παράλληλες και συναφείς. Μία η πηγή και δύο τα ρυάκια της, το κάθε ένα με το δικό του δρόμο. Βέβαια, κάπου απομακρύνονται, κάπου πλησιάζουν, και κάπου σμίγουν. Το περισσότερο, πάντως, προχωρούν παράλληλα προκειμένου να εξυπηρετήσει το κάθε ένα το δικό του σκοπό και το δικό του προορισμό...

...Έχοντας λοιπόν, ως βάση την δια βίο ενασχόληση και εμπειρία μου, με τα παραπάνω αντικείμενα, μάζεψα επιλεκτικά μερικά κείμενά μου...τα παραδίδω σ' αυτό το βιβλίο, ως μέρος από το απόσταγμα της πολύχρονης ερμηνευτικής προσπάθειάς μου...

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

(Μουσικό κείμενο) Επί σοι χαίρει...Την γαρ σην μήτραν..." μέλος Ξένου Κορώνη, Ήχος Πλ.δ΄

Κατά την θεία Λειτουργία τού Μεγάλου Βασιλείου, ορίζεται και ψάλλεται Μεγαλυνάριο, αντί τού κοινού Άξιον εστίν ως αληθώς, το Επί σοι χαίρει κεχαριτωμένη πάσα η κτίσις.  Είναι ποίημα θεοτοκίο τού Ιωάννου Δαμασκηνού σέ ήχο πλ.δ΄, ως Κάθισμα τής β΄ Στιχολογία, στον Όρθρο τής Κυριακής, τής περιόδου τού πλ.δ΄ ήχου τής Οκτωήχου. [1] 

Ο Ύμνος είναι μελοποιημένος "από τον μεγάλο και περίφημο μελοποιό Ξένο Πρωτοψάλτη τον Κορώνη, μαθητή τού Ιωάννου Γλυκέως, κατά το δεύτερο τέταρτο του ιδ΄αιώνος"  όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ομότιμος Καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριος Στάθης στο σχετικό άρθρο τής Μουσικολογικής Περιοδικής Έκδοσης "Ανατολής το Περιήχημα" (Τεύχος 1, Αθήνα 2014). Είναι τονισμένος σε Ήχο Πλάγιο τού Τετάρτου ο οποίος εξηγήθηκε στη Νέα Μέθοδο από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα.

Θερμές ευχαριστίες στον Αρχισυντάκτη του Περιοδικού και Κοσμήτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη για την άδεια να ανεβάσουμε το παρόν μέλος δια το κοινόν όφελος.


Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο, 3 Απριλίου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τιη΄) Γ΄ Κυριακή των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)! 04.04.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Γ΄ Κυριακή των Νηστειών
Ήχος Β΄, Εωθινό Ι΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τρίτῃ τῶν Νηστειῶν, τὴν Προσκύνησιν ἑορτάζομεν 
τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
"Την υψηλόφρονα γνώμην..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Σταυροπροσκυνήσεως. Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος
"Δεύτε πιστοί..." Ιδιόμελο που ψάλλεται κατά την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού από τους πιστούς. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
"Τον Σταυρόν σου..." Δύναμίς αντί τού Τρισαγίου Ύμνου που ψάλλεται την Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως. Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
"Την γαρ σην μήτραν..." Αντί τού Άξιον Εστίν" κατά τις Θείες Λειτουργίες τού Μ. Βασιλείου. Μέλος Ιωάννου Παλάση, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.
"Ατενίσαι το όμμα..." Αργό Ιδιόμελο των Αποστίχων τού Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Γ΄ Κυριακή των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)! 04.04.2021

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής  Γ΄ Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)


Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

(Μουσική Ακολουθία) Ακολουθία Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού! 04.04.2021

Η Ακολουθία τού Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού που ψάλλεται το Εσπέρας τής Γ΄ Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Γ)  Ιωάννης Τσούνης


Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021

(Μουσικό κείμενο) "Επί σοι χαίρει...Την γαρ σην μήτραν..." Μέλος Ξένου Κορώνη συντμηθέν υπό Γρηγορίου Στάθη, Ήχος Πλ.δ΄

Το μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου που ψάλλεται αντί τού ΄"Άξιον εστίν..." κατά την τέλεση τής Θείας Λειτουργίας τού Μ. Βασιλείου.

Το παρόν μέλος αποτελεί σύντμηση τού πρωτοτύπου μέλους τού Ξένου Κορώνη σε Ήχο Πλ.δ΄, υπό τού Ομότιμου Καθηγητού τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γρηγορίου Στάθη, το οποίο εμπεριέχεται στη Μουσικολογική Περιοδική Έκδοση "Ανατολής το Περιήχημα, Τεύχος 1, Αθήνα 2014".

Θερμές ευχαριστίες στον Αρχισυντάκτη του Περιοδικού και Κοσμήτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη για την άδεια να ανεβάσουμε το παρόν μέλος δια το κοινόν όφελος.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ