Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Η Υπαπαντή τού Κυρίου! 02.02.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής Δεσποτοθεομητορικής εορτής τής Υπαπαντής τού Κυρίου (02.02.2022) 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας.

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Οι Τρεις Ιεράρχες και η Μουσική! Του π. Νεκταρίου Πάρη

π. Νεκτάριος Πάρης, Δρ. Θ., D. M
Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Καθηγητὴς ΠΑΜΑΚ


Ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καθιερώνεται τὸν 11ο αἰώνα μὲ πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτου Εὐχαΐτων Ἰωάννου Μαυρόποδα, ὡς ἑορτὴ τῶν Γραμμάτων τοῦ χριστιανικοῦ ἑλληνισμοῦ, διότι οἱ τιμώμενοι ἱεράρχες συνέζευξαν ἑλληνικότητα καὶ χριστιανικότητα κατὰ τρόπο αὐθεντικὸ καὶ καθοριστικό, προσδιορίζοντας ἀπὸ τὰ πρώτα ἤδη βήματα τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Νέας Ῥώμης ἤ Ῥωμανίας, τὴν μακραίωνη πνευματική της πορεία.

Τὴν παράδοση αὐτὴ τοῦ ἑορτασμοῦ ποὺ θὰ συνεχισθεῖ στοὺς μετέπειτα αἰώνες, θὰ παραλάβειπρώτη κατὰ τὰ νεώτερα χρόνια ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία τὸ 1826, καὶ μετὰ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1842-43, μαζὶ μὲ ὅλα τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα τῆς χώρας.

Ὡς θέμα μας ἐπιλέξαμε τὶς ἀπόψεις τῶν τιμωμένων προσώπων γιὰ τὴν μουσική, ἀφοῦ ὁ Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἀνήκουν στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς ποὺ συνετέλεσαν καθοριστικὰ στὴν διαμόρφωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν περὶ μουσικῆς ἀπόψεων.

Ἡ μουσικὴ εἶναι ἡ τέχνη καὶ ἡ ἐπιστήμη τῶν ἤχων. Εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία καταδύεται στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ καὶ τὴν ἐπηρεάζει βαθύτατα, ἐπιδρᾶ ἄμεσα στὶς ἀνθρώπινες αἰσθήσεις, μεταδίδει ἀλλὰ καὶ παράγει αἰσθήματα καὶ νοήματα.

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Η 9η Ωδὴ τού Όρθρου τήν Κυριακή 30/1/2022 καί ο ήχος τής «Τιμιωτέρας»! Του Διονυσίου Ανατολικιώτου

Διονυσίου Ἀνατολικιώτου
Δρος φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν,
πτυχιούχου κοινωνικῆς θεολογίας
symbole@mail.com


Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας (Τ.Μ.Ε.) συντάχτηκε ἀπὸ τὸν πρωτοψάλτη τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ Γεώργιο Βιολάκη κατὰ τὰ ἔτη 1880-1887 καὶ ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ πατριαρχικὸ τυπογραφεῖο τὸ 1888, γι᾿ αὐτὸ ὀνομάζεται καὶ Τυπικὸν Βιολάκη. Πρόκειται γιὰ τὸ ἐπίσημο τυπικὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἰσχύει καὶ σήμερα (στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, στὶς ᾿Εκκλησίες ᾿Αλεξανδρείας, ᾿Ιεροσολύμων, ῾Ελλάδος, Κύπρου, ᾿Αλβανίας, στὴν μονὴ Σινά, στὸ Πρωτᾶτο τοῦ ῾Αγίου Ὄρους κ.λπ.), παρ᾿ ὅτι ἔχουν περάσει 140 χρόνια καὶ ἔχει γίνει καὶ μεταβολὴ τοῦ ἡμερολογίου.

῾Η §29 τῆς Προθεωρίας τοῦ Τ.Μ.Ε. ἔχει ὑπότιτλο «Περὶ τῆς ἐν τῇ θ΄ ᾠδῇ στιχολογίας τοῦ Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου» καὶ ἀναφέρει· «Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν καὶ Κυριακὴν ...στιχολογοῦμεν “Τὴν τιμιωτέραν” εἰς τὸν ἦχον τῶν ἐπιλαχουσῶν καταβασιῶν». ῞Ομως στὸ Κανονάριον τῶν Διπτύχων τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος (Κ.Δ.Ε.Ε.) διαβάζουμε γιὰ τὸν ὄρθρο τῆς Κυριακῆς 30 ἰανουαρίου 2022 ὅτι πρέπει νὰ ψάλλουμε «Τὴν τιμιωτέραν εἰς ἦχον βαρὺν εἱρμολογικόν», ἐνῷ προηγοῦνται οἱ κατα­βασίες «Χέρσον ἀβυσσοτόκον», οἱ ὁποῖες, ὡς γνωστόν, εἶναι σὲ ἦχο γ΄. ᾿Επειδὴ εἶναι λογικὸ νὰ προκαλοῦνται ἀπορίες, θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐρευνήσουμε τί ἀκριβῶς συμβαίνει στὸ σημεῖο αὐτό.

Μελίσματα Ψαλτικής (τξ΄) Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά (Τριών Ιεραρχών)! 30.01.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά
(Τριών Ιεραρχών)
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Ι΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Χέρσον αβυσσοτόκον..." Σύντομες Καταβασίες της Υπαπαντής. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
β) "Σήμερον αι ψυχαί των γηγενών..." Δοξαστικό των Αίνων τής εορτής των Τριών Ιεραρχών. Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Ξάνθης Αριστείδης Δελιανίδης.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικό Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Μάριου Αντωνίου, Ήχος Βαρύς Τετράφωνος. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ι.Μητροπόλεως Μόρφου Κύπρου Μάριος Αντωνίου.

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΕ΄ Λουκα (Τριών Ιεραρχών)! 30.01.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Κυριακής IΕ΄ Λουκά (εορτή των Τριών Ιεραρχών), σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr).

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Ανακομιδή των Λειψάνων Αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου! 27.01.2022

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, τού Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Ανακομιδής των Λειψάνων τού Αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου (27 Ιανουαρίου).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών a) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας.

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου! 25.01.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου (25 Ιανουαρίου 2022).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) papline.gr. β) Κωνσταντίνος Γράμπας.

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τνθ΄) Βυζαντινοί & Μεταβυζαντινοί Μελουργοί - Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης & Μαΐστωρ (1270 περίπου – α΄ ήμισυ ιδ αι.) - Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης

Μελίσματα Ψαλτικής
Βυζαντινοί & Μεταβυζαντινοί Μελουργοί
Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης & Μαΐστωρ
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Μαΐστορες τής Ψαλτικής Τέχνης"


Ὁ περίφημος Χορὸς Ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» ἱδρύθηκε τὸ 1983 καὶ ἡ ὀνομασία του δὲν εἶναι τυχαία, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ στὴν «Αὐτοβιογραφία» του ὁ ἴδιος ὁ ἱδρυτής, χοράρχης καὶ διδάσκαλός του, καθηγητὴς Γρηγόριος Στάθης: 


«Θέλει νὰ πῆ πὼς μέλημά μας κύριο εἶναι ἡ ἐνασχόληση μὲ τοὺς μελουργοὺς καὶ τοὺς ψάλτες τῆς ψαλτικῆς μεγαλουργίας, τοὺς χίλιους τόσους Ἕλληνες συνθέτες τοῦ αὐτόνομου Ἑλληνικοῦ Μουσικοῦ Πολιτισμοῦ· καὶ θέλει ἀκόμα νὰ δηλώσει πὼς ἀπ᾽ τὴ χάρη τους κι ἐμεῖς μποροῦμε λίγο νὰ χαριτωθοῦμε, τουλάχιστον πὼς τοὺς προσεγγίζουμε μὲ σεβασμὸ πολὺ καὶ ἀπολυπραγμότητο» [Τιμὴ πρὸς τὸν Διδάσκαλον, σ. 96]


῾Ο ἀπολυπραγμόνητος σεβασμὸς πρὸς τοὺς μεγάλους μελουργοὺς καὶ μαΐστορες ἐκδηλώνεται κυρίως μὲ τὴν ἐπίμονη σπουδὴ καὶ ἐπίπονη μελέτη τοῦ ἔργου τους. Καὶ κάπως ἔτσι ἐξηγεῖται ὅτι ἡ πρώτη οὐσιαστικὰ ἐκδήλωση τῶν Μαϊστόρων ἔγινε ὕστερα ἀπὸ μελέτη τουλάχιστον δυὸ χρόνων, κατὰ τὴν Μουσικολογικὴ Σπουδὴ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, ΣΤ´ στὴν σειρὰ «Βυζαντινοὶ καὶ Μεταβυζαντινοὶ Μελουργοί», ποὺ ἦταν ἀφιερωμένη στὸν μεγάλο βυζαντινὸ μαΐστορα Ἰωάννη Κουκουζέλη καὶ πραγματοποιήθηκε στὴν μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὶς 3 Μαρτίου τοῦ 1986.


Ἡ ἐκδήλωση ἐκείνη, ὅπως καὶ ὅλες οἱ ἄλλες ἀνάλογες Μουσικολογικὲς Σπουδὲς τοῦ ΙΒΜ, περιελάμβανε ἐκτενῆ διάλεξη τοῦ Γρ. Θ. Στάθη μὲ θέμα «Ὁ μαΐστωρ Ἰωάννης Παπαδόπουλος ὁ Κουκουζέλης (1270 περίπου - α΄ ἥμ. ιδ΄ αἰ.)· ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του» [Τὸ κείμενο τῆς διαλέξεως δημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ Ὁ Ἐφημέριος ΛΔ΄ (1986), τχ. 12 σσ. 182-183 (καὶ 185), τχ. 13 σσ. 203-207, τχ. 14 σσ. 233-235· δημοσιεύτηκε καὶ ὡς ἀνάτυπο]. Καὶ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ διάλεξη ἐκείνη, ἀπόρροια ἐνδελεχοῦς ἔρευνας τῶν πηγῶν, ἀποτελεῖ ὁρόσημο στὴν μουσικολογικὴ ἔρευνα γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ βυζαντινοῦ μαΐστορα καὶ σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τὴν μεταγενέστερη σχετικὴ βιβλιογραφία, καθὼς γιὰ πρώτη φορὰ ὁριοθετεῖ τὴν ἐποχὴ καὶ τὸν χρόνο ἀκμῆς τοῦ Κουκουζέλη καὶ ξεδιαλύνει πολλὲς θολὲς πτυχὲς τῶν διηγήσεων τοῦ βίου του.


Λίγο ἀργότερα, τὸ 1988, στὸ πλαίσιο τῆς δισκογραφικῆς σειρᾶς τοῦ ΙΒΜ «Βυζαντινοὶ καὶ Μεταβυζαντινοὶ Μελουργοί» κυκλοφορήθηκε, ἔχοντας λάβει τὸν ἀριθμὸ 6 τῆς σειρᾶς, μιὰ καταπληκτικὴ κασετίνα τριῶν δίσκων βινυλίου μὲ ἠχογραφήσεις ἔργων τοῦ Ἰωάννου Κουκουζέλη ἀπ᾽ τὸν Χορὸ Ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης». Στὴν κασετίνα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δίσκους, περιέχεται καὶ ἕνα φυλλάδιο 24 σελίδων, μεγάλων διαστάσεων (30,5 * 30,5 ἑκ.), στὸ ὁποῖο τυπώθηκε τὸ κείμενο τῆς διαλέξεως τοῦ 1986, ἕνας ἐργογραφικὸς πίνακας τοῦ Κουκουζέλη καὶ σχόλια τῶν ἠχογραφημένων μελῶν (ὅλα δίγλωσσα). Δέν λείπουν πανομοιότυπα μουσικῶν κωδίκων καὶ διάφορες εἰκονογραφήσεις τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη. Στὴν σ. 23 βρίσκεται καὶ ἕνας κατάλογος τῶν μελῶν τοῦ Χοροῦ τῶν Μαϊστόρων κατ᾽ ἀλφαβητικὴ σειρὰ τῶν χριστιανικῶν τους ὀνομάτων καὶ μὲ τὴν ἀναγραφὴ τοῦ ναοῦ τῆς ψαλτικῆς τους διακονίας. Τὸ πρᾶγμα ἔχει τὴν μεγάλη του σημασία, εἰδικὰ ἂν συνδυαστεῖ μὲ τὰ ὅσα σημειώνει στὴν τελευταία παράγραφο τοῦ κειμένου τοῦ Φυλλαδίου ὁ καθηγητὴς Στάθης: 


«Γνωρίζω ὅτι εἶναι ἕνα προκλητικὸ τόλμημα αὐτὸ ποὺ ἐπιχειροῦμε, καὶ γιὰ τὶς εἰδικὲς δυσκολίες ποὺ παρουσιάζουν οἱ συνθέσεις καὶ γιὰ τὴν ἀντοχὴ καὶ ψαλτικὴ δεινότητα ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν οἱ ψάλτες, καὶ γιὰ τὸν ρυθμὸ ποὺ πρέπει νὰ κρατήσει καὶ τὴν ἔκφραση ποὺ πρέπει νὰ ἐπιτύχει ὁ Χοράρχης. Ἂν ἀναλογιστοῦμε, ὅμως, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ ἐθνική μας μουσικὴ μὲ καλλιτεχνικὲς ἀξιώσεις, μια θαυμάσια Ψαλτικὴ Τέχνη, πέρα ἀπὸ τὴν καθιερωμένη μουσικὴ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς λατρείας μας, θαρρῶ ὅτι ἔχουμε χρέος νὰ τὴν ἀνακαλύψουμε καὶ χρέος νὰ καταγίνουμε γιὰ τὴν προβολή της, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν δική μας τελείωση στὴν Ψαλτική. Μόνο ἔτσι, ἄλλωστε,μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἕνα ὑψηλὸ κριτήριο γιὰ τὸν χαρακτῆρα τῆς μουσικῆς ποὺ χρησιμοποιοῦμε στὴ λογικὴ λατρεία μας…».


Ἡ αἴσθηση τοῦ χρέους τῆς προβολῆς τῆς ὑψηλῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὁδήγησε, ὅπως φαίνεται, τὸν Δημήτριο Παπάνη νὰ προβεῖ στὴν ἀνάρτηση -στό διαδικτυακό κανάλι τοῦ Youtube "Μελίσματα Ψαλτικῆς"- τοῦ ἐν λόγῳ μνημειώδους ἔργου τῶν ἠχογραφήσεων μελῶν τοῦ μαΐστορος Ἰωάννου Κουκουζέλη ἀπ᾽ τὸν θαυμαστὸ Χορὸ τῶν Μαϊστόρων τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, δεδομένου ὅτι τὸ ἔργο εἶναι πλέον ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἐξαντλημένο καὶ μάλιστα δὲν εἶναι συμβατοὶ οἱ δίσκοι βινυλίου μὲ τὰ σύγχρονα μέσα ἠχητικῆς ἀναπαραγωγῆς. Εἶναι ἐν προκειμένῳ ἀξιομνημόνευτος καὶ ὁ ὀπτικοακουστικὸς συγχρονισμὸς μὲ τὴν παρτιτούρα ποὺ χρησιμοποιήθηκε κατὰ τὴν ἱστορικὴ ἠχογράφηση, ὁ ὁποῖος εἶναι βέβαιο θὰ συμβάλει πρὸς τὴν τελείωση πολλῶν «μαθητιώντων» στὴν Τέχνη.

 

Γρηγόριος ἈναστασίουΠεριεχόμενα Αναρτήσεως:
Α΄ Δίσκος
α) "Άνωθεν οι Προφήται..." Εξυμνητικό Θεοτοκίο που ψάλλεται όταν ενδύεται ο Αρχιερεύς. Μέλος Αγίου Ιωάννου Κουκουζέλη τού Μαΐστορος, Ήχος Βαρύς διατονικός.
β) "Ήτω η δόξα..." Στίχος εκ των Ανοιξανταρίων! Μέλος Αγίου Ιωάννου Κουκουζέλη τού Μαΐστορος, Ήχος Πλ.δ΄
γ) Αίνειτε τον Κύριον..." Κοινωνικό τής Κυριακής. Μέλος Αγίου Ιωάννου τού Κουκουζέλη τού Μαΐστορος, Ήχος Πλ.α΄. 
  • Μονοφωνάρης στο "Αλληλούια...", ο Πρωτοψάλτης  Παναγιώτης Σουσούνης.

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά! 23.01.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Κυριακής IΔ΄ Λουκά , σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr).

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Έκτακτη ειδική διάλεξις για τις πρώτες εβδομάδες τού Εκκλησιαστικού Τριωδίου!

Eἰδικὴ διάλεξις γιὰ τὶς πρῶτες ἑβδομάδες

τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Τριῳδίου


Στὴν νέα σειρὰ δραστηριοτήτων τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» μὲ ἔκτακτες εἰδικὲς διαλέξεις γιὰ τὴν περίοδο 2021-2022 ἔχει ἐνταχθῆ καὶ ἡ νέα ἑνότητα «Λειτουργικὴ τάξις βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ ἑορτολογίου».

Στὰ πλαίσια αὐτὰ θὰ πραγματοποιηθῇ ἔκτακτη εἰδικὴ διάλεξις

— τὴν Δευτέρα 24 ᾿Ιανουαρίου 2022, ὥρα 20.00 (8 μ.μ.), μὲ τίτλο·

Θέματα τυπικοῦ τῶν πρώτων ἑβδομάδων Τριῳδίου 
κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2022.

Εἰσηγητής· Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος, πτυχιοῦχος Κοινωνικῆς Θεολογίας.

῾Η διάλεξις θὰ πραγματοποιηθῇ μὲ ταυτόχρονη (σύγχρονη) ἐξ ἀποστάσεως (τηλόθεν) παρακολούθησι καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομένων μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας Zoom (Ζούμ).

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τνη΄) Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά! 16.01.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά
Ήχος Πλ.α΄, Εωθινό Η΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α)
"Ευλογητός ει Κύριε...Των Αγγέλων ο Δήμος...": Σύντομα Αναστάσιμα Ευλογητάρια (Α΄ Χορού), Ήχος Πλ.α΄.Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη π. Νεκτάριος Πάρης.
β) "Χέρσον αβυσσοτόκον..." Αργές Καταβασίες της εορτής τής Υπαπαντής τού Κυρίου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο μακαριστός Γέρων Δοσίθεος Κατουνακιώτης ο Τυφλός.
γ) "Τα της Μαρίας δάκρυα..." Η΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
δ) "Άξιον εστίν..." Το Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου στην Αλβανική Γλώσσα. Το μέλος είναι τού αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου τής Μ.τ.Χ.Ε. Ιακώβου Ναυπλιώτη τού Ναξίου το επονομαζόμενο "Πατριαρχικόν" και η μεταγραφή στην Αλβανική Γλώσσα είναι τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης Θεόδωρου Πέτσι (Theodhor Peci). Ψάλλει Αρχιεπισκοπικός Χορός Ψαλτών " Αγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης", υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου και Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης Θεόδωρου Πέτσι (Theodhor Peci).

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά! 16.01.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Κυριακής ΙΒ΄ Λουκά , σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr).

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

(Νέα έκδοση) Μουσικόν Πέλαγος τού Εσπερινού! Επιμέλεια Ηλία Φραγκάκη

Χάριτι Θεού κι έπειτα από την ολοκλήρωση τής έκδοσης τού δίτομου έργου, "Μουσικόν Πέλαγος τής Θείας Λειτουργία" παρουσιάζουμε τη νέα μουσική συλλογή μαθημάτων Βυζαντινής μουσικής πού επιμελείται ο Πρωτοψάλτης και Δάσκαλος τής Ψαλτικής Τέχνης Ηλίας Φραγκάκης με τίτλο "Μουσικόν Πέλαγος τού Εσπερινού".

Η παρούσα συλλογή περιέχει Ανοιξαντάρια αργά και σύντομα, Κεκραγάρια αργά και σύντομα με στιχολογία σύντομη και αργή σε αγιορείτικο ρυθμό, τρίσημο. Δοξαστικά Κυριακών αργά, Ιακώβου και σύντομα, Φως ιλαρόν και προκείμενα μαζί με αργές δοχές, αρτοκλασία, δοξαστικά αποστίχων αργά και σύντομα Κυριακών, κοινά θεοτοκία, θεοτοκία Κυριακών και θεοτόκε Παρθένε Μπερεκέτη και άλλα αργοσύντομα οκτάηχα.

Ο Τόμος αποτελείται από 465 σελίδες και η τιμή του κυμαίνεται κοντά στις προηγούμενες εκδόσεις.

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

(Μουσικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο) Συλλογή Αγρυπνίας (Εσπερινός)! Επιμέλεια Γεώργιος Καραγιαννάκης

Με πολλή χαρά σας παρουσιάζουμε την εξαιρετική συλλογή με τα σταθερά μέρη τού Εσπερινού των Αγρυπνιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περιέχει: 3 σειρές Ανοιξαντάρια (Χουρμουζίου, Φωκαέως, Ραιδεστηνού), Σύντομα και Αργά Κεκραγάρια (Ιωάννου και Ιακώβου), 2 σειρές Δογματικά Θεοτοκία (Ιωάννου και Φιλανθίδου), Άργό Θεοτόκε Παρθένε Πέτρου Μπερεκέτου κ.α.
 
Η επιμέλεια και η στοιχειοθεσία τής συλλογής είναι από τον Πρωτοψάλτη και Καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής του δημοτικού Ωδείου Λάρισας κ. Γεώργιο Καραγιαννάκη τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την άδεια να αναδημοσιεύσουμε κι αυτήν την πολύ όμορφη εργασία!

Εν συνεχεία παραθέτουμε τα περιεχόμενα και ένα μικρό δείγμα από την συλλογή!

Download ολόκληρο το αρχείο σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

3η Διάλεξη τέταρτου κύκλου Σεμιναρίων Τυπικού "Γεώργιος Βιολάκης! 12.01.2022

Τρίτη τακτικὴ διάλεξις τῶν Σεμιναρίων Τυπικοῦ

῾Ο 4ος κύκλος μηνιαίων διαλέξεων τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» γιὰ τὴν περίοδο 2021-2022 εἶναι ἀφιερωμένος στὸ γενικὸ θέμα· «῾Η ἀξία τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας γιὰ τὴν σύγχρονη ὀρθόδοξη λατρεία».

Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἡ τρίτη τακτικὴ μηνιαία διάλεξι τοῦ 4ου κύκλου θὰ πραγματοποιηθῇ

— τὴν Τετάρτη 12 ᾿Ιανουαρίου 2022, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ εἰδικὸ θέμα·

Τὰ μηναῖα τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ τὸ Τυπικὸν Βιολάκη

Εἰσηγητής· κ. ᾿Αναστάσιος ᾿Αχτύπης, μουσικοδιδάσκαλος, ἱερο­ψάλτης.

῾Η διάλεξις θὰ πραγματοποιηθῇ μὲ ταυτόχρονη (σύγχρονη) ἐξ ἀποστάσεως (τηλόθεν) παρακολούθησι καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομένων μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας Zoom (Ζούμ).

Δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης γιὰ ἑτεροχρονισμένη παρακολούθησι μαγνητο­σκοπημένων συναντήσεων ἢ γιὰ συμμετοχὴ ἀπὸ τηλεφώνου ἢ γιὰ ἄλλους τρόπους συμμετοχῆς.

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τνζ΄) Μέλη Μαθηματαρίου (Είς την εορτήν του Μ. Βασιλείου, είς την εορτή των Θεοφανείων) (14)

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη Μαθηματαρίου
Είς την εορτήν τού Μ. Βασιλείου
Εις την εορτήν των Θεοφανείων.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ω θεία και ιερά..." Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Τη α΄ Ιανουαρίου, είς την εορτήν του Μ. Βασιλείου (Απόστιχο του Εσπερινού τής εορτής του Μ. Βασιλείου). Μέλος Μανουήλ τού Χρυσάφου, Ήχος Α'. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών τού Σωματίου Ιεροψαλτών Κορίνθου "Άγιος Κυριακός ο Υμνογράφος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αποστόλου Παύλου Κορίνθου Αναστασίου Γκιούλη.

β) "Σήμερον η κτίσις φωτίζεται..." Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Τη στ΄ Ιανουαρίου, είς την εορτήν των Θεοφανείων. Μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Επίκουρος Καθηγητής τού Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού τής Θεολογικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος.

Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή μετά τα Φώτα! 09.01.2022

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Κυριακής μετά την εορτή των Φώτων, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr).

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Άγια Θεοφάνεια! 06.01.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Μεσονυκτικού, τού Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και η Ακολουθία τού Μ. Αγιασμού (ανήμερα), τής Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων !

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr. β)Χρήστος Τσακίρογλου, γ) Κωνσταντίνος Γράμπας.

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

(Μουσικές Ακολουθίες) Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, Εσπερινού των Θεοφανείων!

Οι Ακολουθίες τού Όρθρου, των Μεγάλων Ώρών, τού Εσπερινού καί τής Θείας Λειτουργίας τού Μ. Βασιλείου (παραμονή), τής Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Χρήστος Τσακίρογλου, γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

(Μουσικό κείμενο) Την χείρα σου την αψαμένη! Μέλος Μάριου Αντωνίου

Το Δίχορο Δοξαστικό τής Θ΄ Ώρας τής Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών τής δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων σε ήχο Πλ.α΄!

Το μέλος είναι του Πρωτοψάλτου τής Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Μάριου Αντωνίου!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τνστ΄) Περιτομή τού Κυρίου, Μ. Βασιλείου & Κυριακή προ των Φώτων! 01.01.2022-02.01.2022


Ο ΧΟΡΟΣ ΨΑΛΤΩΝ "ΝΑΞΙΟΙ ΜΕΛΙΣΤΕΣ"

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ!


Μελίσματα Ψαλτικής
Περιτομής τού Κυρίου - Μεγάλου Βασιλείου
Κυριακής προ των Φώτων
Ήχος Γ΄, Εωθινό Στ΄Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ...", "Ουκ επησχύνθη...": Κεκραγάριο και 2 στιχηρά τού Εσπερινού τής Δεσποτικής εορτής της Περιτομής τού Κυρίου. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας
β) "Εξεχύθη η χάρις..." Δοξαστικό των Αίνων τής εορτής τού Μεγάλου Βασιλείου. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
γ) "Επί σοι χαίρει...Την γαρ σην μήτραν..." Αντί τού Άξιον εστίν είς την Θεία Λειτουργία τού Μ. Βασιλείου.Μέλος Χαραλαμπου Παπανικολάου, Ήχος Πλ.α΄ Ψάλλουν Καρακαλλινοί Πατέρες.
δ) "Η όντως ειρήνη..." Στ΄Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Καρακαλλινοί Πατέρες.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!