Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Αναγγελία Θ΄ Διεθνούς Μουσικολογικού & Ψαλτικού Συνεδρίου του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας

Tὸ ἀνὰ τριετία συγκαλούμενο ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Θ΄ Διεθνὲς Συνέδριο, Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικό, μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ τετραήμερο, Πέμπτη ἕως Κυριακή, 28 Νοεμβρίου ἕως 1 Δεκεμβρίου 2024, στὴν Θεσσαλονίκη. Τὸ φετινό, ἔνατο κατὰ σειρά, Συνέδριο συγκαλεῖται σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Καὶ τὸ φετινὸ Συνέδριο διατηρεῖ τὸν καθιερωμένο ἀπὸ τὰ προηγούμενα Συνέδρια διττὸ χαρακτῆρα· ἐπιστημονικὸ - μουσικολογικὸ καὶ ψαλτικὸ - καλλιτεχνικό. Ὁ σχεδιασμὸς αὐτὸς χωράει ὅλους τοὺς ἐπιστήμονες καὶ ψάλτες-μουσικολόγους καὶ ὅλους τοὺς ψάλτες-καλλιτέχνες καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἐπιλογὴ Χορῶν Ψαλτῶν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

Θεματολογία
Kάτω ἀπ’ τὸν κεντρικὸ θεματικὸ ἄξονα «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», τὸ παρὸν συνέδριο θὰ ἔχει τὸ ἀκόλουθο θέμα:
«Σχολὲς / Σχολεῖα καὶ Πρόγραμμα / Διδασκαλία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Ψαλτικῆς Τέχνης»

Καλοῦνται οἱ ἐπιστήμονες μουσικολόγοι καὶ οἱ μουσικολογοῦντες ψάλτες νὰ συμβάλουν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου καὶ τὴν διασάφηση συγκεκριμένων ζητημάτων κατὰ τὶς ἀκόλουθες θεματικὲς πτυχές:

• Ἱστορία τῆς ψαλτικῆς διδασκαλίας· Σχολές, μέθοδοι διδασκαλίας, θεωρητικὲς συγγραφές.

• Διδακτικὴ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ συναφῆ μουσικοπαιδαγωγικὰ θέματα.

• Διδασκαλία καὶ διάδοση τῆς Ψαλτικῆς σὲ νέα πολιτιστικὰ περιβάλλοντα.

• Ἡ Ψαλτική, ἡ προσαρμογὴ καὶ ἡ διδασκαλία της, σὲ διάφορες γλῶσσες.

• Ἡ τεχνολογία στὴν ὑπηρεσία τῆς ψαλτικῆς διδασκαλίας.

• Ἀνάλυση, διδασκαλία καὶ παρουσίαση συνθέσεων.

• Σύγχρονη κατάσταση τῶν μουσικῶν-ψαλτικῶν καὶ βυζαντινομουσικολογικῶν σπου-δῶν· ἀποτίμηση καὶ προοπτικές.

Ὀργάνωση - Σχεδιασμός
Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Θεσσαλονίκη, τὸ τετραήμερο Πέμπτη ἕως Κυριακή, 28 Νοεμβρίου μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2024. Οἱ ἐπιστημονικὲς ἐργασίες θὰ διεξα-χθοῦν στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Ἱδρύματος «Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Ν. Πλαστήρα 65, 54250 Θεσσαλονίκη, +30 2310397800) κατὰ τὸ τριήμερο 28-30 Νοεμβρίου 2024, Πέμπτη ὣς Σάββατο, πρωὶ καὶ μεσημέρι. Ἡ ἐπίσημη ἔναρξη καὶ οἱ βραδυνὲς ψαλτικὲς ἐκδηλώσεις θὰ πραγματοποιηθοῦν σὲ έπιλεγμένους μνημειακοὺς ναοὺς τῆς πόλης τῆς Θεσσαλονίκης, ἀπὸ τὴν Πέμπτη 28 Νοεμβρίου ὣς τὴν Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου.

Ὁ σχετικὸς γενικὸς σχεδιασμὸς εἶναι ὁ ἀκόλουθος:

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024
- πρωὶ - μεσημέρι: ἔναρξη - προσφωνήσεις - εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
- βράδυ: κεντρικὴ ὁμιλία τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητῆ Γρηγορίου Στάθη καὶ ψαλτικὴ ἐκδήλωση μὲ τὸν Χορὸ Ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024
- πρωὶ - μεσημέρι: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
- βράδυ: ψαλτικὴ ἐκδήλωση (δύο-τρεῖς Χοροὶ Ψαλτῶν)

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024
- πρωὶ - μεσημέρι: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
- βράδυ: ψαλτικὴ ἐκδήλωση (δύο-τρεῖς Χοροὶ Ψαλτῶν)

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024
- πρωί: Ὄρθρος καὶ θεία Λειτουργία καὶ «μνημόσυνον πάντων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος εὐαρεστησάντων καὶ ψαλάντων τῷ Θεῷ καὶ τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ, ἐν ταῖς ἁγίαις ἐκκλησίαις, ἐν πόλεσι καὶ χωρίοις καὶ ἐρημίαις καὶ ἀσκητηρίοις καὶ ἁπανταχοῦ γῆς» ἱερουργοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου (δύο Χοροὶ Ψαλτῶν)
- βράδυ: ψαλτικὴ ἐκδήλωση (δύο-τρεῖς Χοροὶ Ψαλτῶν)

Πρόσκληση
Καλοῦνται οἱ ἐπιστήμονες - ἐρευνητὲς τῆς θεωρίας καὶ πράξεως τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, –πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι, μουσικολόγοι καὶ ψάλτες–, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ κάποια πτυχὴ τοῦ θέματος τοῦ Συνεδρίου, νὰ συμμετάσχουν στὸ Συνέδριο.

Συμμετοχή
Ἡ συμμετοχὴ ἀφορᾶ στὴν παρουσίαση ἐπιστημονικῆς ἀνακοινώσεως, διάρκειας 20 λεπτῶν τῆς ὥρας, κατὰ τὶς πρωϊνὲς καὶ μεσημεριανὲς θεματικὲς ἑνότητες.

Κατὰ τὶς μεσημεριανὲς συνεδριάσεις θὰ ὑπάρχει ἐπιπλέον ἡ δυνατότητα ἀναρτήσεως σχετικῶν πινάκων, δηλαδὴ φωτογραφιῶν σελίδων χειρογράφων – πινάκων θεωρητικῶν ζητημάτων – βιβλιογραφικῆς ἐνημερώσεως κ.ἄ. καθὼς καὶ παρουσιάσεως πρωτοτύπου ἠχητικοῦ ὑλικοῦ.
Καὶ βέβαια ζητεῖται συμμετοχὴ ψαλτῶν καὶ ἀκροατῶν: «δεῦτε οἱ φιλορρήμονες, πλῆθος τῶν μουσικῶν τε».

Γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις συμμετοχῆς χρειάζεται νὰ ὑποβληθεῖ στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ μέχρι 15 Αὐγούστου 2024 δήλωση μὲ τὴν σαφῆ διατύπωση τοῦ θέματος τῆς ἀνακοινώσεως καὶ περίληψη μέχρι 300 λέξεις, στὴν ἑλληνικὴ ἢ ἀγγλικὴ γλῶσσα, μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: conference@ibyzmusic.gr

Οἱ προτάσεις συμμετοχῶν θὰ ἀξιολογηθοῦν μέχρι τὴν 10η Σεπτεμβρίου ἀπὸ τὴν Ὀργανωτικὴ καὶ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή.

Ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ καὶ Ἀγγλική.

Κόστος συμμετοχῆς
Τὸ κόστος συμμετοχῆς γιὰ κάθε ὁμιλητὴ ὁρίζεται στὰ 50 εὐρώ. Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀδυνατεῖ νὰ καλύψει ὁποιαδήποτε περαιτέρω ἔξοδα, θὰ προτείνει ὅμως πιθανὲς ἐπιλογὲς διαμονῆς καὶ διατροφῆς σὲ εἰδικὲς γιὰ τοὺς συνέδρους τιμές.

Τρόπος πληρωμῆς
Τὸ κόστος συμμετοχῆς θὰ καταβληθεῖ σὲ τραπεζικὸ λογαριασμό, ὁ ὁποῖος θὰ σημειώνεται στὴν ἐπιστολὴ ἀποδοχῆς τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς τοὺς ὁμιλητές.

* * *

The IXth International Conference organized by the Institute of Byzantine Musicology will take place
this year in Thessaloniki on 28 November -1 December 2024 with the usual main theme “Theoria and Praxis of the Psaltic Art”, organized and executed in collaboration with the Holy Metropolis of Thessaloniki. This ninth conference, following suit with the previous eight, maintains its dual character emphasizing both musicological and psaltic /artistic aspects. This scheme allows for the call for papers inviting all scholars, chanters-musicologists and chanters-artists to participate, as well as the selection of about ten choirs from Greece and abroad.

theme
Under the fundamental thematic axis “Theoria and praxis of the Psaltic Art” the conference shall have the specified theme of
“Schools and Programme / Teaching of Byzantine Music ~ Psaltic Art”.
Hence, the scholarly musicologists and musicological chanters are kindly invited to contribute to the ongoing dialogue and clarification of particular issues according to the following thematic points:
• History of Psaltic Art teaching; Schools, teaching methods, theoretical treatises.
• Didactics of the Psaltic Art and related music-pedagogical topics.
• Teaching and spreading the Psaltic Art in new cultural environments.
• Psaltic Art, its adaptation and teaching, in various languages.
• Technology at the service of psaltic education.
• Analysis, teaching and presentation of psaltic compositions.
• Contemporary situation of music-psaltic and musicological studies; description, analysis and perspectives.

organization and schedule
The Conference will be held at the Confe-rence Center of the «Saint Gregorios Palamas» Institute of the Holy Metropolis of Thessaloniki (N. Plastira 65, 54250 Thessaloniki, +30 2310397800) during the three days, Thursday to Saturday, 28-30 November 2024, morning until noon, and the psaltic performances will take place in selected monumental churches of the city of Thessaloniki from Thursday 28 of November to Sunday 1 of December according to the following schedule:
Thursday, 28 November 2024
­Morning - noon: commencement - indivi-dual scientific announcements
­Evening: keynote speech by emeritus Professor Gregorios Stathis, and psaltic performance by “The Maestors of the Psaltic Art”
Friday, 29 November 2024
­Morning - noon: individual scientific announcements
­Evening: psaltic performance (two to three choirs)
Saturday, 30 November 2024
­Morning - noon: individual scientific announcements
­Evening: psaltic performance (two to three choirs)
Sunday, 1 December 2024
­Morning: Orthros and Divine Liturgy delivered by His Holiness the Metropolitan of Thessaloniki Filotheos (two choirs)
­Evening: psaltic performance (two to three choirs)

invitation and call for papers
Scholars and researchers in the fields of the theory and practice of the Psaltic Art, university instructors, musicologists and chanters involved in any area of the conference’s theme are invited to participate.

participation
Participation is possible either via the presentation of scientific announcements lasting 20 minutes during the morning sessions or short presentations lasting 10 minutes during the noon sessions. During the noon sessions the utilization of graphics, posters (i.e. photographs of manuscripts, tables of theoretical clarification, bibliographical information, etc.) is possible. Furthermore, the participation of chanters and musicians as auditors, as well as any interested in participating in the discussion groups of the Conference is highly encou-raged.

All types of participants must submit a re-gistration application. Please state clearly the title of the proposed announcement, as well as the types of presentation material that will be needed. The registration form must be received by the organizational committee by 15 August 2024 and may be submitted via e-mail:
conference@ibyzmusic.gr

To propose a paper please submit an abstract in Greek or English to a maximum of three hundred words and attach a short biographical note or very select CV. Decisions will be announced by 10 September 2024 by the organizational and program committee.
The official conference languages are Greek and English.

participation fee
The conference participation fee is fifty euros (50€) per participant. The organization is unable to cover any expenses, but it may be able to help with finding accommodation at special rates.
payment
Participation fees are transferred to the bank account, given in the notification email and approval letter.
Tel. & Fax (+30)210 3843545
Mob. Tel. (+30)6942576845
E-mail: conference@ibyzmusic.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.