Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

(Νέα έκδοση) Μοναστική Αποτύπωσις Ιερών Ακολουθιών 2022!

᾿Απὸ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» ἐξεδόθη τὸ πόνημα μὲ τίτλο «ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΣ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 2022», σελίδες 506, σχῆμα 14 Χ 21.

῾Η ἔκδοσι ἀπευθύνεται σὲ ὅσους σὲ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ γνωρίσουν τὴν μοναστηριακὴ λειτουργικὴ τάξι.

Περιέχει διατάξεις καὶ ὁδηγίες γιὰ τὴν τέλεσι τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν σύμφωνα μὲ τὸ μοναστηριακὸ τυπικό, καθὼς καὶ πλούσιο ὑλικὸ κατάλληλο γιὰ σειρὰ σχετικῶν μαθημάτων καὶ διαλέξεων τοῦ ἐνιαυτοῦ.

Βασίζεται κυρίως στὸ Τυπικὸ τῆς Λαύρας τοῦ ῾Αγίου Σάββα, συμ­πληρωματικὰ δὲ καὶ σὲ ἀρχαῖες λειτουργικὲς διατάξεις, σὲ τυπικὰ τοῦ ῾Αγίου Ὄρους (ἱερῶν μονῶν ῾Αγ. Παύλου, Ξενοφῶντος, Διονυσίου, Ξηροπο­τάμου, κ.ἄ.), καὶ στὴν σύγχρονη μοναστηριακὴ πρᾶξι.

῾Η Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις συντάσσεται ὑπὸ τοῦ Διονυσίου ᾿Ανατολι­κιώτου, δρος Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ᾿Αθηνῶν, τυπικολόγου – μουσικολόγου.

Τὸ ἔργο ἐνδιαφέρει ἐπίσης τοὺς μελετητὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ γενικῶς, καὶ εἰδικώτερα τὰ σύγχρονα ἱερὰ κοινόβια, κελλία, μοναστικὲς ἀδελφότητες καὶ ἡσυχαστήρια τοῦ νέου ἡμερολογίου, γιὰ τὴν ἀντιμετώ­πισι δυσκολιῶν τοῦ τυπικοῦ, καθὼς ὅλα τὰ παλαιὰ μοναστικὰ τυπικὰ γράφτηκαν κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο, ἐνῷ μετὰ τὴν διόρθωσι αὐτοῦ συχνὰ τυγχάνουν νέες περιπτώσεις, ἄγνωστες στὸ παρελθόν.

        ῾Η ἔκδοσι περιλαμβάνει·

        1) Χρονολόγιο διαφόρων γεγονότων καὶ ἱδρύσεως ἱ. μονῶν·

        2) Βασικὲς προϋποθέσεις Μοναστικῆς ῾Υποτυπώσεως·

        3) ῾Υποτύπωσι ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ ἄνευ ἑορταζομένου ἁγίου·

        4) ῾Υποτύπωσι ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ μετὰ ἑορταζομένου ἁγίου·

        5) Δήλωσι τοῦ κτητορικοῦ μνημοσύνου·

        6) ἀναλυτικὲς διατάξεις γιὰ ὅλες τὶς ἡμέρες τῶν μηνῶν·

        7) τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα γιὰ τὶς λειτουργίες τοῦ ἔτους·

        8) πλούσια σχόλια καὶ τυπικολογικὲς παρατηρήσεις.

Περιγράφονται ἀναλυτικῶς κάπου 40 ἀγρυπνίες, προβλέπεται ἡ δυνα­τότης τελέσεως ἄλλων 40 περίπου, προεφέρεται πλῆρες τυπικὸ γιὰ 20 ἑόρτιες ἀκολουθίες ἐκτὸς τῶν μηναίων, καὶ ὑπάρχουν γύρω στὶς 15 ἀνα­πληρώσεις ἀκολουθιῶν.

᾿Ιδιαιτέρως σημειώθηκαν οἱ ἀγρυπνίες καὶ οἱ ἄλλες ἑόρτιες μνῆμες ἁγί­ων κατὰ τὴν μεγ. Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πεντηκοστάριο.

Σημειώνονται ἐπίσης ὁ μικρὸς ἑσπερινὸς στὶς ἀγρυπνίες, διατάξεις ἀπὸ τὴν στουδιτικὴ καὶ τὴν ἀθωνικὴ παράδοσι, ἡ τάξι τῶν ἑορτίων κολλύβων, ποικίλα σπάνια κοινωνικά, ἐλλείποντες ὕμνοι, λειτουργικὲς διευκρινίσεις, καὶ διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.

Διαχωρίζεται μὲ σαφήνεια ἡ μοναστηριακὴ ἀπὸ τὴν ἐνοριακὴ τάξι, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ἡ σύγχυσι ποὺ παρατηρεῖται σὲ νεώτερα κείμενα.

«ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΣ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 2022»σελίδες 506σχῆμα 14 Χ 21. 

Τιμὴ 25€.

Τηλέφωνον παραγγελιῶν: (+30) 698 746 3538

Κεντρικὴ διάθεσις· ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Χαβρίου 3, Τ.Κ. 10562 Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. (+30) 210-322.4819


Πληροφορίες γιὰ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» στὸ ἱστολόγιον· https://seminaria-typikon.blogspot.com/ — Δ/νσις ἠλ. ἐπικοινωνίας email: setgv01@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.