Κυριακή 19 Απριλίου 2020

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη εορτή τού Πάσχα, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου!


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἔφθασε καί πάλι τό Ἅγιο Πάσχα, αὐτή ἡ «ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων» καθώς ψάλλει καί ὁ ἱερός Δαμασκηνός. Ὁ δέ Θεῖος Χρυσόστομος πανηγυρικώτατα διακηρύττει, ὅτι ἡ πανεορτή αὐτή δέν εἶναι μόνο γιά τήν γῆ, ἀλλά καί γιά τόν ουρανό. Καί συνεχίζει «Σήμερα στήν γῆ χαρά, σήμερα στόν ουρανό χαρά! Σήμερα χαίρονται Ἄγγελοι καί Ἀρχάγγελοι»!
Καί ἐμεῖς, συνεπαρμένοι ἀπό τό ἐξαίσιο θαῦμα τῆς χαρμονικῆς αὐτῆς πανηγύρεως καί συναγαλλόμενοι με ὅλη τήν κτίσῃ, ὑμνοῦμε καί δοξάζομε Χριστοῦ τήν Άνάσταση. Ὁ Ιωσήφ Βρυένιος λέγει ὅτι «Ὁ Κύριος μας μέ τήν Ἁγία του Ἀνάσταση ἔσωσε τά οὐράνια, τά ἐπίγεια καί τά καταχθόνια». Καί θεωρεῖ τό Πάσχα ὡς «ἀναψυχήν ψυχῶν, χαρμονήν Ἀγγέλων, Ἁγιασμόν σωμάτων, φωτισμόν ὀφθαλμῶν, ζεστασιά, εἰρήνη, χαρά».
Ροές πληρωθικές καί ἀνεξάντλητες διαχρονικῶν θείων δωρεῶν καί εὐλογιῶν, ἦλθαν στήν γῆ μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιατί, μέ τό ὑπέρλαμπρο αὐτό θαῦμα, ὁ Κύριος τῶν κυριευόντων συνέτριψε τίς δυνάμεις τοῦ σκότους καί ἵδρυσε τήν Ἀγία μας Ἐκκλησία, πού εἶναι ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας μας. Ἔτσι, ὅπως παρατηρεῖ καί ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κωσταντίας Κύπρου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, αὐτός ὁ καινούργιος οὐρανός, γίνεται ἀκόμα ὡραιότερος οὐρανός μέ τήν Ἀνάσταση.
Ἰδιαίτερη ἔμφαση δίνει καί ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στό γεγονός αὐτό. Γι' αὐτό καί στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, πού εἶναι ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, ἐπικεντρώνεται στήν ἐξιστόρηση, ὡς ἱστορικός πού εἶναι, ὅσων γεγονότων εἶχαν συμβεῖ, στήν Ἱερουσαλήμ καί εἶχαν σχέση μέ τήν ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τό ἀποστολικό αὐτό κείμενο, μᾶς δίνει τήν μαρτυρία, ὅτι ὁ Κύριός μας, μετά τήν Ἀνάστασή Του παρουσίασε τόν ἑαυτό Του στούς Ἀποστόλους ζωντανόν. Καί ἔδωσε πολλές ἀποδείξεις ὅτι ἤταν πραγματικά ζωντανός. Ἐπί σαράντα δέ ἠμέρες παρουσιαζόταν σ' αὐτούς καί τούς ἐδίδασκε περί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τά θεόπνευστα αὐτά λόγια ἐπιβεβαιώνουν τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Τήν ἀλήθεια αὐτή διασαλπίζουν καί οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ σέ διάφορα πρόσωπα καί σέ διαφόρους τόπους, ὅπως στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στίς Μυροφόρες, στήν Μαρία τήν Μαγδαληνή στόν Απόστολο Πέτρο, στήν θάλασσα τῆς Τιβεριάδας, στόν Λουκᾶ καί στόν Κλεόπα εἰς Ἐμμαούς, κ.λ.π.
Ὁ Ἀναστημένος Ἀρχηγός τῆς πίστεώς μας με αὐτά τά σημεῖα ἀποδεικνύει περίτρανα τήν ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσεως Του καί τῆς πίστεώς μας. Καί τά θεῖα λόγια τοῦ σημερινοῦ ἀποστολικοῦ λόγου, ἀποτελοῦν ἀδιάσειστες καταθέσεις ὅτι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Θαυμάζουμε ὄντως τήν ἀνεξάντλητη Θεία φιλανθρωπία καί συγκατάβαση. Γιατί βλέπουμε, ὅτι ὁ Ἀναστημένος Κύριός μας καταδέχεται καί πάλι μετά ἀπό τήν Ἀνάστασή Του νά ἐμφανισθεῖ στούς Μαθητές Του. Καί αὐτό γίνεται γιά νά τούς στηρίξει στήν πίστη καί νά τούς ἐνθαρρύνει καί βέβαια μαζί με αὐτούς καί ὅλους ἐμᾶς.
Ἀκόμα ἡ πασχαλινή σημερινή ἀποστολική περικοπή, μᾶς διέσωσε καί τά τελευταῖα λόγια πού εἶπε ὁ Κύριός μας, ὅταν βρισκόταν σωματικά στήν γῆ, λίγο πρίν ἀπό τήν Ἀνάληψή Του. Μᾶς μίλησε γιά τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί γιά τήν δύναμη πού θἀ ἔπαιρναν οἱ Μαθητές Του ἀλλά καί ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό Αὐτόν Τόν Παράκλητο. Καί ἀναφέρεται τό ἀποστολικό αὐτό ἀνάγνωσμα στά γεγονότα αὐτά, γιατί αὐτά ὅλα, προέκυψαν ὡς δῶρα τῆς Ἀναστάσεως καί ὡς συνέχεια αὐτῆς.
Νικητής αἰώνιος κατά τοῦ θανάτου, κατά τοῦ διαβόλου καί τοῦ κάθε κακοῦ ἔργου ἀνεδείχθη ὁ Λυτρωτής μας Χριστός, με τήν Ἀνάστασή Του. Καί ἀέναα, διαχρονικά, μᾶς δίνει τήν ἀληθινή ζωή, ἀνασταίνει ὅσους εἶναι πνευματικά νεκροί. Φθάνει νά μετανοοῦν.
Ἐλευθερώνει τόν άνθρωπο ἡ Ανάσταση ἀπό κάθε πνευματική δουλεία καί τοῦ δίνει τήν δυνατότητα νά ἐνσωματώνεται στό Ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, νά γίνεται ὁ κατά Θεόν ἄνθρωπος. Ἄνθρωπος, πού ἤδη ἀπό τήν ζωή αὐτή θά βιώνει τήν αἰώνια πανευτυχία τῆς Θείας Βασιλείας.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου μᾶς καλεῖ σέ μιά νέα, ἀναστημένη ζωή. Καί ὅπως λέγει ὁ Ἱερός Γρηγόριος Νύσσης, τό ζητούμενο εἶναι «εἰς βίος ἕτερος». Δηλαδή ἕνα καινούργιο εἶδος ζωῆς, ζωῆς μέ ποιότητα. Σ΄ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν ζωή μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. Καί ὁ Θεῖος Παύλος γράφει: «Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν, ἔτσι καί ἐμεῖς νά ἀναστηθούμε πνευματικά. Ζώντας ζωή νέα, ζωή κατά Χριστόν». Τό ὁλόφωτο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως καί ὁ ἄδειος Πανάγιος Τάφος μᾶς φανερώνουν τά μεγέθη τῆς Θείας παντοδυναμίας καί τῆς Θείας Ἀγάπης. Γι' αὐτό ἅς βασιζόμαστε καί ἅς μένουμε σ' αὐτά τά μεγέθη.
Ἀδελφοί μου,
Τό φετινό Πάσχα τό βιώνουμε μέ ἕνα ἐντελῶς διαφορετικό, θά ἔλεγα πρωτόγνωρο, τρόπο. Γιά πρώτη φορά στήν νεώτερη ἱστορία ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως δέν θά πραγματοποιηθεῖ σέ ἐξέδρα τοποθετημένη στόν περίβολο τοῦ Ναοῦ. Ὁ Ἐπίσκοπος καί οἱ Ἱερεῖς δέν θά προσφέρουν στό «Δεῦτε λάβετε φῶς…» τό Άγιο Φῶς στίς ἑκατοντάδες καί χιλιάδες τοῦ λαοῦ. Δέν θά ψάλουμε ὅλοι μαζί τόν πανηγυρικό καί νικητήριο παιᾶνα μας «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν…» ἀσπαζόμενοι ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί σχηματίζοντας τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ μέ τίς λαμπάδες μας. Δέν θά μετάσχουμε στήν πνευματική πανδαισία τῆς Πασχάλιας Θείας Λειτουργίας μετέχοντας μέ χαρά καί δέος στό Ποτήριο τῆς ζωῆς. Ὁ πόνος μας γι' αὐτό εἶναι ὅχι ἁπλῶς μεγάλος, ἀλλά ὀδυνηρός καί αἱματηρός. Αὐτή ὅμως ἡ πίκρα μπορεὶ νά μετατραπεῖ σέ γλυκύτητα χάρι στήν μεταμορφωτική δύναμη πού μᾶς παρέχει ἡ Ἀγία μας Ἐκκλησία. Μπορεῖ νά μᾶς δοθεῖ ἡ χρυσή καί εὐλογημένη εὐκαιρία τό φετινό Πάσχα νά τό ζήσουμε οὐσιαστικότερα καί βαθύτερα. «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» ὅπως ἦταν οἱ μαθητές τότε «συνηγμένοι διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων» καί ἐμεῖς σήμερα θά τελέσουμε τήν Θεία Λειτουργία ἐξαιτίας ἑνός ἄλλου φόβου. Τοῦ φόβου τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ πού εὐδοκιμεῖ ὅταν ὑπάρχει συγχρωτισμός καί συνάθροιση ἀνθρώπων. Ἄς ἐπικοινωνήσουμε λοιπόν ἀπόψε ὅλοι πνευματικά καί προσευχητικά με τήν βεβαία πίστη ὅτι ἀνάμεσά μας εἶναι ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας, γεγονός πού ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη ἐγγύηση γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς μας.
Ἡ ἐλπιδοφόρα καί πάντοτε ἰσχύουσα καί πραγματοποιούμενη Θεία ὑπόσχεση τοῦ Θεανθρώπου «Ἰδού ἐγώ μεθ' ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος», μᾶς προσφέρει τήν μοναδική ἐλπίδα καί μᾶς δίνει τήν πλήρη βεβαιότητα ὅτι στόν πολυπαθῆ αὐτό βίο μας δέν εἴμαστε μόνοι μας. Πλάι μας βρίσκεται ὁ Ἀναστημένος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Καί μᾶς στηρίζει, μᾶς θεραπεύει τά πάθη τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, μᾶς ἀγκαλιάζει καί μᾶς ἁγιάζει.
Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως, ἰδιαιτέρως δέ πρός τούς ἀδελφούς μας τούς ἀσθενεῖς καθώς καί τούς δοκιμαζομένους ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια, τούς ἀποδήμους ἤ τούς ταξιδεύοντες στίς θάλασσες, τούς ἐγγύς καί μακράν καί τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς  Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους τό φετινό Πάσχα ὁ καθένας μας νά βρεῖ τήν προσωπική του πνευματική ἀνάσταση!
Σᾶς καλῶ λοιπόν τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως στίς δώδεκα τά μεσάνυχτα ὅταν θα ἀκούσετε τίς καμπάνες νά ἠχοῦν χαρμόσυνα νά ψάλλετε ὅλοι στό σπίτι σας δυνατά καί πανηγυρικά τό «Χριστός Ἀνέστη…». Ἔτσι θά πάρουμε ὅλοι μας δύναμη ἀπό τόν Ἀναστάντα Κύριό μας, γιά νά συνεχίσουμε μέ αἰσιοδοξία τόν δύσκολο ἀγῶνα μέχρι τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό τήν παροῦσα δοκιμασία.

 Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί μου!

Ὁ Ἐπίσκοπός σας 

 Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.