Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Εγκύκλιος Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας για τον νέο Κορωνοϊό (Covid-19)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

      Ἐν Νάξῳ  τῇ 11ῃ Μαρτίου 2020

Πρός 
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς 
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας 
Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Μέ ἀφορμή τὶς ἐξελίξεις στό θέμα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (2019-nCov), ὁ ὁποῖος ἤδη ἔχει ἐμφανιστεῖ καί στή χώρα μας, αἰσθανόμενοι τό μέτρο τῆς εὐθύνης πού μᾶς ἀναλογεῖ, θεωροῦμε ἀναγκαῖο ὡς Ἱερὰ Μητρόπολη νὰ προβοῦμε στὴν λήψη μέτρων ἀντιμετώπισης τῆς ἐξάπλωσης αὐτοῦ καθὼς ἡ ἐπικινδυνότητα σχετικὰ μὲ τὸν συγκεκριμένο ἰὸ βρίσκεται ἀκριβῶς στὴν εὐκολία μὲ τὴν ὁποία αὐτὸς μεταδίδεται ἀπὸ ἄτομο σὲ ἄτομο. 

Ὡς ἐκ τούτου καί μέχρι οἱ συνθῆκες νά τό ἐπιτρέψουν: 

α) Ἀναστέλλονται ὅλες οἱ πνευματικοῦ περιεχομένου συνάξεις ὅπως, ὁμιλίες, Κατηχητικὰ Σχολεῖα, Σχολὲς Γονέων καὶ Σχολὲς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, νεανικὲς συντροφιές, κύκλοι Ἁγίας Γραφῆς, ἑσπερινὰ κηρύγματα καὶ παντός εἴδους ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες πού πραγματοποιοῦνται σὲ κλειστοὺς χώρους. 

β) Καλοῦμε ὅλους ὅσοι ἀνήκουν στὶς λεγόμενες ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες δηλαδή, ἡλικιωμένοι, ἄνθρωποι μὲ χρόνια νοσήματα (ὅπως καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, ἀναπνευστικὲς ἀνεπάρκειες, διαβητικοί, καθὼς καὶ καρκινοπαθεῖς ἢ ἔχοντες ἐξασθενημένο ἀνοσοποιητκὸ σύστημα), νὰ ἀποφύγουν κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐξάρσεως τοῦ φαινομένου, τὴν συμμετοχή τους στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες πού τελοῦνται τὶς ἡμέρες αὐτές. 

γ) Ἄτομα τά ὁποῖα παρουσιάζουν ὕποπτα συμπτώματα κρυολογήματος (πονόλαιμος, ξηρός βήχας, πυρετός, δύσπνοια,), ἐπίσης νά ἀπέχουν ἀπό τίς Ἱερὲς Ἀκολουθίες. 

δ) Στά παγκάρια ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν πρέπει νὰ τοποθετηθοῦν ἄμεσα δοχεῖα μέ ἀντισηπτικό ὑγρό, προκειμένου οἱ πιστοί, κατά τήν εἴσοδο καί ἔξοδό τους, νά ἀπολυμαίνουν τά χέρια τους. 

ε) Οἱ Ἱερὲς Εἰκόνες πού τίθενται σε προσκύνηση, νά καθαρίζονται ἀπό τούς ὑπευθύνους νεωκόρους τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τη διάρκεια τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα μέ οἰνόπνευμα ἢ ἀντισηπτικὸ ὑγρὸ. 

Γενικότερα καὶ σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπογραμμίζεται ὅτι: 

1. Πλένουμε τά χέρια μας τακτικά μέ σαπούνι. ΜΗ τοποθετείτε τά χέρια σας σέ σημεῖα τοῦ προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα,) προτού πλύνετε τά χέρια καλά. 

2. Χρησιμοποιοῦμε εἰδικὰ ἀντισηπτικὰ μὲ οἰνόπνευμα (ἀλκοολούχα). 

3. Ἐάν ἔχουμε βήχα ἤ πυρετό, ἐπικοινωνοῦμε τηλεφωνικά μέ τόν ἰατρό μας καί δέν μεταβαίνουμε ἀμέσως στό ἰατρεῖο ἤ τό νοσοκομεῖο. 

4. Τηροῦμε ἀποστάσεις ἔναντι ὅσων παρουσιάζουν συμπτώματα. 

5. Διατηροῦμε καθαρές τίς ἐπιφάνειες καί ἀερίζουμε ἐπαρκῶς τίς οἰκίες, τούς χώρους ἐργασίας καί τούς Ἱερούς Ναούς. 

6. Ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, καλό εἶναι νά ἀποφεύγουν προσωρινά τούς χώρους μαζικῆς συναθροίσεως, καθώς καί τούς ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἀδελφῶν μας. 

Ὡς ἐλάχιστος Ἐπίσκοπός της Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατὰ τὴν φετινὴ χρονιὰ σᾶς μεταφέρω τὴν στοργὴ καὶ στήριξή Της μὲ τὴν σαφῆ καὶ κατηγορηματικὴ δήλωση ὅτι κανένας κίνδυνος δέν προκύπτει ἀπό τόν τρόπο μετάδοσης τῆς Θείας Εὐχαριστίας καθώς τό Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι πηγή ζωῆς, χάριτος καί εὐλογίας. Ἡ Ἐκκλησία μας κοινωνεῖ τοὺς πιστοὺς μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐδῶ καὶ αἰῶνες χωρίς ποτέ νά ὑπάρξει τό παραμικρό φαινόμενο μετάδοσης ἀσθενείας ἀκόμα καί στίς ἐποχές πού οἱ κοινωνίες μαστίζονταν ἀπό φοβερές λοιμώδεις ἀσθένειες. 

Διευκρινίζουμε τέλος ὅτι οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (Ὄρθροι, Ὧρες, Ἑσπερινοὶ, Ἀπόδειπνα, Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες, Χαιρετισμοί, Κατανυκτικοί Ἑσπερινοὶ) καθὼς καὶ οἱ Θεῖες Λειτουργίες τῶν Κυριακῶν, θά τελοῦνται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς κανονικά. 

Οἱ ἀνωτέρω ὁδηγίες δέν ἀποτελοῦν προϊόν φόβου ἤ πανικοῦ καθώς ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας πιστεύουμε ἀπόλυτα στήν προστασία, τήν πρόνοια καί τήν φροντίδα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ διότι «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα», ἀλλά συμπόρευση μέ τήν γενικότερη προσπάθεια πρόληψης καί ἀντιμετώπισης τοῦ φαινομένου ἐξάπλωσης καὶ διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ. 

Ἐμπιστευόμενοι τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἀκολουθοῦντες τίς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων, εἶμαι βέβαιος ὅτι τό φαινόμενο θά ἀντιμετωπιστεῖ καί ἡ δοκιμασία αὐτή θά ξεπεραστεῖ. 

Εὔχομαι σέ ὅλους καλό ὑπόλοιπο Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ ἐν ὑγιείᾳ ψυχῆς καὶ σώματος ἂς ἀξιωθοῦμε νὰ προσκυνήσουμε καί τὴν Ἁγίαν Ἀνάστασιν. 

Μέ πολλές πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ, 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.