Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

(English translation) Έναρξη Εγγραφών Διαδικτυακού σεμιναρίου "Τά ὑπερφυῆ σιωπῇ χρή τιμᾶσθαι" από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτη Νεοχωρίτη (Σύνδεσμος εγγραφής)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Τὰ ὑπερφυῆ σιωπῇ χρὴ τιμᾶσθαι»

Ὁ Σύλλογός
 Λόγιας Ἐξωτερικῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς προβαίνει στὴν ὑλοποίηση τοῦ προαναγγελθέντος σεμιναρίου, μὲ κεντρικὸ θέμα: «Εἰσαγωγή στὴν ἔκφραση τῆς πατρῷας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς» καὶ διδάσκοντα τὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

Διὰ τοῦ σεμιναρίου αὐτοῦ, ἐπιδιώκεται ἡ προσέγγιση ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων ποὺ ὁδηγοῦν στὴ βελτίωση τῆς ἔκφρασης καὶ τοῦ προσανατολισμοῦ τῶν συμμετεχόντων στὴ λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, μὲ παράλληλη ἀναφορὰ στὴ μεθοδική τους διδασκαλία.

Α’ ΚΥΚΛΟΣ | 18 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2021

Τρόπος διεξαγωγῆς

Τὸ σεμινάριο θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐξ ἀποστάσεως, μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας Zoom.
Θὰ διεξαχθεῖ στὴν ἑλληνικὴ μὲ παράλληλη διερμηνεία στὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴ ρουμανικὴ γλῶσσα.

Ἡμερομηνίες καὶ ὧρες διεξαγωγῆς

Ὁ Α’ κύκλος τοῦ παρόντος σεμιναρίου διαρθρώνεται σὲ 5 μαθήματα. Πιὸ συγκεκριμένα, οἱ ἡμερομηνίες καὶ ὧρες διεξαγωγῆς τους διαμορφώνονται ὡς ἑξῆς:

Τρίτη 18 Μαΐου | 20:00
Τετάρτη 19 Μαΐου | 20:00
Τετάρτη 26 Μαΐου | 20:00
Πέμπτη 27 Μαΐου | 20:00
Τετάρτη 2 Ιουνίου | 20:00

Ἡ ἐλάχιστη διάρκεια κάθε μαθήματος θὰ εἶναι οἱ 3 ὧρες.

Ὡστόσο, οἱ συμμετέχοντες πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι εἶναι στὴ διακριτικὴ εὐχέρεια τοῦ διδάσκοντος Πρωτοψάλτου ἡ παράταση τοῦ χρόνου τῶν μαθημάτων, ἐὰν καὶ ἐφόσον αὐτὸ χρειαστεῖ.

Ἐπιπρόσθετα, ὑπάρχει ἡ πιθανότητα προσθήκης συμπληρωματικοῦ μαθήματος, χωρὶς ἐπιπλέον οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση, μὲ πιθανὴ ἡμερομηνία πραγματοποίησής του τὴν Πέμπτη 3 Ιουνίου.Κόστος συμμετοχῆς

Ἡ τιμὴ συμμετοχῆς στὸν Α’ κύκλο ἀνέρχεται στὰ 90€.

*Σημειώνεται ὅτι, οἱ οἰκονομικὲς συνδρομὲς τῶν συμμετεχόντων, μετὰ τὴν κάλυψη τῶν λειτουργικῶν ἐξόδων τοῦ σεμιναρίου, θὰ διατεθοῦν πρὸς ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τοῦ συλλόγου.

Αἴτηση - Ὄροι συμμετοχῆς

Τὸ παρὸν σεμινάριο διαρθρώνεται σὲ κύκλους μαθημάτων.

Ἡ συμμετοχὴ σὲ κάθε ἑπόμενο κύκλο προϋποθέτει τὴν παρακολούθηση τῶν μαθημάτων τοῦ προηγουμένου.

Οἱ συμμετέχοντες ὀφείλουν νὰ παρακολουθοῦν μὲ συνέπεια τὰ σεμιναριακὰ μαθήματα σεβόμενοι τοὺς ὄρους συμμετοχῆς.

Θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Προθεσμία ὑποβολῆς αἰτήσεων: Κυριακὴ 16 Μαΐου 2021


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Email: webinars@melos.gr
Τηλ:+30 6987016439 | +30 6946827356


WEBINAR

“The supernatural silence is to be honoured“


We are approaching the realisation of the seminar previously announced by our Association, with the central theme: ''Introduction to the Performance of our Ancestral Ecclesiastical Music'', led by the Archon Protopsaltis of the Holy Great Church of Christ, Mr Panagiotis Neochoritis.

This seminar will demonstrate all those elements which contribute to the optimal expression and orientation of participants in the worship of the Eastern Orthodox Church, along with the methodical teaching of those elements.

CYCLE I | 18 May – 2 June 2021

Modus Operandi

The seminar will be conducted remotely, by way of the electronic platform, Zoom.
It will be in Greek with simultaneous translation in English & Romanian.

Times and Dates of Sessions

Cycle 1
of the Seminar is structured in 5 sessions, taking place on the following dates and times:

Tuesday 18 May 2021 | 20:00
Wednesday 19 May 2021 | 20:00
Wednesday 26 May 2021 | 20:00
Thursday 27 May 2021 | 20:00
Wednesday 2 June 2021 | 20:00

The minimum duration of each session will be 3 hours.

However, participants should be aware that the duration of sessions may be extended at the discretion of the Protopsaltis, as necessary. In addition, there is the possibility of running an additional session, without further financial burden, on 3rd of June.Cost of Participation

The fee for participation in Cycle 1 is 90€.

Note: The financial contribution of the participants, after covering the operating expenses of the seminar, will be allocated exclusively to supporting the work of the Association.

Application – Terms of Participation​

The seminar is structured in cycles of sessions. Participation in each subsequent cycle presupposes attendance at the previous one.

Participants must abide by the Terms of Participation.

Participants will be provided with certificates of attendance.

Deadline for submission of applications: Sunday 16 May 2021


Contact information:
Email: Webinars@melos.gr
Tel:+30 6987016439 | +30 6946827356

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.