Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

Τα ψαλλόμενα Κοντάκια του όλου Ενιαυτού

Τά ψαλλόμενα Κοντάκια τού όλου Ενιαυτού, είναι κατά περίοδον, τά κάτωθι :


α) Από τίς 24 Αυγούστου μέχρι τίς 6 Σεπτεμβρίου, τό « Ιωακείμ καί Άννα ».

Παρεμπιπτόντως : 
1) Στίς 31 Αυγούστου, τό « Τήν Θεοδόχον γαστέρα Σου Θεοτόκε ».
2) Τήν 1 Σεπτεμβρίου ( Εορτή τής Ινδίκτου ), τό « Ο τών αιώνων Ποιητής καί Δεσπότης ».
3) Τήν 7 Σεπτεμβρίου ( Παραμονή τού Γεννεσίου τής Θεοτόκου ), τό προεόρτιον « Η Παρθένος σήμερον καί Θεοτόκος Μαρία ».
β) Τήν 13 Σεπτεμβρίου ( Εορτή τών Εγκαινίων ), τό « Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία ». 
γ) Τήν 14 Σεπτεμβρίου ( Εορτή τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού ) καί μέχρι τήν απόδοση τής Εορτής ( 21 Σεπτεμβρίου ), τό « Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ 
εκουσίως ».
δ) Από τίς 22 Σεπτεμβρίου μέχρι τίς 7 Νοεμβρίου, τό « Προστασία τών Χριστιανών ». 
ε) Από τίς 8 Νοεμβρίου καί μέχρι τήν απόδοση τής Εορτής τών Εισοδίων, τό « Ο καθαρώτατος ναός ».
Παρεμπιπτόντως, εάν η παραμονή τής Εορτής τών Εισοδίων τύχει Κυριακή τό προεόρτιον « Ευφροσύνης σήμερον ». 
στ) Από τίς 26 Νοεμβρίου μέχρι τίς 24 Δεκεμβρίου, τό « Η Παρθένος σήμερον, τόν προαιώνιον Λόγον ».
Παρεμπιπτόντως, τήν 9 Δεκεμβρίου ( Συλλήψεως τής Αγίας Άννης ), τό « Εορτάζει σήμερον η οικουμένη ».
ζ) Τήν 1 Ιανουαρίου, τό « Ο τών όλων Κύριος περιτομήν υπομένει».
η) Από τίς 2 Ιανουαρίου, μέχρι τήν παραμονή τών Θεοφανείων, τό προεόρτιον « Εν τοίς ρείθροις σήμερον τού Ιορδάνου ».
θ) Τήν 6 Ιανουαρίου ( Εορτή τών Θεοφανείων ) καί μέχρι τήν απόδοση, τό « Επεφάνη σήμερον ». 
ι) Από τίς 15 Ιανουαρίου μέχρι τίς 1 Φεβρουαρίου, τό « Ο μήτραν παρθενικήν ».
ια) Τήν παραμονή τής Υπαπαντής, τό προεόρτιον « Ουράνιος χορός ».
ιβ) Τήν περίοδο τού Τριωδίου, μέχρι τήν Κυριακής τής Τυρινής ( πλήν Κυριακών ), εφ’ όσον ψάλλεται Μεγάλη Δοξολογία καί έχει αποδοθεί η εορτή 
της Υπαπαντής, ψάλλεται τό « Προστασία τών Χριστιανών » . 
Εάν όχι, ψάλλεται τό τής εορτής.
ιγ) Τά Σάββατα τών Νηστειών ( εκτός τού Λαζάρου καί τού Ακαθίστου ) ψαλλομένης Μεγάλης Δοξολογίας, τό « Προστασία τών Χριστιανών ».
ιδ) Τίς Κυριακές τών Νηστειών ( πλήν τών Βαϊων ), ψάλλεται τό « Τή υπερμάχω ». 
Τήν Ε΄. Κυριακή, εάν μέν έχει αποδοθεί ο Ευαγγελισμός, ψάλλεται τό « Προστασία τών Χριστιανών ».
ιε) Τό Σάββατο τού Λαζάρου, τό « Η πάντων χαρά ».
ιστ) Τήν Κυριακή τών Βα`ί`ων, τό « Τώ θρόνω εν ουρανώ ».
ιζ) Τήν Μεγάλη Πέμπτη, τό « Τόν άρτον λαβών εις χείρας ο προδότης ».
ιη) Τό Μέγα Σάββατο, τό « Τήν άβυσσον ο κλείσας ».
ιθ) Από τήν Κυριακή τού Πάσχα καί μέχρι τήν απόδοση, τό « Ει καί εν τάφω κατήλθες Αθάνατε ».
Παρεμπιπτόντως : 
1) Τήν Κυριακή τού Θωμά, τό « Τή φιλοπράγμονι δεξιά ».
2) Τήν Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής, τό « Τής Εορτής τής Νομικής ».
κ) Τήν Πέμπτη τής Αναλήψεως καί μέχρι τήν απόδοση, τό « Τήν υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν ».
κα) Από τήν Κυριακή τής Πεντηκοστής καί μέχρι τήν απόδοση, τό « Ότε καταβάς ».
κβ) Τήν Κυριακή τών Αγίων Πάντων, τό « Ως απαρχάς τής φύσεως ».
κγ) Από τή Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τών Αγίων Πάντων, μέχρι τίς 26 Ιουλίου, τό « Προστασία τών Χριστιανών ».
Παρεμπιπτόντως, τήν 2 Ιουλίου, τό « Περιβολήν πάσι πιστοίς αφθαρσίας ».
κδ) Από τίς 27 Ιουλίου καί μέχρι τήν απόδοση τής Εορτής τής Μεταμορφώσεως, τό « Επί τού όρους μετεμορφώθης ».
Παρεμπιπτόντως, τήν 1 Αυγούστου, εάν τύχει Καθημερινή τό « Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ εκουσίως ».
Εάν όμως τύχει Κυριακή, τό « Επί τού όρους μετεμορφώθης ».
κε) Τήν παραμονή τής Κοιμήσεως, τό « Τή ενδόξω μνήμη Σου ». 
κστ) Τήν 15 Αυγούστου ( Εορτή της Κοιμήσεως ) καί μέχρι τήν απόδοση, τό « Τήν εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον ».

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Α΄. : Στίς Καθημερινές Λειτουργίες ( εξαιρουμένων τών προεορτίων καί μεθεόρτων ημερών τών Δεσποτικών καί Θεομητορι-κών Εορτών ), τά 
ψαλλόμενα Κοντάκια, καθορίζονται ως εξής :

1) Δευτέρα : Τό « Αρχιστράτηγοι Θεού ».
2) Τρίτη : Τό « Προφήτα Θεού καί Πρόδρομε ».
3) Τετάρτη – Παρασκευή : Τό « Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ ».
4) Πέμπτη : Τό « Τούς ασφαλείς καί θεοφθόγγους κήρυκας ».
5) Σάββατο : Τό « Ως απαρχάς τής φύσεως ».
6) Σάββατο τών Ψυχών : Τό « Μετά τών Αγίων ανάπαυσον Χριστέ ».

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Β΄. : 

1) Εάν η Εορτή τού Ευαγγελισμού, τύχει τό Σάββατο τού Λαζάρου ή τήν Κυριακή τών Βα`ί`ων ή τίς 4 πρώτες ημέρες τής Μεγάλης Εβδομάδος, 
Κοντάκιο ψάλλεται, τό « Τή Υπερμάχω ».
2) Εάν τύχει τήν Κυριακή τού Πάσχα ή οποιαδήποτε ημέρα τής Διακαινησίμου, τό « Ει καί εν τάφω κατήλθες Αθάνατε ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.