Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (νδ΄) Κυριακή της Πεντηκοστής

Μελίσματα Ψαλτικής Σαββάτου προ της Πεντηκοστής
καί Κυριακής της Πεντηκοστής 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
Σάββατο προ της Πεντηκοστής
α) "Θρηνώ και οδύρομαι...", Δοξαστικό των Εσπερίων Σαββάτου προ της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου π. Γεώργιος Τσέτσης καί ο Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνας Πετραλώνων κ. Δανιήλ Καραμπάσης.
β) "Ως άνθος μαραίνεται..." Δοξαστικό των Αίνων Σαββάτου προ της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης κ. Βασίλειος Λιάκος.
γ) "Μακάριοι ους εξελέξω...". Κοινωνικό του Σαββάτου προς της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο Αιδεσ. Πρωτ. π. Νικόλαος Λαζαρόπουλος.
Κυριακή της Πεντηκοστής
Εσπερινός
δ) "Κυριε εκέκραξα...", "Πεντηκοστή εορτάσομεν..." Κεκραγάριο και στιχηρό Ιδιόμελο των εσπερίων της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.
ε) "Πάντα χορηγεί..." Στιχηρό ιδιόμελο των εσπερίων της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ψάλλει η Γερόντισσα Μαριάμ.
στ) "Δεύτε λαοί τὴν τρισυπόστατον Θεότητα...". Δοξαστικό των Εσπερίων Κυριακής της Πεντηκοστής. Ψάλλει Χορός μοναζουσών του Ι. Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμύλιας Χαλκιδικής.
ζ) "Γλώσσαι ποτέ συνεχύθησαν...". Δοξαστικό των Αποστίχων Κυριακής της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης κ. Νικόλαος Παπαδημητρίου
Όρθρος
η) "Θεός Κύριος...", "Ευλογητός ει Χριστέ...". Απολυτίκιο της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
θ) "Πόντω εκάλυψε...",  "Θείω καλυφθείς...". Καταβασίες διπλές Κυριακής της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο Αρχών Πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. κ. Φώτιος Κετσετζής.
ι) ''Πασα πνοή...", "Αινείται...", "Παράδοξα σήμερον είδον...", "Το Πνεῦμα το άγιον..." , "Το Πνεύμα το άγιον, φως, και ζωή..." . Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
ια) "Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε...". Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο π. Θωμάς Μικραγιαννανίτης της αδελφότητος των Θωμάδων Αγίου Όρους.
Θεία Λειτουργία
ιβ) "Μη της φθοράς...". Αντί του Άξιον εστίν..." Την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου.΄
ιγ) "Το πνεύμα σου το αγαθόν...". Κοινωνικό της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Τρόπος".
ιδ) "Είδομεν το φως...", Μέλος αργό. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεώργιος Σύρκας
Εσπερινος γονυκλισίας
ιε) "Τις Θεός μέγας...". Προκείμενο του Εσπερινού της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Ψαλτικής".


α) "Θρηνώ και οδύρομαι..."
Δοξαστικό των Εσπερίων Σαββάτου προ της Πεντηκοστής
α) Μέλος Μανουήλ Χρυσάφου, β) Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄ 
Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
π. Γεώργιος Τσέτσης καί ο Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνας Πετραλώνων 
κ. Δανιήλ Καραμπάσης.
(α)
(β)

β) "Ως άνθος μαραίνεται..."
Δοξαστικό των Αίνων Σαββάτου προ της Πεντηκοστής
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης κ. Βασίλειος Λιάκος.


γ) "Μακάριοι ους εξελέξω..."
Κοινωνικό του Σαββάτου προς της Πεντηκοστής
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου εξηγηθέν απο κ. Ιωάννου Αρβανίτη!
Ψάλλει ο Αιδεσ. Πρωτ. π. Νικόλαος Λαζαρόπουλος


δ) "Κυριε εκέκραξα...", "Πεντηκοστή εορτάσομεν..."
Κεκραγάριο και στιχηρό Ιδιόμελο των εσπερίων της Κυριακής της Πεντηκοστής
Ήχος Α΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.
Ηχογράφηση από το μοναδικό δίσκο γραμμοφώνου που ηχογράφησε ο Άρχοντας περί το 1937


ε) "Πάντα χορηγεί..." 
Στιχηρό ιδιόμελο των εσπερίων της Κυριακής της Πεντηκοστής.
Ήχος Α΄
Ψάλλει η Γερόντισσα Μαριάμ


στ) "Δεύτε λαοί τὴν τρισυπόστατον Θεότητα..."
Δοξαστικό των Εσπερίων Κυριακής της Πεντηκοστής.
Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος Πλ. δ΄ 

Ψάλλει Χορός μοναζουσών του Ι. Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

Ορμύλιας Χαλκιδικής


ζ) "Γλώσσαι ποτέ συνεχύθησαν..."
Δοξαστικό των Αποστίχων Κυριακής της Πεντηκοστής
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης κ. Νικόλαος Παπαδημητρίου


η) "Θεός Κύριος...", "Ευλογητός ει Χριστέ..."
Απολυτίκιο της Κυριακής της Πεντηκοστής
Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας


θ) "Πόντῳ ἐκάλυψε...",  "Θείῳ καλυφθεὶς..."
Καταβασίες διπλές Κυριακής της Πεντηκοστής.
Ήχος Βαρύς και Τέταρτος 
Ψάλλει ο Αρχών Πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής 
κ. Φώτιος Κετσετζής


ι) ''Πασα πνοή...", "Αινείται..."
"Παράδοξα σήμερον εἶδον...", "Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον..." , "Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, φῶς, καὶ ζωή..." .Πασαπνοάρια Κυριακής της Πεντηκοστής.
Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Δ΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης
Χρύσανθος Θεοδοσόπουλοςια) "Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε..."
Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής
Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει ο π. Θωμάς Μικραγιαννανίτης της αδελφότητος των Θωμάδων Αγίου Όρους.


ιβ) "Μη της φθοράς..."
Αντί του Άξιον εστίν..." Την Κυριακή της Πεντηκοστής
Ήχος Βαρύς διατονικός
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου


ιγ) "Το πνεύμα σου το αγαθόν..."
Κοινωνικό της Κυριακής της Πεντηκοστής
Μέλος Ιωάννου Κλαδά, Ήχος Α΄ τετράφωνος
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Τρόπος" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου καί Δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης κ. Κωνσταντίνου Αγγελίδη. 


ιδ) "Είδομεν το φως..."
Μέλος αργό, Ήχος β΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεώργιος Σύρκας


ιε) "Τις Θεός μέγας..."
Προκείμενο του Εσπερινού της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος
Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Βαρύς
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Ψαλτικής" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου
κ. Αθανασίου Παϊβανά.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.