Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

3ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου! 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου (Πρόγραμμα Συνεδρίου)

3ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

«…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…»

Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία

Βόλος, Τετάρτη 30 Μαΐου (ἀπόγευμα) – Σάββατο 02 Ἰουνίου (μεσημέρι) 2018

Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου


Μετά την εξαιρετική επιτυχία και την μεγάλη απήχηση, καθώς επίσης και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των συμμετοχών και το διεθνές ενδιαφέρον που προκάλεσαν τα δυο πρώτα διεθνή μουσικολογικά συνέδρια του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας, της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου (2014 και 2016 αντίστοιχα), πραγματοποιείται στην πόλη του Βόλου στις 30 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2018, το 3ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ιεροψαλτικό Συνέδριο, με τίτλο «“…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…” – Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία».

Ἡ θεματικὴ τοῦ Συνεδρίου ἐπελέγη μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τοῦ Τομέα νὰ πραγματοποιεῖ διεπιστημονικὲς συναντήσεις, ἀνοικτὲς σὲ ὅλες τὶς ἐπιστημονικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς προσεγγίσεις γιὰ τὴν μελέτη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, προκειμένου νὰ προκύπτουν γόνιμοι προβληματισμοί, πρωτότυπες ἰδέες καὶ καρποφόρες συνεργασίες μεταξὺ ἐπιστημόνων καὶ ἐρευνητῶν τοῦ αὐτοῦ ἢ διαφορετικοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου, κλάδου ἢ πεδίου, τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης ἢ καὶ διαφορετικῶν ἐπιστημῶν, οἱ ὁποῖες, πάντως, ἐνδιαφέρονται νὰ συμπεριλάβουν τὴν Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή, νεώτερη καὶ σύγχρονη Ψαλτικὴ τέχνη στὰ ἐρευνητικά τους ἐνδιαφέροντα.


Μὲ βάση τὰ παραπάνω, ὁ θεματικὸς ὅρος «προϋποθέσεις» μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἐκληφθεῖ μὲ εὑρύτερο τρόπο, ἀναδεικνύοντας τὴν διεπιστημονικότητα τοῦ Συνεδρίου. Ἔτσι, οἱ «προϋποθέσεις» τῆς Ψαλμωδίας μπορεῖ νὰ ἔχουν προσανατολισμοὺς θεολογικούς (π.χ. ἠθικοδογματικούς), λειτουργικούς (π.χ., τυπικοτελετουργικούς κ.λπ), φιλολογικούς (π.χ., γνώση τῆς γλώσσας καὶ τῆς ὑμνογραφίας τῆς λατρείας), φωνητικούς, θεωρητικούς (γνώση τῆς θεωρίας, τῆς παρασημαντικῆς, τοῦ ρυθμοῦ κ.τ.ὅ.), αἰσθητικοὺς καὶ γενικότερα καλλιτεχνικούς, τὰ δὲ τελευταῖα χρόνια, σὲ κάποιο βαθμὸ καὶ μουσικολογικούς.

Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν καλὴ γνώση καὶ ἀπόδοση τῆς Ψαλμωδίας, πάντοτε θὰ πρέπει νὰ ἀναζητοῦνται καὶ νὰ ἐξετάζονται οἱ τυχὸν εὐρύτερες γνώσεις καὶ δεξιότητες, οἱ ὁποῖες θὰ μποροῦσαν νὰ συμβάλουν στὴν ἀρτιότερη κατάρτιση τῶν φορέων καὶ ἐκφραστῶν τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἄρα καὶ στὴν οὐσιαστικότερη διάδραση τῆς Ψαλμωδίας κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θείας Λατρείας. Ἔτσι, εὐρύτερες μουσικὲς γνώσεις (π.χ., λαϊκῆς – παραδοσιακῆς, κοσμικῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς, εὐρωπαϊκῆς, ἀραβοπερσικῆς ἢ ἀνατολικῆς μουσικῆς) καὶ δεξιοτεχνίες μουσικῶν ὀργάνων, μουσικολογικὲς γνώσεις (π.χ. κωδικολογία, μουσικὴ παλαιογραφία, ἱστορία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς κ.ἄ.), παιδαγωγικὴ κατάρτηση, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, ἀνθρωπολογικές, ἱστορικολαογραφικὲς σπουδές, θετικὲς ἐπιστῆμες (π.χ., φυσικομαθηματικές, φωνιατρικές, μουσικοθεραπευτικές κ.τ.ὅ.), ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνασχόληση μὲ τὶς σύγχρονες τεχνολογικὲς ἐπιστῆμες (π.χ. ηχοληπτικές, ἠλεκτρονικο-υπολογιστικές, κ.τ.ὅ.), καθὼς καὶ λοιπὲς ἐπιστημονικὲς ἢ καλλιτεχνικὲς γνώσεις καὶ δεξιότητες, οἱ ὁποῖες μποροῦν καὶ καλοῦνται νὰ βροῦν κοινὰ πεδία ἔρευνας, μελέτης καὶ διαδραστικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, ὅλα αὐτὰ θὰ πρέπει, ὁπωσδήποτε, νὰ ἀποτελοῦν ἐργαλεῖα τῆς σύγχρονης βυζαντινομουσικολογικῆς ἔρευνας, ἀλλὰ καὶ τὰ ἴδια νὰ ἀναζητοῦν στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη ἐργαλεῖα γιὰ τὴν διεύρυνση καὶ ὑποβοήθηση τῶν δικῶν τους ἐρευνητικῶν ἢ πειραματικῶν δράσεων.

Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στο Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδoς καὶ Ἁλμυροῦ, στα Μελισσιάτικα Βόλου, τὸ τετραήμερο ἀπὸ 30 Μαΐου (ἐπίσημη ἔναρξη τὸ ἀπόγευμα) ἕως 02 Ἰουνίου (ἐπίσημη λήξη τὸ μεσημέρι) 2018 (οἱ ὧρες θὰ ἀνακοινωθοῦν μετὰ τὴν τελικὴ ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων).

Ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου θὰ εἶναι ἀφιερωμένη στὸ μουσικὸ καὶ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Μ.Χ.Ἐ., Πρωτοψάλτου καὶ Χοράρχου, Κυριαζῆ (Ζάχου) Νικολέρη, ἀπὸ τὸν Βόλο.

Οἱ προτάσεις γιὰ ἀνακοινώσεις, μαζὶ μὲ τὶς περιλήψεις τους καὶ τὸ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ εἰσηγητῆ (δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν συνολικά τὶς 500 λέξεις), θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς διεύθυνσης τοῦ Τομέα ΨΤΜ τῆς ἈΘΣ Βόλου, tomeaspsaltikis@gmail.com , τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Παρασκευὴ 02 Φεβρουαρίου 2018.

Τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου φέτος ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ ἀποτελοῦν οἱ κ.κ. Καθηγητές:

Ἀποστολόπουλος Θωμᾶς (Ἐ.Κ.Π.Ἀ.), Πρόεδρος.

Γιαννόπουλος Ἐμμανουήλ (Ἀ.Π.Θ.),

Στρουμπάκης Μιχαήλ (Π.Ἀ.Ἐ.Ἀ.Κ.) καὶ

ὁ Δ/ντὴς τοῦ Τομέας ΨΤΜ τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β., Καραγκούνης Κωνσταντῖνος (Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ.).


Τὰ Πρακτικὰ θὰ δημοσιευθοῦν στὸ διαδίκτυο (στὸν ἰστότοπο τοῦ Τομέα www.tomeaspsaltikis.gr ) σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. Γιὰ τὴ μορφοποίηση αὐτῶν θὰ ἀποσταλοῦν ἐγκαίρως συγκεκριμένες ὁδηγίες πρὸς τοὺς εἰσηγητές.

Σᾶς περιμένουμε στὸ Βόλο. Χαρά μας θὰ εἶναι, νὰ περάσουμε ὅλες τὶς ἡμέρες τοῦ Συνεδρίου ὅλοι μαζί.

Ἐκ τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου

Εν συνεχεία παραθέτουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 

3 σχόλια:

 1. Όλες οι άνωθεν προαναφερθείσες προϋποθέσεις, Ψαλμωδίας λειτουργικές, φιλολογικές, φωνητικές, θεωρητικές, ρυθμικές, αισθητικές, μουσικολογικές, είναι οι δευτερεύουσες, όπου στο εν λόγω συνέδριο, είμαι σίγουρος, θα αναλυθούν πλήρως. Τις πλέον βασικές προϋποθέσεις ουδείς τις ανέφερε και ούτε πρόκειται να τις αναφέρει· την ταπείνωση, την κατάνυξη, την χαμηλοφωνία, την νηστεία, την εξομολόγηση, την εν Χριστώ ζωή.
  Εσείς οι «ακαδημαϊκοί», εσείς με τα πολλά λόγια, τα μεγάλα μανίκια, τα κουφά αυτιά με τα ξερά κεφάλια, την έπαρση, την οίηση, τον εγωισμό, ασχολείστε με την ψαλτική χωρίς να έχετε ιδέα από αναλόγια, μόνο ως ένα πρόσφορο πεδίο επήδηξης των ικανοτήτων σας (αν υπάρχουν κι αυτές), τσακώνοντας το δέντρο, ενώ για το δάσος τίποτα, μυρωδιά.
  Ο Κύριος μας δίνει την αιώνια συμβουλή· «Καθαρίστε πρώτα το έσωθεν του ποτηρίου, ίνα και το έξωθεν καθαρόν γίνεται ». Εκεί πρέπει να στραφεί όλη η προσοχή του εν λόγω συνεδρίου και όχι στα φρου φρου κι αρώματα. Καλά είναι και τα αφώματα, αλλά όταν το σώμα είναι καθαρό, πλυμένο και περιποιημένο. Όταν βρωμάει και είναι λερωμένο, τι να το κάνεις το άρωμα; Έτσι θα είσαι σαν τους Γάλλους του μεσαίωνα που ανακάλυψαν τόσα αρώματα, για να καλύπτουν την βρώμα τους, αφού δεν πλένονταν ποτέ. Μην γίνεστε κι εσείς όπως οι «φίλοι» μας οι Γάλλοι, είστε Έλληνες ωρέ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τόσο πολύ φοβάσαι τους καρεκλοκένταυρους βρε Δημήτριε Παπάνη, που λογοκρίνεις τα σχόλια; Αν τους επαινούσα όμως, σίγουρα θα το είχες δημοσιεύσει. Στην ζωή δεν είναι όλα μέσα στην τρελή χαρά, έχει και μελανά σημεία, όπως οι άθλιες συναυλίες Βυζαντινής Μουσικής, τα ορατόρια, τα κονσέρτα, και γενικά ότι μυστηριακό γίνεται εκτός του χώρου του μυστηρίου. Αλλά τι σου λέω τώρα;! Αυτά για σένα είναι μυγάκια, ευτελή ζητήματα, αφού η πεμπτουσία είναι η επίδειξη και η αυτοπροβολή των ακαδημαϊκών κι εσύ από κοντά, μην την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά.
  Συνέχισε έτσι, καλά το πας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα δύο παραπάνω σχόλια ανήκουν στον κ. Δημήτριο Κ.Π. Ανδριώτη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.