Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ξγ΄) Το α΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο! Του Θεολόγου & Πρωτοψάλτη Θεοδώρου Ρόκα!

Το Α΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας


Κατά την ερχόμενη Κυριακή παρατηρούμε ότι ξεκινά εκ νέου η χρήση των έντεκα εωθινών εξαποστειλαρίων και δοξαστικών στον όρθρο της Κυριακής. Την περασμένη Κυριακή έκλεισε ο κύκλος των έντεκα εωθινών και την ερχόμενη ανοίγει ξανά από την αρχή με πρώτο και καλύτερο το Α' εωθινό εξαποστειλάριο, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν, ἐν ὄρει Γαλιλαίας, πίστει Χριστὸν θεάσασθαι, λέγοντα ἐξουσίαν, λαβεῖν τῶν ἄνω καὶ κάτω, μάθωμεν πῶς διδάσκει, βαπτίζειν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, ἔθνη πάντα, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ ἁγίου Πνεύματος, καὶ συνεῖναι, τοῖς Μύσταις ὡς ὑπέσχετο, ἕως τῆς συντελείας".

Το ανωτέρω εξαποστειλάριο έχει και αυτό ασφαλώς ως υπόβαθρο την ευαγγελική περικοπή που αναγινώσκεται στην αρχή της ακολουθίας του Όρθρου, γνωστή ως Α' εωθινό ευαγγέλιο, πρώτο δηλ. από τα έντεκα εωθινά "ευαγγέλια": "Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς΄ καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν· καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν, καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν" (Ματθ. 28,16-20).

Το εξαποστειλάριο αυτό στέκεται κυρίως σε ένα σημαντικό γεγονός - σταθμό για τη ζωή και την πορεία της Εκκλησίας. Στην εντολή δηλ. που έλαβαν οι μαθητές του Αναστάντος Χριστού ώστε να πορευτούν προς πάντα τα έθνη και να βαπτίσουν τους λαούς στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Οι μαθητές του Χριστού δεν ξεκίνησαν αμέσως το ιεραποστολικό τους έργο, αλλά περίμεναν την ημέρα της Πεντηκοστής - της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος, κατά την οποία έγιναν Απόστολοι και κήρυκες του ευαγγελίου, ξεκίνησαν το ιεραποστολικό τους έργο, το οποίο ως έννοια και περιεχόμενο δεν περιορίζεται κάνοντας χρήση του όρου "διάδοση του ευαγγελίου", αλλά "πραγμάτωση της Εκκλησίας". Ξεκίνησαν οι Απόστολοι το δυσχερές αλλά συνάμα αποκλειστικό τους έργο να πραγματώσουν την Εκκλησία, δηλ. να φέρουν στους κόλπους της όλα τα έθνη και να αποτελέσουν όλες οι φυλές της γης και οι λαοί της το ένα, ενιαίο, αδιαίρετο και αχώριστο σώμα του Χριστού, δηλ. την Εκκλησία, όπως αποσαφηνίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του λέγοντας: "Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι" (Γαλ. 3,26-28).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.