Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

Αναγγελία Επιστημονικής Διημερίδας στη Χίο! "Απόστολος Κώνστας ο Χίος, ο Τέταρτος των Τριών"!
Παρασκευὴ 1 & Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017 Χο­ρὸς Ψαλ­τῶν Χί­ου στὸ πλαί­σι­ο τοῦ ἐ­τησίου κύ­κλου ἐ­πι­μορ­φω­τι­κῶν σε­μι­να­ρί­ων καὶ ὁ­μι­λι­ῶν, ποὺ ἀ­φο­ροῦν τὴν Τέ­χνη τῆς Ψαλ­τι­κῆς καὶ τὴν Ἐ­πι­στή­μη τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας, ἔ­χει ὀρ­γα­νώ­σει ἀ­πὸ τῆς ἱ­δρύ­σε­ώς του (2015) ἕ­ξι συ­νο­λι­κὰ σε­μι­να­ρι­α­κὲς ὁ­μι­λί­ες στὴν Χί­ο, στὶς ὁ­ποῖ­ες κλή­θη­καν καὶ μί­λη­σαν ἐπιστήμονες μου­σι­κο­λό­γοι καὶ πρω­το­ψάλ­τες ἀναπτύσ-σοντας δι­ά­φο­ρα καὶ ἐνδιαφέροντα μου­σι­κο­λο­γι­κὰ καὶ ψαλ­τι­κὰ θέ­μα­τα.

Κα­τό­πιν τού­των προ­βαί­νει τώ­ρα –σὲ συνεργασία μὲ τὴν Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη Χίου «ΚΟΡΑΗΣ»- στὴν ὀρ­γά­νω­ση καὶ πραγ­μα­το­ποί­η­ση ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς δι­η­με­ρί­δας μὲ θέ­μα· 


«Ἀ­πό­στο­λος Κών­στας ὁ Χῖ­ος, ὁ τέ­ταρ­τος τῶν Τρι­ῶν».

Ἡ δι­η­με­ρί­δα αὐ­τὴ θὰ πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ τὸ δι­ή­με­ρο Παρασκευὴ 1 (ὧρες 18:00 – 20:30), καὶ Σάββατο 2 Σε­πτεμ­βρί­ου 2017 (ὧρες 10.30-12.00) στὸ Ἀ­να­γνω­στή­ρι­ο τῆς Βι­βλι­ο­θή­κης Χί­ου «Κοραῆς».


Ἔχουν προσκληθεῖ καὶ θὰ συμμετέχουν σ’ αὐτὴν ὡς ὁμιλητὲς ἔ­ξι ἐπιστήμονες μου­σι­κο­λό­γοι μὲ πρωτοκορυφαῖο τὸν ὁμό­τι­μο Κα­θη­γη­τὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντὴ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Γρη­γό­ρι­ο Στά­θη. Τὴν ἔ­ναρ­ξη δὲ τῶν ἐργασιῶν της θὰ κηρύξει ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου, Ψαρ­ρῶν καὶ Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κος.

Στὴ συ­νέ­χει­α, τὸ Σάβ­βα­το ἀ­πό­γευ­μα, ὥ­ρα 18:00, θὰ τε­λε­στεῖ Ἑ­σπε­ρι­νὸς καὶ τὴν Κυ­ρι­α­κὴ πρω­ί, Ὄρ­θρος, θεί­α Λει­τουρ­γί­α καὶ μνη­μό­συ­νο ὑ­πὲρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῶν ψυ­χῶν πάν­των τῶν Χί­ων καὶ ἐν Χί­ῳ κε­κοι­μη­μέ­νων ψαλ­τῶν. Οἱ ἀ­κο­λου­θί­ες θὰ τε­λε­στοῦν στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Ἁ­γί­ας Μα­ρί­νης Κα­λο­πλύ­του Πό­λε­ως Χίου. Στοὺς Χο­ροὺς δὲ τῶν Ψαλ­τῶν θὰ συμ­με­τέ­χουν οἱ σύ­νε­δροι - ὁ­μι­λη­τὲς πλαι­σι­ού­με­νοι ἀ­πὸ τὰ μέ­λη τοῦ Χο­ροῦ Ψαλ­τῶν Χί­ου. 

Εἰ­ση­γη­τές- ὁμιλητές:

  •  Γρη­γό­ρι­ος Στά­θης, Ὁ­μό­τι­μος Κα­θη­γη­τὴς τοῦ Πε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, Δι­ευ­θυν­τὴς τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος.
  • Θω­μᾶς Ἀ­πο­στο­λό­που­λος, Ἀ­να­πλη­ρω­τὴς Κα­θη­γη­τὴς στὸ Τμῆ­μα Μου­σι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν
  • Μι­χα­ὴλ Στρουμ­πά­κης, Ἐ­πί­κου­ρος Κα­θη­γη­τὴς τῆς Ἱ­στο­ρι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας τῆς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς Ἀ­νώ­τα­της Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Κρή­της.
  • Γε­ώρ­γι­ος Κων­σταν­τί­νου, Δρ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας στὸ Ἰ­ό­νι­ο Πα­νε­πι­στή­μι­ο.
  • Γρη­γό­ρι­ος Ἀ­να­στα­σί­ου, Δρ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας στὸ Πα­νε­πι­στή­μι­ο Ἀ­θη­νῶν - Ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸς συ­νερ­γά­της τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος.
  • Σέ­βη Μα­ζέ­ρα, Δρ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας στὸ Πα­νε­πι­στή­μι­ο Ἀ­θη­νῶν - Δι­δά­σκου­σα στὴν Ἀ­νω­τά­τη Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κὴ Ἀ­κα­δη­μί­α Βελ­λᾶς Ἰ­ω­αν­νί­νων.
Προ­σκα­λοῦν­ται οἱ μου­σι­κο­λο­γι­ώ­τα­τοι καὶ μου­σι­κώ­τα­τοι πρω­το­ψάλ­τες καὶ λαμ­πα­δά­ρι­οι, δά­σκα­λοι, μου­σι­κοί, μα­θη­τὲς καὶ μα­θή­τρι­ες τῆς πε­ρι­ά­κου­στης Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης καὶ πάν­τες οἱ φι­λό­μου­σοι ποὺ ἐ­πι­θυ­μοῦν νὰ δι­ευ­ρύ­νουν τὶς γνώ­σεις καὶ τοὺς ὁ­ρί­ζον­τές τους νὰ πα­ρα­κο­λου­θή­σουν τὴν δι­η­με­ρί­δα αὐ­τή.

Ὀρ­γα­νω­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ
Νι­κό­λα­ος Βουρ­νούς, Ἰ­α­τρὸς
Δη­μή­τρι­ος Ντού­λης, Ἐκ­παι­δευ­τι­κὸς
Κων­σταν­τῖ­νος Γανι­ά­ρης, Ἐκ­παι­δευ­τι­κὸς
Σταῦρος Παπασταύρου, Μουσικὸς
Ἡ­ρα­κλῆς Μα­λαν­δρί­νος, Δά­σκα­λος τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης

Γραμ­μα­τεί­α
Εἰ­ρή­νη Ἀ­πο­στο­λί­δου
Δέ­σποι­να Βε­λισ­σά­ρη


Πληροφορίες Κιν. Τηλ. 6932540764
Facebook: Χορός Ψαλτών Χίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.