Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (νη΄) Το Ζ΄ Εωθινό Δοξαστικό

Το Ζ΄ Εωθινό Δοξαστικό


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας


Ύστερα από μια διακοπή, λόγω της εορτής των Πατέρων της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, τη σειρά των εωθινών ακολουθεί το Ζ' κατά σειρά δοξαστικό, το οποίο είναι το κάτωθι και αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα της Αναστάσεως του Κυρίου:

"Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ, καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἕστηκας, πολὺ σκότος ἔχουσα ταῖς φρεσίν; ὑφ' οὗ ποῦ τέθειται ζητεῖς ὁ Ἰησοῦς. Ἀλλ' ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητάς, πῶς τοῖς ὀθονίοις καὶ τῷ σουδαρίῳ, τὴν Ἀνάστασιν ἐτεκμήραντο, καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ τούτου Γραφῆς. Μεθ' ὧν, καὶ δι' ὧν καὶ ἡμεῖς, πιστεύσαντες, ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ζωοδότην Χριστόν".

Το δοξαστικό αυτό αποτελεί την υμνογραφική συνέχεια της ευαγγελικής περικοπής που προέρχεται από το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, γνωστής ως Ζ' εωθινό: "Τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. Τρέχει οὖν, καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον, καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν, ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς· ᾞραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. Ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου, καὶ ἦλθε πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας, βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια· οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. Ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα· καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. Τότε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε, καὶ ἐπίστευσεν. Οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν Γραφήν, ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. Ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς" (Ιωαν. 20,1-10).

Όλα τα ανωτέρω κάνουν λόγο για την προσέλευση της Μαρίας της Μαγδαληνής στο κενό μνημείο του Αναστάντος Κυρίου μια μέρα μετά την πάροδο του Σαββάτου ("τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων"). Ενώ οι συνοπτικοί ευαγγελιστές κάνουν λόγο για την προσέλευση των Μυροφόρων γυναικών, σε τούτη εδώ την περικοπή ο ευαγγελιστής Ιωάννης κάνει λόγο για την προσέλευση μόνο της Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία χαρακτηρίζεται ως γυναίκα που είχε τη λογική και δεν ήταν καμία εκφρενής ("ἔχουσα ταῖς φρεσίν").

Η Μαρία η Μαγδαληνή αφού αντίκρυσε τον αποκυλισμένο λίθο που σφράγιζε τη θύρα του μνημείου καθώς και τον άδειο τάφο του Σωτήρος έσπευσε αμέσως να ειδοποιήσει τους Μαθητές του Κυρίου με προεξάρχοντα τον Πέτρο, τον οποίο ακολούθησε ο ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος στη διήγηση του ευαγγελίου του αποκρύπτει το όνομά του. Αφού λοιπόν και οι δυο Μαθητές μπήκαν μέσα στο κενό μνημείο και είδαν τα εντάφια σπάργανα πεσμένα στη γη θυμήθηκαν εκείνο που τους είχε πει ο Διδάσκαλός τους πως επρόκειτο να αναστηθεί εκ νεκρών και βεβαιώθηκαν για το γεγονός της Αναστάσεώς Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.